Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ιδρυτικό κείμενο του ΕΑΜ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

1. — Από τους αντι­προ­σώ­πους των κάτω­θι υπο­γρα­φο­μέ­νων κομ­μά­των ιδρύ­ε­ται το Εθνι­κόν Απε­λευ­θε­ρω­τι­κόν Μέτω­πον Ελλά­δας (ΕΑΜ). Εις το ΕΑΜ γίνε­ται ισο­τί­μως δεκτόν και παν άλλο κόμ­μα ή οργά­νω­σις που δέχε­ται τας αρχάς του παρό­ντος Ιδρυ­τι­κού ως και να εργα­σθή διά την επι­τυ­χία των σκο­πών του ΕΑΜ. Προ­κει­μέ­νου να γίνει δεκτή εις το ΕΑΜ οια­δή­πο­τε οργά­νω­σις δεν εξε­τά­ζε­ται το παρελ­θόν ή αι αντι­λή­ψεις των σχε­τι­κώς με τη μελ­λο­ντι­κήν ανα­συ­γκρό­τη­σιν της ελευ­θέ­ρας και ανε­ξαρ­τή­του Ελλά­δος, αλλά απλώς η πίστις των εις την ανά­γκην του Εθνι­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Αγώ­νος, η τιμιό­της των απέ­να­ντι αυτού και η απο­δο­χή των αρχών του ΕΑΜ που περι­λαμ­βά­νο­νται εις το παρόν Ιδρυτικόν.

2. — Σκο­πός του Εθνι­κού Μετώ­που είναι:

α) Η απε­λευ­θέ­ρω­σις του Εθνους μας από τον σημε­ρι­νόν ξένον ζυγόν και η από­κτη­σις της πλή­ρους ανε­ξαρ­τη­σί­ας της χώρας μας.

β) Ο σχη­μα­τι­σμός προ­σω­ρι­νής κυβερ­νή­σε­ως του ΕΑΜ αμέ­σως μετά την εκδί­ω­ξιν των ξένων κατα­κτη­τών, μονα­δι­κός σκο­πός της οποί­ας θα είναι η προ­κή­ρυ­ξις εκλο­γών διά συντα­κτι­κήν εθνο­συ­νέ­λευ­σιν, με βάση την ανα­λο­γι­κήν, ίνα ο λαός απο­φαν­θή κυριαρ­χι­κώς επί του τρό­που της δια­κυ­βερ­νή­σε­ώς του.

γ) Η κατο­χύ­ρω­σις του κυριαρ­χι­κού τού­του δικαιώ­μα­τος του Ελλη­νι­κού Λαού, όπως απο­φαν­θή περί του τρό­που της δια­κυ­βερ­νή­σε­ώς του, από πάσαν αντι­δρα­στι­κήν από­πει­ρα, ήτις θα τεί­νη να επι­βά­λη εις τον λαόν λύσεις αντι­θέ­τους προς τας επι­θυ­μί­ας του και η εκμη­δέ­νι­σις δι’ όλων των μέσων του ΕΑΜ και των οργά­νων που το απο­τε­λούν, πάσης τοιαύ­της αποπείρας.

3. — Διά την πραγ­μα­το­ποί­η­σιν των ως άνω σκο­πών του το ΕΑΜ θα ασχοληθή:

α) Με όλα τα ζητή­μα­τα που απα­σχο­λούν καθη­με­ρι­νώς τον Ελλη­νι­κόν Λαόν υπό τας συν­θή­κας της ξενι­κής κατο­χής και με την καθο­δή­γη­σιν του αγώ­νος του Ελλη­νι­κού Λαού εις τη διεκ­δί­κη­σιν των πάσης φύσε­ως αιτη­μά­των του, καθώς και την αντι­με­τώ­πι­σιν της εις βάρος του ασκου­μέ­νης ληστεί­ας από τους ξένους ληστάς.

β) Με τη δια­τή­ρη­σιν ακμαί­ου του απε­λευ­θε­ρω­τι­κού πνεύ­μα­τος του Ελλη­νι­κού Λαού.

γ) Με τη συνε­χή απο­κά­λυ­ψιν του ρόλου της σημε­ρι­νής κυβερ­νή­σε­ως των προ­δο­τών ή κάθε άλλης αντι­στοί­χου εις το μέλλον.

δ) Με την εξα­σφά­λι­σιν κατά το δυνα­τόν μιας συνερ­γα­σί­ας με τους άλλους λαούς, οι οποί­οι αγω­νί­ζο­νται κατά των δυνά­με­ων του Αξο­νος και του συντο­νι­σμού του αγώ­νος του Ελλη­νι­κού Λαού με τον αγώ­να των άλλων ως άνω Λαών.

ε) Με την οργά­νω­σιν των λαϊ­κών δυνά­με­ων επί τη βάσει του εσω­τε­ρι­κού οργα­νι­σμού — κανο­νι­σμού, ο οποί­ος απο­τε­λεί παράρ­τη­μα του παρό­ντος ιδρυτικού.

στ) Με την ενέρ­γειαν ερά­νων, είσπρα­ξιν συν­δρο­μών κλπ. από τους Ελλη­νας πατριώ­τας προς σκο­πόν να εξα­σφα­λί­ση τα ανα­γκαία διά τη διε­ξα­γω­γήν του Εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­νος μέσα.

4. — Τα υπο­γρά­φο­ντα το παρόν ιδρυ­τι­κόν κόμ­μα­τα ή τα προ­σχω­ρού­ντα εις αυτό, ανα­λαμ­βά­νουν να υπο­στη­ρί­ξουν δι’ όλων των δυνά­με­ων τον αγώ­να του ΕΑΜ και την πραγ­μα­το­ποί­η­σιν των σκο­πών του.

5. — Το ΕΑΜ χωρίς να παύ­ση να τεί­νη εις το να συγκε­ντρώ­ση πέριξ αυτού ολό­κλη­ρον τον Ελλη­νι­κόν Λαόν διά της συγκε­ντρώ­σε­ως εντός των κόλ­πων του όλων των οργα­νώ­σε­ων που εκπρο­σω­πούν καθ’ οιον­δή­πο­τε τρό­πον τμή­μα­τα του Ελλη­νι­κού Λαού, συγκρο­τεί­ται επί τη βάσει των πλέ­ον αυστη­ρών συνω­μο­τι­κών κανό­νων. Τού­το σημαίνει:

α) Οτι τηρεί­ται αυστη­ρώς μυστι­κή η συμ­με­το­χή των οιων­δή­πο­τε κομ­μά­των ή οργα­νώ­σε­ων που το απο­τε­λούν ή προ­σχω­ρούν εις αυτό.

β) Οτι τα πρό­σω­πα που απο­τε­λούν την Κεντρι­κήν του Επι­τρο­πήν, τας κατά τόπους επι­τρο­πάς πόλε­ων, συνοι­κι­σμών, επαγ­γελ­μά­των, επι­χει­ρή­σε­ων κλπ. καθώς και τας ομά­δας της βάσε­ως, δε γίνο­νται εις ουδέ­να άλλον γνω­στά, πλην των μελών τα οποία συμ­με­τέ­χουν εις εκά­στην Επιτροπήν.

γ) Οτι το ΕΑΜ διε­ξά­γει συνε­χώς και διά παντός μέσου αγώ­να ενα­ντί­ον πάσης παρα­βά­σε­ως των συνω­μο­τι­κών κανό­νων και λαμ­βά­νει εκά­στο­τε τα επι­βαλ­λό­με­να μέτρα ενα­ντί­ον εκεί­νων, οίτι­νες παρα­βιά­ζουν τα συνω­μο­τι­κά μέτρα. Ούτω το ΕΑΜ παρου­σιά­ζε­ται δημο­σία και πάντο­τε απρό­σω­πον και ως απλούς εκφρα­στής των Εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κών επι­διώ­ξε­ων και καθο­δη­γη­τής των αντι­στοί­χων αγώ­νων του Ελλη­νι­κού Λαού.

6. — Εις ουδέ­να αντι­πρό­σω­πον κόμ­μα­τος ή οργα­νώ­σε­ως, με τον οποί­ον το ΕΑΜ δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται την προ­σχώ­ρη­σιν της οργα­νώ­σε­ώς του ίνα αντι­προ­σω­πευ­θή εις το ΕΑΜ ανα­κοι­νού­νται οτι­δή­πο­τε σχε­τι­κώς με τας οργα­νώ­σεις, κόμ­μα­τα κλπ. άτι­να μετέ­χουν εις το ΕΑΜ προ της ανα­κοι­νώ­σε­ως εκ μέρους του ως άνω αντι­προ­σώ­που ότι η οργά­νω­σίς του προ­σχω­ρεί εις το ΕΑΜ και ότι αυτός δέχε­ται να συμ­με­τά­σχει εις το αντί­στοι­χον όργα­νον του ΕΑΜ δι’ ο προορίζεται.

7. — Μετα­ξύ των κομ­μά­των και οργα­νώ­σε­ων αίτι­νες συνερ­γά­ζο­νται εις το ΕΑΜ δια­τη­ρεί­ται δι’ όλον το διά­στη­μα του Εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­νος η μεγα­λυ­τέ­ρα αλλη­λο­βο­ή­θεια και αλλη­λο­ϋ­πο­στή­ρι­ξις διά παν ζήτη­μα τον οποί­ον σχε­τί­ζε­ται με τον γενι­κόν απε­λευ­θε­ρω­τι­κόν αγώ­να και τον ειδι­κώ­τε­ρον εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κόν αγώ­να κάθε χωρι­στού κόμ­μα­τος. Επί­σης και αι συνερ­γα­ζό­με­ναι ως άνω οργα­νώ­σεις χρη­σι­μο­ποιούν τας αντι­στοί­χους επιρ­ρο­άς των διά την άμβλυν­σιν κάθε μέτρου που στρέ­φε­ται κατά του εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­νος από τους εχθρούς του Εθνους, εντο­πί­ους προ­δό­τας ή ξένους κατακτητάς.

Εν Αθή­ναις τη 27η Σεπτεμ­βρί­ου 1941

Διά το ΚΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Διά το ΣΚΕ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ

Διά την ΕΛΔ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

Διά το Αγρ. Κομ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο