Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το θέατρο Πορεία προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε 12 παραστάσεις από το αρχείο του

Το θέα­τρο Πορεία, θέλο­ντας να βοη­θή­σει με τον τρό­πο του στην αντι­με­τώ­πι­ση της δοκι­μα­σί­ας που περ­νά­ει η χώρα μας, αλλά και ολό­κλη­ρος ο κόσμος, προ­σφέ­ρει στο κοι­νό τη δυνα­τό­τη­τα να παρα­κο­λου­θή­σει εμβλη­μα­τι­κές θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις από την εικο­σα­ε­τή του πορεία, χωρίς κανέ­να οικο­νο­μι­κό αντίτιμο.

Κάθε ημέ­ρα θα είναι δια­θέ­σι­μη μία δια­φο­ρε­τι­κή παρά­στα­ση από το αρχείο του. Μέσα από το site του θεά­τρου, στον σύν­δε­σμο κάθε παρά­στα­σης, μπο­ρεί­τε να παρα­κο­λου­θή­σε­τε τις παρα­στά­σεις στις ημε­ρο­μη­νί­ες που έχουν ορι­στεί. Η αρχή θα γίνει με τη «Μεγά­λη Χίμαι­ρα» του Μ. Καρα­γά­τση σε δια­σκευή Στρα­τή Πασχά­λη και σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τάρ­λο­ου, τη Τρί­τη 24/3, που θα είναι δια­θέ­σι­μη από τις 10:00 το πρωί έως τις 10:00 το πρωί της επό­με­νης ημέ­ρας. Ο προ­γραμ­μα­τι­σμός παρα­τί­θε­ται ανα­λυ­τι­κά παρακάτω.

Επι­πρό­σθε­τα, οι λήψεις των παρα­στά­σε­ών, ιδιαί­τε­ρα εκεί­νων των τελευ­ταί­ων ετών (όπως λ.χ. η Μεγά­λη Χίμαι­ρα, οι Τρεις Αδερ­φές, Το Κτή­νος στο Φεγ­γά­ρι, Το Ευχα­ρι­στη­μέ­νο. κ.ά.), παρου­σιά­ζουν και κινη­μα­το­γρα­φι­κό ενδια­φέ­ρον, καθώς έχουν γυρι­στεί από επαγ­γελ­μα­τί­ες κινη­μα­το­γρα­φι­στές με έξι κάμε­ρες και κοντι­νά πλάνα.

Επι­πλέ­ον, το κοι­νό θα έχει ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση και στα προ­σεγ­μέ­να προ­γράμ­μα­τα των παρα­στά­σε­ων αυτών, τα περισ­σό­τε­ρα εκ των οποί­ων περιέ­χουν και το κεί­με­νο της παράστασης.

Στην ανα­κοί­νω­ση του θεά­τρου Πορεία επι­ση­μαί­νε­ται μετα­ξύ άλλων, η θεμε­λιώ­δης δια­φο­ρά της παρα­κο­λού­θη­σης μίας παρά­στα­σης στο θέα­τρο απ’ ό,τι στην οθό­νη. «Η θεα­τρι­κή τέχνη παίρ­νει υπό­στα­ση μόνο δια ζώσης και δεν μπο­ρεί να απο­τυ­πω­θεί σε όλη της την έκτα­ση που­θε­νά αλλού παρά στη σκη­νή του θεά­τρου, καθώς η αμι­γώς κιναι­σθη­τι­κή εμπει­ρία που προ­σφέ­ρει το θέα­τρο στον θεα­τή νοεί­ται μόνο με την αλλη­λε­πί­δρα­ση ηθο­ποιών-κοι­νού. Ωστό­σο, το θέα­τρο στην παρού­σα συγκυ­ρία ‑έστω δια της οθό­νης- μπο­ρεί να παρη­γο­ρή­σει και κυρί­ως να θυμί­σει την αξία όσων θεω­ρού­σα­με αυτο­νό­η­τα. Μπο­ρεί επί­σης να εμψυ­χώ­σει το κοι­νω­νι­κό σύνο­λο, που τόση ανά­γκη έχει τώρα από ποιο­τι­κή ψυχα­γω­γία. Είμα­στε βέβαιοι ότι το τέλος αυτής της παγκό­σμιας περι­πέ­τειας θα μας βρει δια­φο­ρε­τι­κούς, πιο ενω­μέ­νους, με μεγα­λύ­τε­ρη συμπό­νια και ανθρω­πιά, πιο δημιουρ­γι­κούς ουσιαστικά».

«Η βοή­θειά σας, όταν θα ανοί­ξει πάλι το θέα­τρο Πορεία, θα είναι πολύ­τι­μη. Η συν­δρο­μή σας, που θα σας κάνει Μέλη, Φίλους, Υπο­στη­ρι­κτές του θεά­τρου μας, πέραν των προ­νο­μί­ων που προ­σφέ­ρει, θα μας δώσει τη δυνα­τό­τη­τα να κάνου­με πραγ­μα­τι­κό­τη­τα το πολύ ενδια­φέ­ρον και εξαι­ρε­τι­κά προ­σεγ­μέ­νο πρό­γραμ­μα της χει­με­ρι­νής περιό­δου ’20-’21, με τη μεγα­λύ­τε­ρη πάντα φρο­ντί­δα στην ποιό­τη­τα και τις λεπτο­μέ­ρειες που κάνουν την δια­φο­ρά και μας έχουν κατα­στή­σει την τελευ­ταία δεκα­ε­τία σημα­ντι­κό πολι­τι­στι­κό πόλο της Αθή­νας» κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

Μέσα από την ιστο­σε­λί­δα www.poreiatheatre.com μπο­ρεί­τε σε συγκε­κρι­μέ­νες ημε­ρο­μη­νί­ες να απο­λαύ­σε­τε δωρε­άν τις εξής παρα­στά­σεις από το αρχείο του θεά­τρου Πορεία:

- Η Μεγά­λη Χίμαι­ρα του Μ. Καρα­γά­τση, σε δια­σκευή Στρα­τή Πασχά­λη και σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τάρ­λο­ου, 2015, Τρί­τη 24/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέρας)

- Το Ευχα­ρι­στη­μέ­νο της Μαρί­νας Καρα­γά­τση, σε δια­σκευή Έρις Κύρ­για και σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τάρ­λο­ου, 2018, Τετάρ­τη 25/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέρας)

- Ύψω­μα 731 σε κεί­με­νο και σκη­νο­θε­σία ‘Αρη Μπι­νιά­ρη, 2019, Πέμ­πτη 26/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέρας)

- Η Αγριό­πα­πια του Χέν­ρικ Ίψεν, σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τάρ­λο­ου, 2017, Παρα­σκευή 27/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέρας)

- Οι Τρει­ςευ­τυ­χι­σμέ­νοι του Eugène Labiche, σε σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Χου­βαρ­δά, 2017, Σάβ­βα­το 28/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέρας)

- Τρεις Αδερ­φές του Αντόν Τσέ­χωφ, σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τάρ­λο­ου, 2016, Κυρια­κή 29/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέρας)

- Μιρά­ντα βασι­σμέ­νο στην Τρι­κυ­μία του Ουίλ­λιαμ Σαίξ­πηρ σε δια­σκευή και σκη­νο­θε­σία του Oskaras Korsunovas, 2016, Δευ­τέ­ρα 30/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέρας)

- Το Κτή­νος στο Φεγ­γά­ρι του Richard Kalinoski (Playwright 615 Dove St. Oshkosh, WI 54902 920.232.5635 [email protected] [email protected]), σε σκη­νο­θε­σία Στά­θη Λιβα­θι­νού, 2009, Τρί­τη 31/3 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέρας)

- Η Υπό­θε­ση της Οδού Λουρ­σίν του Eugene Labiche, σε σκη­νο­θε­σία Μάρ­θας Φριν­τζή­λα, 2010, Τετάρ­τη 1/4 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέρας)

- Βάκ­χες του Ευρι­πί­δη, σε σκη­νο­θε­σία Renate Jett, 2008, Πέμ­πτη 2/4 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέρας)

- Το Τυφλό Σημείο του Γιάν­νη Μαυ­ρι­τσά­κη, σε σκη­νο­θε­σία Μάρ­θας Φριν­τζή­λα, 2008, Παρα­σκευή 3/4 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέρας)

- Δάφ­νης και Χλόη, Ταξί­δι Ανα­ψυ­χής βασι­σμέ­νη στο αρχαίο ελλη­νι­κό μυθι­στό­ρη­μα του Λόγ­γου και στη μετά­φρα­ση του Ρόδη Ρού­φου, σε σκη­νι­κή σύν­θε­ση και σκη­νο­θε­σία του Cezaris Grauzinis, 2006, Σάβ­βα­το 4/4 (10:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. της επό­με­νης ημέρας)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο