Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Ισραήλ απαγόρευσε στην Άχεντ Ταμίμι να έρθει στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ — Καταγγελία της ΚΝΕ

Η ΚΝΕ καταγ­γέλ­λει την απα­γό­ρευ­ση ταξι­διού, που επέ­βα­λε το κρά­τος του Ισρα­ήλ, στην 17χρονη Παλαι­στί­νια αγω­νί­στρια Αχέντ Ταμίμι.

Όπως ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση της ΚΝΕ, «η Αχέντ επι­χεί­ρη­σε μαζί με άλλα μέλη της οικο­γέ­νειάς της την Παρα­σκευή 7 Σεπτέμ­βρη 2018, να ταξι­δέ­ψει από τα κατε­χό­με­να παλαι­στι­νια­κά εδά­φη στην Ιορ­δα­νία και από εκεί στην Ευρώ­πη, σχε­διά­ζο­ντας να επι­σκε­φτεί την Ελλά­δα, ώστε να συμ­με­τά­σχει στις κεντρι­κές εκδη­λώ­σεις του Φεστι­βάλ «100 χρό­νια ΚΚΕ — 50 χρό­νια ΚΝΕ», 20–21-22 Σεπτέμ­βρη στο Πάρ­κο Τρί­τση στο Ίλιον, ως προ­σκε­κλη­μέ­νη του ΚΣ της ΚΝΕ. Το κρά­τος του Ισρα­ήλ απα­γό­ρευ­σε στην Παλαι­στί­νια αγω­νί­στρια και την οικο­γέ­νειά της το πέρα­σμα στην Ιορδανία».

«Η συγκε­κρι­μέ­νη απα­ρά­δε­κτη και αντι­δη­μο­κρα­τι­κή ενέρ­γεια, έρχε­ται μόλις λίγες βδο­μά­δες μετά το πέρας της 8μηνης φυλά­κι­σης της Αχέντ, καθώς και λίγο μετά τη φυλά­κι­ση του 22χρονου αδερ­φού της, αλλά και μετά το νέο μακε­λειό που εξα­πέ­λυ­σε ο Ισραη­λι­νός στρα­τός κατά του παλαι­στι­νια­κού λαού το καλο­καί­ρι, με τη στή­ρι­ξη και κάλυ­ψη των ΗΠΑ που ανα­γνώ­ρι­σαν την Ιερου­σα­λήμ ως πρω­τεύ­ου­σα του Ισρα­ήλ, και της ΕΕ» προ­σθέ­τει η ανακοίνωση.

Η ΚΝΕ με αφορ­μή και την συγκε­κρι­μέ­νη εξέ­λι­ξη καλεί τη νεο­λαία «να κατα­δι­κά­σει αυτή την απα­ρά­δε­κτη ενέρ­γεια και συνο­λι­κά την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κατο­χι­κής δύνα­μης του Ισρα­ήλ απέ­να­ντι στο λαό της Παλαιστίνης».

Ταυ­τό­χρο­να καλεί σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης που διορ­γα­νώ­νε­ται για τον παλαι­στι­νια­κό λαό κατά την πρώ­τη μέρα του Φεστι­βάλ της ΚΝΕ στην Αθή­να, την Πέμ­πτη 20 Σεπτέμ­βρη στις 20:00 στο χώρο της Διεθνούπολης.

«Τώρα είναι που χρειάζεται:

- να εκφρα­στεί ακό­μη πιο μαζι­κά η αλλη­λεγ­γύη στον παλαι­στι­νια­κό λαό από μαθη­τι­κά συμ­βού­λια, φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους και εργα­τι­κά σωματεία

- να εκφρα­στεί η διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη και να ανα­πτυ­χθούν νέες κοι­νές πρω­το­βου­λί­ες κομ­μου­νι­στι­κών νεο­λαιών στην Ευρώ­πη και διε­θνώς για την υπο­στή­ρι­ξη του δίκαιου αγώ­να του λαού και των νέων της Παλαι­στί­νης, σε συνέ­χεια των δεκά­δων κινη­το­ποι­ή­σε­ων που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τους προη­γού­με­νους μήνες σε όλο τον κόσμο» τονί­ζει η ΚΝΕ.

Η Νεο­λαία κατα­λή­γει: «Συνε­χί­ζου­με να υπο­στη­ρί­ζου­με τον δίκαιο αγώ­να του παλαι­στι­νια­κού λαού και να αγω­νι­ζό­μα­στε για: Τη δημιουρ­γία ανε­ξάρ­τη­του και κυρί­αρ­χου παλαι­στι­νια­κού κρά­τους στα σύνο­ρα του 1967 με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ. Την απο­χώ­ρη­ση του ισραη­λι­νού στρα­τού από όλα τα κατε­χό­με­να εδά­φη του 1967. Την παύ­ση της εποι­κι­στι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και την απο­χώ­ρη­ση όλων των εποί­κων που έχουν εγκα­τα­στα­θεί πέρα από τα σύνο­ρα του ’67. Το γκρέ­μι­σμα του απα­ρά­δε­κτου τεί­χους στην Ιερου­σα­λήμ και τη Δυτι­κή Όχθη. Την άρση κάθε απο­κλει­σμού των Παλαι­στι­νί­ων στη Δυτι­κή Όχθη και στη Λωρί­δα της Γάζας. Την επι­στρο­φή των Παλαι­στί­νιων προ­σφύ­γων στις εστί­ες τους. Την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των Παλαι­στί­νιων και άλλων πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων που κρα­τού­νται στις ισραη­λι­νές φυλακές».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο