Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ιντερνετ στην Κούβα

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

Το ιντερ­νετ είναι ένα εργα­λείο επα­να­στα­τι­κό, με το οποίο μπο­ρείς και να πάρεις και να μετα­δό­σεις ιδέ­ες, ένα εργα­λείο το οποίο πρέ­πει να μάθου­με να χρησιμοποιούμε.
Φιντέλ Κάστρο (3/2/2012)

Παρ’ ότι η περιρ­ρέ­ου­σα ατμό­σφαι­ρα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής προ­πα­γάν­δας είναι ότι η Κού­βα φοβά­ται το ιντερ­νετ “για να μην ξυπνή­σει ο λαός της” ή απλά, λόγω … “παλαιοη­με­ρο­λη­τι­σμού”, η παρα­πά­νω δήλω­ση του Φιντέλ δεν είναι καθό­λου προ­σχη­μα­τι­κή και απο­δί­δει ακρι­βώς την κου­βα­νι­κή αντί­λη­ψη για το συγκε­κρι­μέ­νο μέσο.

Παρ’ ότι θεω­ρη­τι­κά θα είχε λόγους να φοβά­ται, καθώς ο ετή­σιος προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός των ΗΠΑ για υπο­νο­μευ­τι­κή δρά­ση μέσω των κοι­νω­νι­κών δικτύ­ων και των νέων τεχνο­λο­γιών, είναι αρκε­τών εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων. Το 2014 διέρ­ρευ­σε το σχέ­διο του κου­βα­νι­κού twitter ZunZuneo, ανά­με­σα σε δεκά­δες ανα­τρε­πτι­κά προ­γράμ­μα­τα μέσω των νέων τεχνο­λο­γιών, από προ­τρο­πές για διά­φο­ρες εκδο­χές “κου­βα­νι­κής άνοι­ξης” (μαζι­κή απο­στο­λή sms ), μέχρι πιο αθώα, όπως προ­φυ­λα­κτι­κά για την πρό­λη­ψη του AIDS !

Είναι γνω­στό, ότι η πρώ­τη βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κή προ­σφο­ρά προς κάθε επί­δο­ξο “αντι­φρο­νού­ντα” είναι ένα πλή­ρες πακέ­το laptop, printer, κάμε­ρα, φλα­σά­κια, δορυ­φο­ρι­κό μόντεμ κλπ. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό επί­σης, ότι ο πρό­σφα­τα απο­φυ­λα­κι­σθείς πρά­κτο­ρας της CIA Αλαν Γκρός, είχε συλ­λη­φθεί για παρά­νο­μη εισα­γω­γή στην χώρα ακρι­βώς τέτοιου υλι­κού, που προ­ο­ρί­ζο­νταν για υπό σύστα­ση υπο­νο­μευ­τι­κή ομά­δα. Oπως επί­σης είναι γνω­στό, ότι η πρώ­τη περ­σό­να της αντι­πο­λί­τευ­σης, η πάμπλου­τη (από τους “επί­ση­μους μισθούς και χορη­γί­ες εξω­τε­ρι­κού”) Yoani Sánchez, δηλώ­νει blogger.

foto: radiorebelde

foto: radiorebelde

Οι κου­βα­νοί όμως δεν φοβού­νται, ούτε αυτούς, ούτε το ιντερ­νετ, για­τί απλά … “τους έχουν”. Έχουν γνώ­ση οι φύλα­κες οι οποί­οι φύλα­κες, είναι ο ίδιος ο κου­βα­νι­κός λαός, μέσα στον οποίο δεν έχουν κατα­φέ­ρει να ευδο­κι­μή­σουν αυτές οι ομά­δες εδώ και πάνω από πενή­ντα χρό­νια. Δεν το έχουν κατα­φέ­ρει για πολ­λούς γνω­στούς λόγους, σημειώ­νου­με μόνο έναν, ότι αυτοί οι άνθρω­ποι βγά­ζουν χρή­μα, είναι πλού­σιοι, ζουν πλού­σια και απο­λαμ­βά­νουν την μονα­ξιά τους.

Η Κού­βα λοι­πόν, ενδια­φέ­ρε­ται και με το παρα­πά­νω για το ιντερ­νετ, πρώ­τα απ’ όλα για να έχει απρό­σκο­πτη πρό­σβα­ση στην παγκό­σμια πλη­ρο­φο­ρία και αγο­ρά. Επι­πλέ­ον όμως, ενδια­φέ­ρε­ται για­τί σε συν­δυα­σμό με το μεγά­λο δίκτυο των φίλων της σε όλο τον κόσμο, το ιντερ­νετ και τα κοι­νω­νι­κά δίκτυα είναι ένα εναλ­λα­κτι­κό πιο προ­σβά­σι­μο μέσο ενη­μέ­ρω­σης που μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιεί για να σπά­ει το τοί­χος της σιω­πής και της δια­στρέ­βλω­σης και να αντι­με­τω­πί­ζει το μιντια­κό πόλε­μο που της επι­βά­λουν τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά μέσα.

Όμως η Κού­βα είναι ουσια­στι­κά απο­κλει­σμέ­νη από το ιντερ­νετ λόγω του απο­κλει­σμού (εμπαρ­γκο) που της έχουν επι­βάλ­λει οι ΗΠΑ εδώ και πάνω από 50 χρό­νια . Παρ’ ότι γύρω της περ­νά­νε δεκά­δες υπο­θα­λάσ­σια τηλε­πι­κοι­νω­νια­κά καλώ­δια, δεν της επι­τρέ­πε­ται να συν­δε­θεί, συν­δέ­ε­ται χρη­σι­μο­ποιώ­ντας διά­φο­ρους, και όχι μόνον έναν, δορυ­φό­ρους με απο­τέ­λε­σμα το ίντερ­νετ στο νησί να είναι πανά­κρι­βο, αργό, δυσλει­τουρ­γι­κό. Να εξαρ­τά­ται από τις και­ρι­κές συν­θή­κες, τις ηλε­κτρο­νι­κές παρεμ­βο­λές και πολ­λά άλλα.

foto: radiorebelde

foto: radiorebelde

Πρό­σφα­τα ολο­κλη­ρώ­θη­κε το μεγά­λο τηλε­πι­κοι­νω­νια­κό έργο της σύν­δε­σης του νησιού με υπο­θα­λάσ­σιο τηλε­πι­κοι­νω­νια­κό καλώ­διο, από την Βενε­ζου­έ­λα. Όμως αυτό έλυ­σε σε πρώ­τη φάση κρα­τι­κές, αμυ­ντι­κές κ.ά τέτοιου είδους ανά­γκες. Η βελ­τί­ω­ση των δομών που θα επι­τρέ­ψει την βελ­τί­ω­ση της κατά­στα­σης στην λαϊ­κή χρή­ση, προ­χω­ρά με αργά αλλά στα­θε­ρά βήματα.

Το ζήτη­μα του κόστους γίνε­ται προ­σπά­θεια να αντι­με­τω­πι­στεί με συλ­λο­γι­κά κέντρα πρό­σβα­σης. Εννο­εί­ται ότι σε κάθε εκπαι­δευ­τι­κό, επι­στη­μο­νι­κό, κρα­τι­κό και κάθε είδους ίδρυ­μα, η πρό­σβα­ση είναι ελεύ­θε­ρη. Ανοί­γουν επί­σης διαρ­κώς νέα “Κλαμπ Πλη­ρο­φο­ρι­κής Νεο­λαί­ας” με δεκά­δες σημεία πρό­σβα­σης στο κάθε ένα από αυτά. Ακό­μα και τις ιδιω­τι­κές συν­δέ­σεις τις μοι­ρά­ζο­νται 2,3 και παρα­πά­νω για να πέφτει το κόστος.

Λόγω αυτής της δύσκο­λης ιντερ­νε­τι­κής κατά­στα­σης, οι κου­βα­νοί ανα­γκά­στη­καν από παλιά να γίνουν καλοί, πολύ καλοί στο ιντερ­νετ. Έφτια­ξαν μέχρι και δική τους “vikipedia”(EcuRed), δικές τους πλατ­φόρ­μες blogger (blogosferacuba.org, bloguea.cu), μερι­κές χιλιά­δες κου­βα­νι­κά blogs και φυσι­κά κάθε φορέ­ας, οργα­νι­σμός, μέσο ενη­μέ­ρω­σης και μαζι­κή οργά­νω­ση έχει το δικό της ιστό­το­πο. Παράλ­λη­λα, πολ­λά και αξιό­λο­γα είναι τα ενη­με­ρω­τι­κά sites με διε­θνή εμβέ­λεια, με γνω­στό­τε­ρο το διά­ση­μο cubadebate.cu.

Η Κού­βα λοι­πόν, όχι μόνο δεν έχει να φοβη­θεί τίπο­τα από το ιντερ­νετ, αντί­θε­τα αυτός ο σκου­πι­δό­το­πος που κατα­κλύ­ζει με τον όγκο του κάθε αξιό­λο­γο και ποιο­τι­κό που υπάρ­χει μέσα του, έχει να φοβη­θεί πολ­λά από την Κούβα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο