Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ευχαριστώ «χάλκινης» Τόρι Φράνκλιν στον Γιώργο Πομάσκι

Τη συμ­βο­λή του προ­πο­νη­τή της Γιώρ­γου Πομά­σκι, με τον οποίο συνερ­γά­ζε­ται μόλις τρεις μήνες αλλά την έφτα­σε στο βάθρο του Παγκο­σμί­ου Πρω­τα­θλή­μα­τος του Όρε­γκον, δεν ξέχα­σε η Τόρι Φράν­κλιν, που απο­τε­λεί την πρώ­τη Αμε­ρι­κα­νί­δα η οποία κατα­κτά μετάλ­λιο σε τέτοιου μεγέ­θους διορ­γά­νω­ση, στο τριπλούν.

Η άλτρια, που με τα 14,72 μέτρα πήρε το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο, σε ανάρ­τη­σή της σε μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ανέ­φε­ρε πως «υπάρ­χει, χωρίς αμφι­βο­λία, ένας άνδρας που θέλω πραγ­μα­τι­κά να ευχα­ρι­στή­σω που άλλα­ξε την καριέ­ρα μου μέσα σε 3 μήνες». Όπως είπε, πρό­κει­ται για τον προ­πο­νη­τή της Γιώρ­γο Πομάσκι.

«Την 1η Απρι­λί­ου μετα­κό­μι­σα στην Ελλά­δα και είδα άμε­σα απο­τε­λέ­σμα­τα. Το εννοώ! Η μετά­βα­ση ήταν τόσο άνε­τη που άξι­ζε τον κόπο. Παρά τον ελά­χι­στο χρό­νο που είχα­με μπρο­στά μας, ποτέ δεν ένιω­σα ότι έχω μεί­νει πίσω ή ότι βιά­ζο­μαι». Και κατα­λή­γο­ντας ανέ­φε­ρε: «Είχα­με χρό­νο, μου έλε­γε και απλά παί­ζου­με. Ήταν αυτή η χαλα­ρή προ­σέγ­γι­ση και νοο­τρο­πία που με βοή­θη­σε να προ­χω­ρή­σω. Ακό­μη και με εμπό­διο τη γλώσ­σα, τα κατα­φέ­ρα­με και ανυ­πο­μο­νώ για το τι θα φέρει ο υπό­λοι­πος χρό­νος μας μαζί. Ευχα­ρι­στώ».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο