Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το θρυλικό μουσικό σύνολο του Κόκκινου Στρατού σε Αθήνα — Θεσσαλονίκη

Το θρυ­λι­κό μου­σι­κό σύνο­λο του Κόκ­κι­νου Στρα­τού συνε­χί­ζει να γρά­φει ιστορία!

Αθή­να — Δευ­τέ­ρα 4 Δεκεμ­βρί­ου — Στά­διο Ειρή­νης & Φιλίας
Θεσ­σα­λο­νί­κη — Τρί­τη 5 Δεκεμ­βρί­ου — Αλε­ξάν­δρειο Μέλαθρο

Το παγκο­σμί­ου φήμης συγκρό­τη­μα του Αλε­ξα­ντρόφ, με 130 χορω­δούς, μου­σι­κούς και χορευ­τές της Στρα­τιω­τι­κής Ακα­δη­μί­ας της Μόσχας, έρχε­ται για δύο μονα­δι­κές εμφα­νί­σεις στην Ελλά­δα, τη Δευ­τέ­ρα 4 Δεκεμ­βρί­ου στην Αθή­να στο Στά­διο Ειρή­νης και Φιλί­ας και την Τρί­τη 5 Δεκεμ­βρί­ου στο Αλε­ξάν­δρειο Μέλα­θρο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Το μου­σι­κό σύνο­λο «Αλε­ξα­ντρόφ», γνω­στό και ως Χορω­δία του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, θα εμφα­νι­στεί στην Ελλά­δα σε πλή­ρη ανά­πτυ­ξη με 130 καλ­λι­τέ­χνες (χορω­δία, ορχή­στρα, μπα­λέ­το) τιμώ­ντας τον 1 χρό­νο από το τρα­γι­κό αερο­πο­ρι­κό δυστύ­χη­μα, που στέ­ρη­σε τη ζωή σε 64 μέλη του…

Διάρ­κεια: 110′ χωρίς διάλλειμα.
Όλες οι θέσεις είναι καθημένων.
Εισι­τή­ρια απο 12 ευρώ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο