Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Ιράν προειδοποιεί το Παρίσι ότι θα αντιδράσει για την δημοσίευση σκίτσων του Χαμενεΐ στο Charlie Hebdo

Το Ιράν προει­δο­ποιεί το Παρί­σι ότι θα αντι­δρά­σει μετά την δημο­σί­ευ­ση σκί­τσων υβρι­στι­κών προς τον ανώ­τα­το ηγέ­τη αγια­το­λάχ Αλί Χαμε­νεΐ στη σατι­ρι­κή εφη­με­ρί­δα Charlie Hebdo.

Η σατι­ρι­κή εφη­με­ρί­δα δημο­σί­ευ­σε σήμε­ρα δεκά­δες σκί­τσα που έχουν επι­λε­γεί στο πλαί­σιο δια­γω­νι­σμού τον Δεκέμ­βριο, κατά την κορύ­φω­ση του κινή­μα­τος δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Ιράν.

«Η υβρι­στι­κή και ανάρ­μο­στη ενέρ­γεια γαλ­λι­κού εντύ­που με την δημο­σί­ευ­ση σκί­τσων κατά της θρη­σκευ­τι­κής και πολι­τι­κής ηγε­σί­ας δεν θα μεί­νει χωρίς απο­τε­λε­σμα­τι­κή και αυστη­ρή απά­ντη­ση», δήλω­σε ο ιρα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Χοσε­ΐν Αμίρ-Αμπ­ντο­λα­χιάν στο Twitter.

«Δεν θα επι­τρέ­ψου­με στην γαλ­λι­κή κυβέρ­νη­ση να υπερ­βεί τα εσκαμ­μέ­να. Εχει σαφώς επι­λέ­ξει τον κακό δρό­μο», προσθέτει.

Το Charlie Hebdo ανα­κοί­νω­σε τον Δεκέμ­βριο ότι ο διε­θνής δια­γω­νι­σμός για τα σκί­τσα των Χαμε­νεΐ έχει ως στό­χο την υπο­στή­ρι­ξη «των Ιρα­νών που αγω­νί­ζο­νται για την ελευ­θε­ρία τους».

Το Charlie Hebdo δημο­σί­ευ­σε τα σκί­τσα σε ειδι­κή έκδο­ση για την επέ­τειο της δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης στα γρα­φεία του στις 7 Δεκεμ­βρί­ου 2015 από άνδρες που δήλω­σαν ότι ενερ­γού­σαν στο όνο­μα της Αλ Κάι­ντα ως εκδί­κη­ση για την από­φα­ση της εφη­με­ρί­δας να δημο­σιεύ­σει τα σκί­τσα του Μωάμεθ.

Η δημο­σί­ευ­ση των σκί­τσων του Μωά­μεθ είχε προ­κα­λέ­σει οργή στις μου­σουλ­μα­νι­κές χώρες και οι επι­θέ­σεις του 2015 είχαν δημιουρ­γή­σει μεγά­λο κίνη­μα υπο­στή­ρι­ξης προς το Charlie Hebdo σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο