Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Ιντλίμπ στις φλόγες — 33 Τούρκοι στρατιώτες νεκροί — Η Αγκυρα απειλεί να ανοίξει τις πύλες για τους πρόσφυγες

Ραγδαί­ες συνε­χί­ζουν να είναι οι εξε­λί­ξεις στη σύγκρου­ση Τουρ­κί­ας-Συρί­ας οι οποί­ες επη­ρε­ά­ζουν και τη χώρα μας μιας και ο Ερντο­γάν απει­λεί να «ανοί­ξει τις πύλες» για να περά­σουν μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες στην Ευρωπη.

Όπως ανα­κοί­νω­σε νωρίς το πρωί της Παρα­σκευ­ής ο νομάρ­χης της περιο­χής Αντιό­χειας-Χατάι, Ραχ­μί Ντο­γάν, 33 τούρ­κοι στρα­τιώ­τες σκο­τώ­θη­καν στην αερο­πο­ρι­κή επι­δρο­μή της συρια­κής αερο­πο­ρί­ας στο Ιντλίμπ. Κατά ανε­πι­βε­βαί­ω­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, άλλοι 36 στρα­τιώ­τες τραυματίστηκαν.

Σε δήλω­σή του την Παρα­σκευή τα ξημε­ρώ­μα­τα, ο αντι­πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Φαχρε­τίν Αλτούν διε­μή­νυ­σε ότι ο καθε­στώς Άσαντ θα πλη­ρώ­σει το βαρύ­τε­ρο τίμη­μα για αυτή την ποτα­πή επί­θε­ση. Η Τουρ­κία θα απα­ντή­σει, πρό­σθε­σε ο Αλτούν.

Ο εκπρό­σω­πος του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος Δικαιο­σύ­νης και Ανά­πτυ­ξης (ΑΚΡ) Εμέρ Τσε­λίκ σε δηλώ­σεις του στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο CNN Türk εξάλ­λου επι­βε­βαί­ω­σε ότι η Τουρ­κία έχει σκο­πό να άρει τις πύλες προς την Ευρώ­πη στους πρό­σφυ­γες από το Ιντλίμπ.

«Η Τουρ­κία δεν μπο­ρεί να αντέ­ξει την πίε­ση των προ­σφύ­γων που έρχο­νται. Η πολι­τι­κή μας για τους πρό­σφυ­γες παρα­μέ­νει η ίδια, αλλά τώρα πλέ­ον δεν είμα­στε σε θέση να συγκρα­τή­σου­με τους πρό­σφυ­γες. Το μόνο που μπο­ρεί να κάνει η ΕΕ είναι να δηλώ­σει ότι στη­ρί­ζει την Τουρ­κι­κή Δημο­κρα­τία. Τίπο­τε άλλα δεν έχει σημα­σία για την Τουρ­κία», είπε.

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε ότι οι δυνά­μεις της αντι­πο­λί­τευ­σης επρό­κει­το να εξα­πο­λύ­σουν μεγά­λη επί­θε­ση ενα­ντί­ον του Ιντλίμπ και οι συρια­κές δυνά­μεις απο­φά­σι­σαν να κινη­θούν, αλλά μετα­ξύ των αντι­κα­θε­στω­τι­κών βρί­σκο­νταν τούρ­κοι στρα­τιώ­τες. Δεν συμ­με­τεί­χαν ρωσι­κά αερο­σκά­φη στη χθε­σι­νή επί­θε­ση, σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση της Μόσχας.

Από την αερο­πο­ρι­κή βάση του Ιντζιρ­λίκ απο­γειώ­νο­νταν όλη τη νύχτα τουρ­κι­κά F‑16 κατευ­θυ­νό­με­να στο Ιντλίμπ.

Χθες βρά­δυ μετά την έκτα­κτη σύσκε­ψη υπό τον πρό­ε­δρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν στο προ­ε­δρι­κό μέγα­ρο στην Άγκυ­ρα, ο διευ­θυ­ντής επι­κοι­νω­νί­ας της τουρ­κι­κής προ­ε­δρί­ας Φαχρε­τίν Αλτούν, με γρα­πτό μήνυ­μά του ανα­κοί­νω­σε ότι λήφθη­κε από­φα­ση η Τουρ­κία να απα­ντή­σει στο «παρά­νο­μο καθε­στώς του Άσαντ». Ως εκ τού­του «οι αερο­πο­ρι­κές μας δυνά­μεις και οι δυνά­μεις ξηράς μας έχουν ξεκι­νή­σει να χτυ­πούν όλους τους γνω­στούς στό­χους του καθε­στώ­τος (Άσαντ) και συνε­χί­ζουν να τους χτυπούν».

«Οι ενέρ­γειές μας θα συνε­χι­στούν μέχρι να κοπούν τα χέρια αυτών που τα άπλω­σαν στην τουρ­κι­κή σημαία», πρόσθεσε.

Στή­ρι­ξη στην Τουρ­κία εξέ­φρα­σαν διε­θνείς οργα­νι­σμοί και ξένες κυβερ­νή­σεις. Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ δήλω­σε ότι το ΝΑΤΟ βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό της Τουρ­κί­ας προ­σθέ­το­ντας ότι κατα­δι­κά­ζει την επί­θε­ση του καθε­στώ­τος του Ασαντ «και τη Ρωσία που το στηρίζει».

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, Γκου­τέ­ρες ζήτη­σε να υπάρ­ξει εκε­χει­ρία στη Συρία.

Ανα­κοί­νω­ση του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ ανέ­φε­ρε «είμα­στε στο πλευ­ρό Τουρ­κί­ας, συμ­μά­χου μας στο NATO» και ότι «εξε­τά­ζου­με το πώς θα μπο­ρέ­σου­με να βοηθήσουμε».

Ο εκπρό­σω­πος του προ­έ­δρου Ερντο­γάν, Ιμπρα­χίμ Καλίν συνο­μί­λη­σε με τον σύμ­βου­λο Εθνι­κής Ασφά­λειας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν.

Ευρεί­ας κλί­μα­κας στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση από την Τουρ­κία, θα είχε άσχη­μο τέλος για την Άγκυρα
Ανώ­τε­ρος Ρώσος πολι­τι­κός προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα ότι μια ευρεί­ας κλί­μα­κας στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση στην Ιντλίμπ της Συρί­ας από την Τουρ­κία, θα έχει άσχη­μο τέλος για την Άγκυ­ρα, μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο Interfax.

Ο πρώ­τος ανα­πλη­ρω­τής πρό­ε­δρος της άνω βου­λής της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ Ντζα­μπά­ροφ ήταν αυτός που έκα­νε την προει­δο­ποί­η­ση, σύμ­φω­να με το πρακτορείο.

Η Ρωσία είχε ανα­κοι­νώ­σει λίγο νωρί­τε­ρα ότι στέλ­νει δύο πολε­μι­κά πλοία που είναι ικα­νά να εκτο­ξεύ­ουν πυραύ­λος Κρουζ στα ανοι­κτά των συρια­κών ακτών και κατη­γό­ρη­σε την Άγκυ­ρα για τον θάνα­το των 33 Τούρ­κων στρατιωτών.

Η Τουρκία ζητά να επιβληθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ιντλίμπ

Η κυβέρ­νη­ση της Τουρ­κί­ας αξί­ω­σε η διε­θνής κοι­νό­τη­τα να επι­βάλ­λει ζώνη απα­γό­ρευ­σης πτή­σε­ων στη βορειο­δυ­τι­κή Συρία, προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πεί η συνέ­χι­ση των αερο­πο­ρι­κών πληγ­μά­των του συρια­κού καθε­στώ­τος και της συμ­μά­χου του Ρωσίας.

«Η διε­θνής κοι­νό­τη­τα πρέ­πει να λάβει μέτρα για να προ­στα­τεύ­σει τους αμά­χους και θα θέσει σε εφαρ­μο­γή μια ζώνη αερο­πο­ρι­κού απο­κλει­σμού» στην περιο­χή της Ιντλίμπ, όπου 34 τούρ­κοι στρα­τιω­τι­κοί σκο­τώ­θη­καν το βρά­δυ της Πέμ­πτης σε βομ­βαρ­δι­σμούς για τους οποί­ους η Άγκυ­ρα κατη­γο­ρεί τη Δαμα­σκό, ανέ­φε­ρε ο διευ­θυ­ντής επι­κοι­νω­νί­ας της τουρ­κι­κής προ­ε­δρί­ας Φαχρε­τίν Αλτούν.

«Εκα­τομ­μύ­ρια άμα­χοι βομ­βαρ­δί­ζο­νται εδώ και μήνες. Υπο­δο­μές, όπως σχο­λεία και νοσο­κο­μεία, γίνο­νται συστη­μα­τι­κά στό­χος από το καθε­στώς» της Συρί­ας, πρό­σθε­σε ο Αλτούν σε ανα­κοί­νω­ση που δημοσιοποίησε.

«Οι προ­στά­τες [του καθε­στώ­τος], η Ρωσία και το Ιράν, θα χάσουν όλη τους την αξιο­πι­στία εάν απο­τύ­χουν να τηρή­σουν τη δέσμευ­σή τους να μειω­θούν τα βίαια επει­σό­δια και οι εχθρο­πρα­ξί­ες στην Ιντλίμπ», συμπλή­ρω­σε ο διευ­θυ­ντής επι­κοι­νω­νί­ας της τουρ­κι­κής προεδρίας.

Τι προηγήθηκε

Η Ιντλίμπ απο­τε­λεί το τελευ­ταίο προ­πύρ­γιο ανταρ­τών και τζι­χα­ντι­στι­κών ομά­δων που προ­σπα­θούν να ανα­τρέ­ψουν τον πρό­ε­δρο Μπα­σάρ αλ Άσαντ από το 2011. Η αντι­πο­λί­τευ­ση είχε κατα­φέ­ρει να ελέγ­χει μεγά­λο μέρος της χώρας. Ο συρια­κός στρα­τός όμως ανα­κα­τέ­λα­βε τα περισ­σό­τε­ρα εδά­φη τα τελευ­ταία πέντε χρό­νια με τη συν­δρο­μή βεβαί­ως της Ρωσί­ας και του Ιράν. Στό­χος πλέ­ον των δυνά­με­ων του Άσαντ είναι «να απε­λευ­θε­ρω­θεί» η Ιντλίμπ.

Το 2017, η Ρωσία και το Ιράν (οι κυριό­τε­ροι υπο­στη­ρι­κτές του συρια­κού καθε­στώ­τος) και η Τουρ­κία (ο κύριος υπο­στη­ρι­κτής ορι­σμέ­νων από τις ομά­δες ανταρ­τών) φάνη­καν πως είχαν κατα­λή­ξει σε μία συμ­φω­νία αμοι­βαί­ας κατανόησης.

Μετα­ξύ άλλων κατέ­λη­ξαν σε μία κατά­παυ­ση του πυρός στην περιο­χή. Συμ­φώ­νη­σαν επί­σης πως όλοι οι εξω­τε­ρι­κοί παί­κτες θα δια­τη­ρή­σουν κάποια παρου­σία στην περιο­χή, έως ότου υπάρ­ξει μία τελι­κή συμ­φω­νία. Οι αντάρ­τες θα αφο­πλί­ζο­νταν, η Τουρ­κία θα δημιουρ­γού­σε δεκά­δες θέσεις παρα­τή­ρη­σης και όλοι μάζι θα δια­πραγ­μα­τεύ­ο­νταν μέσα στον χρό­νο το μέλ­λον. Η συμ­φω­νία αυτή μοιά­ζει περισ­σό­τε­ρο με προ­σπά­θεια όλων των πλευ­ρών να κερ­δί­σουν χρό­νο παρά για ουσια­στι­κή λύση. Από­δει­ξη η νέα επί­θε­ση του συρια­κού καθε­στώ­τος, με τη στή­ρι­ξη των ενα­έ­ριων δυνά­με­ων της Ρωσί­ας και των χερ­σαί­ων του Ιράν, που σβή­νουν όποιες ελπί­δες για ορι­στι­κή συμφωνία.

Τις δύο τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες η έντα­ση ανά­με­σα στις τουρ­κι­κές και τις συρια­κές δυνά­μεις έχει κλι­μα­κω­θεί επι­κίν­δυ­να. Η Άγκυ­ρα έχει ενι­σχύ­σει τα στρα­τεύ­μα­τά της και ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος Ταγίπ Ερντο­γάν έχει στεί­λει σαφές τελε­σί­γρα­φο. Εάν οι συρια­κές κυβερ­νη­τι­κές δυνά­μεις δεν απο­χω­ρή­σουν από περιο­χές που είχαν ορι­στεί ως μέρος μιας ζώνης απο­κλι­μά­κω­σης έως το τέλος Φεβρουα­ρί­ου, η απά­ντη­ση θα είναι στρατιωτική.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο