Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ερώτημα δεν είναι αν, αλλά πότε και πώς θα αντιδράσει η Κίνα στην επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν

Σε αχαρ­τογ­τρά­φη­τα ύδα­τα έχει εισέλ­θει πλέ­ον η σύγκρου­ση Κίνας — ΗΠΑ μετά την επί­σκε­ψη Πελό­ζι στην Ταϊ­βάν. Το ερώ­τη­μα ου τίθε­ται δεν είναι αν, αλλά πώς και πότε θα αντι­δρά­σει η Κίνα η οποία με σημε­ρι­νές δηλώ­σεις δια­μη­νύ­ει πως όσοι «προ­σβάλ­λουν την Κίνα» θα «τιμω­ρη­θούν».

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Κίνας Ουάνγκ Γι προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα ότι «αυτοί που προ­σβάλ­λουν την Κίνα θα τιμω­ρη­θούν, ανα­πό­δρα­στα», καθώς η πρό­ε­δρος της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων των ΗΠΑ, η Νάν­σι Πελό­σι, επι­σκέ­πτε­ται την Ταϊβάν.

Ο επι­κε­φα­λής της κινε­ζι­κής διπλω­μα­τί­ας μίλη­σε για «φάρ­σα», ανα­φε­ρό­με­νος στην επί­σκε­ψη αυτή. «Με προ­κά­λυ­ψη τη ΄‘δημο­κρα­τία’, οι ΗΠΑ παρα­βιά­ζουν την εθνι­κή κυριαρ­χία», κατήγ­γει­λε στο περι­θώ­ριο συνό­δου της ASEAN (του Συν­δέ­σμου Κρα­τών της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Ασί­ας) στην Πνομ Πενχ.

Λίγο μετά την επί­σκε­ψη Πελό­ζι, το Πεκί­νο ανα­κοί­νω­σε σει­ρά ναυ­τι­κών και αερο­πο­ρι­κών στρα­τιω­τι­κών γυμνα­σί­ων με πραγ­μα­τι­κά πυρά γύρω από το νησί. Στα γυμνά­σια θα συμπε­ρι­λη­φθούν ρίψεις «πραγ­μα­τι­κών πυρών μακρού βελη­νε­κούς» στο στε­νό της Ταϊ­βάν, που χωρί­ζει το νησί από την ηπει­ρω­τι­κή χώρα.

Σε ορι­σμέ­νες τοπο­θε­σί­ες, οι κινε­ζι­κές επι­χει­ρή­σεις θα φθά­σουν 20 χιλιό­με­τρα από την ακτο­γραμ­μή της Ταϊ­βάν, με βάση τις συντε­ταγ­μέ­νες που ανα­κοί­νω­σε ο κινε­ζι­κός στρατός.

Παράλ­λη­λα, το Πεκί­νο επέ­βα­λε σήμε­ρα και κυρώ­σεις κατά δύο ιδρυ­μά­των από την Ταϊ­βάν, απα­γο­ρεύ­ο­ντας την οικο­νο­μι­κή συνερ­γα­σία τους με εται­ρί­ες και φυσι­κά πρό­σω­πα από την ηπει­ρω­τι­κή Κίνα. Πρό­κει­ται για το Ίδρυ­μα της Ταϊ­βάν για τη Δημο­κρα­τία και για το Ταμείο Διε­θνούς Συνερ­γα­σί­ας και Ανά­πτυ­ξης της Ταϊ­βάν, σύμ­φω­να τα όσα δήλω­σε ο Μα.

Παράλ­λη­λα, το υπουρ­γείο Εμπο­ρί­ου της Κίνας ανα­κοί­νω­σε ότι ανα­στέλ­λει από σήμε­ρα τις εξα­γω­γές φυσι­κής άμμου στην Ταϊ­βάν, όπως ανέ­φε­ρε σε χθε­σι­νή ανα­κοί­νω­σή του. Επί­σης από σήμε­ρα, η Κίνα προ­χω­ρεί στην ανα­στο­λή των εισα­γω­γών εσπε­ρι­δοει­δών και κατε­ψυγ­μέ­νων ψαριών από την Ταϊ­βάν, όπως ανα­κοί­νω­σαν χθες τα κινε­ζι­κά τελωνεία.

Ταϊβάν: «Δεν κάνουμε πίσω»

Πάντως, η πρό­ε­δρος της Ταϊ­βαν, η Τσάι Ινγκ-γου­έν, δήλω­σε ότι η Ταϊ­βάν «δεν θα κάνει πίσω» μπρο­στά την απει­λή των κινε­ζι­κών όπλων. «Παρά τις εσκεμ­μέ­να αυξη­μέ­νες στρα­τιω­τι­κές απει­λές, η Ταϊ­βάν δεν θα κάνει πίσω. Θα συνε­χί­σου­με να υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε τη δημο­κρα­τία», είπε η κυρία Τσάι κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σης στην Ταϊ­πέι με παρού­σα την κυρία Πελόσι.

Νωρί­τε­ρα, το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ταϊ­βάν ανα­κοί­νω­νε ότι τα γυμνά­σια της Κίνας απει­λούν λιμέ­νες και αστι­κές ζώνες κλει­διά στη νήσο, υπο­σχό­με­νο ότι οι άμυ­νες θα «ενι­σχυ­θούν» και ότι θα υπάρ­ξει «σθε­να­ρή» αντίδραση.

Τα γυμνά­σια είναι «από­πει­ρα να απει­λη­θούν μεί­ζο­να λιμά­νια και αστι­κά κέντρα μας και να υπο­νο­μευ­τεί μονο­με­ρώς η ειρή­νη και η στα­θε­ρό­τη­τα στην περι­φέ­ρεια», υπο­στή­ρι­ξε το υπουργείο.

Το υπουρ­γείο Άμυ­νας δήλω­σε επί­σης ότι παρα­κο­λου­θεί στε­νά την κατά­στα­ση, ενί­σχυ­σε τις προ­ε­τοι­μα­σί­ες του και θα αντι­δρά­σει με τον προ­σή­κο­ντα τρό­πο τη χρο­νι­κή στιγ­μή που κρί­νει εκεί­νο», ανέ­φε­ρε. Ο στρα­τός θα «μεί­νει στις θέσεις του και θα προ­στα­τεύ­σει την εθνι­κή ασφά­λεια. Ζητά­με από το κοι­νό να παρα­μεί­νει ήρε­μο και να υπο­στη­ρί­ξει τις ένο­πλες δυνάμεις».

Τη νύχτα της Τρί­της προς Τετάρ­τη, οι αρχές ανα­κοί­νω­σαν ότι 21 κινε­ζι­κά στρα­τιω­τι­κά αερο­σκά­φη παρει­σέ­φρη­σαν στη ζώνη ανα­γνώ­ρι­σης αερο­πο­ρι­κής άμυ­νας (ή ADIZ, από το ακρώ­νυ­μο του όρου air defense identification zone στα αγγλι­κά), που πάντως είναι αρκε­τά μεγα­λύ­τε­ρη από τον ενα­έ­ριο χώρο της Ταϊβάν.

Αντιδράσεις από Ρωσία‑Β. Κορέα

Η Ρωσία, σύμ­μα­χος της Κίνας, κατη­γό­ρη­σε χθες την αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ότι «απο­στα­θε­ρο­ποιεί τον κόσμο» και χαρα­κτή­ρι­σε «αγνή πρό­κλη­ση» την επί­σκε­ψη της κυρί­ας Πελό­σι στην Ταϊβάν.

Επα­νερ­χό­με­νος στο ζήτη­μα, σήμε­ρα, ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σερ­γκέι Λαβρόφ, ανέ­φε­ρε πως η επί­σκε­ψη της Πελό­ζι είναι μια «εσκεμ­μέ­νη προ­σπά­θεια της Ουάσνγ­κτον να εκνευ­ρί­σει την Κίνα». «Δεν βρί­σκω κανέ­ναν άλλο λόγο να προ­κα­λέ­σουν τέτοια ενό­χλη­ση σχε­δόν από το που­θε­νά γνω­ρί­ζο­ντας πολύ καλά τι σημαί­νει αυτό για την Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Κίνας», είπε ο Λαβρόφ από την Μιαν­μάρ, την οποία επισκέπτεται.

Η Βόρεια Κορέα, επί­σης σύμ­μα­χος της Κίνας, τής εξέ­φρα­σε την «πλή­ρη υπο­στή­ρι­ξή της», κάνο­ντας λόγο για «άφρο­να επέμ­βα­ση» στις «εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις» άλλων κρα­τών από τις ΗΠΑ και για «πολι­τι­κές και στρα­τιω­τι­κές προ­κλή­σεις» που είναι κατ’ αυτή η «βασι­κή αιτία» της αμφι­σβή­τη­σης «της ειρή­νης και της ασφά­λειας στην περιο­χή», όπως είπε εκπρό­σω­πος της διπλω­μα­τί­ας της Πιον­γκ­γιάνγκ στο επί­ση­μο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων KCNA.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο