Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το θεατράκι της ΒαΛΙΛΗτσας σας περιμένει να σας γνωρίσει «Τη Βελόνα» της Λιλής Γάτη

Δελ­τίο τύπου

Παρουσίαση παιδικού βιβλίου — «Η βελόνα»

Νέα Κυκλο­φο­ρία Εκδό­σεις Εντύ­ποις 29/11/2017

Ακού­σα­τε!!! Ακού­σα­τε!!! Το θεα­τρά­κι της ΒαΛΙ­ΛΗ­τσας σας περι­μέ­νει μαζί με καλι­καν­τζα­ρά­κια, ταράν­δους και φυσι­κά τον Αϊ Βασί­λη, να σας γνω­ρί­σουν «Τη Βελό­να» της Λιλής Γάτη. Την Κυρια­κή 3 Δεκεμ­βρί­ου στις 18:30 στο καφέ Αντά­μω­μα, Πέτρου Ράλ­λη & Ελ. Βενι­ζέ­λου 1, στη Νίκαια.
Μετά την παρά­στα­ση θα τρα­γου­δή­σου­με, θα παί­ξου­με και θα στεί­λου­με γράμ­μα στον Αϊ Βασί­λη, όλοι!!! Μικροί και μεγάλοι!!!
Εισα­γω­γή και ξενά­γη­ση στο βιβλίο μας θα κάνει η συγ­γρα­φέ­ας και εκπαι­δευ­τι­κός Καλ­λιό­πη Βελόνια

Είσο­δος ελεύθερη
Όλα τα παι­διά θα πάρουν ανα­μνη­στι­κό δώρο!

«Η βελόνα»

Ένα παρα­μύ­θι για τη σημα­σία να είσαι ο εαυ­τός σου!

Kάπο­τε, υπήρ­χε μια βελό­να. Μια κανο­νι­κή, αφό­ρη­τα βαρε­τή βελό­να που δεν είχε να επι­δεί­ξει τίπο­τα το ξεχω­ρι­στό. Δεν ήταν ούτε όμορ­φη ούτε άσχη­μη. Ούτε πολύ ψηλή ούτε πολύ κοντή. Δεν είχε ούτε περί­τε­χνα σκα­λί­σμα­τα ούτε φαντα­χτε­ρά χρώ­μα­τα. Ήταν μια απλή βελό­να που περ­νού­σε σχε­δόν πάντα απα­ρα­τή­ρη­τη κι ένιω­θε πως δεν ήταν χρή­σι­μη σε κανέ­ναν! Ώσπου, μετά από μια περί­ερ­γη περι­πέ­τεια, βρέ­θη­κε να ταξι­δεύ­ει προς τον Βόρειο Πόλο, κλει­σμέ­νη στο γράμ­μα ενός παι­διού, που είχε προ­ο­ρι­σμό τον Αϊ Βασί­λη… Μπρρρρ… Εδώ κάνει τόσο κρύο… Θ΄ αντέ­ξει μια βελό­να για πολύ, δίχως να σπά­σει η μύτη της;

«Η βελό­να» της Λιλής Γάτη, σε εικο­νο­γρά­φη­ση του Αλέ­ξαν­δρου Κελέ­κη, κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις Εντύποις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο