Το Ισραήλ απαγόρευσε στην Άχεντ Ταμίμι να έρθει στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ — Καταγγελία της ΚΝΕ

Η ΚΝΕ καταγ­γέλ­λει την απα­γό­ρευ­ση ταξι­διού, που επέ­βα­λε το κρά­τος του Ισρα­ήλ, στην 17χρονη Παλαι­στί­νια αγω­νί­στρια Αχέντ Ταμί­μι. Όπως ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση της ΚΝΕ, «η Αχέντ επι­χεί­ρη­σε μαζί με άλλα μέλη της οικο­γέ­νειάς της την Παρα­σκευή 7 Σεπτέμ­βρη 2018, να ταξι­δέ­ψει από τα κατε­χό­με­να παλαι­στι­νια­κά εδά­φη στην Ιορ­δα­νία και από εκεί στην Ευρώ­πη, σχε­διά­ζο­ντας να επι­σκε­φτεί … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το Ισρα­ήλ απα­γό­ρευ­σε στην Άχεντ Ταμί­μι να έρθει στο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ — Καταγ­γε­λία της ΚΝΕ.