Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Ισραήλ αποφασισμένο να συνεχίσει τις δολοφονικές επιχειρήσεις του στη Γάζα

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός συνε­χί­ζει σήμε­ρα τις δολο­φο­νι­κές επι­χει­ρή­σεις του στη Λωρί­δα της Γάζας, δια­βε­βαιώ­νο­ντας προ­κλη­τι­κά ότι η ιρα­νι­κή επί­θε­ση το βρά­δυ του Σαβ­βά­του προς Κυρια­κή δεν θα τον εκτρέ­ψει από την επί­τευ­ξη των στό­χων του… .

Μάλι­στα ο αρχι­πλοί­αρ­χος Ντα­νιέλ Χαγκα­ρί, εκπρό­σω­πος των ισραη­λι­νών ενό­πλων δυνά­με­ωνμ ανήγ­γει­λε την ανά­πτυ­ξη τις επό­με­νες ημέ­ρες δυο επι­πλέ­ον ταξιαρ­χιών εφέ­δρων στον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κο υπό πολιορκία.

Σύμ­φω­να με τον ισραη­λι­νό στρα­τό, υπάρ­χουν όμη­ροι που κρα­τού­νται στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρί­δας της Γάζας.

Ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου δηλώ­νει απο­φα­σι­σμέ­νος να εξα­πο­λύ­σει χερ­σαία επί­θε­ση ευρεί­ας κλί­μα­κας ενα­ντί­ον της Ράφα την οποία παρου­σιά­ζει ως το τελευ­ταίο οχυ­ρό της Χαμάς. Για να δικαιο­λο­γη­θεί περαι­τέ­ρω η επί­θε­ση, ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε ότι έχει πλη­ρο­φο­ρί­ες ότι υπάρ­χουν όμη­ροι που κρα­τού­νται στη Ράφα.

Κατά υπο­λο­γι­σμούς του ΟΗΕ, στην πόλη έχουν συγκε­ντρω­θεί περί­που 1,5 εκατ. άνθρω­ποι, οι περισ­σό­τε­ροι σε πρό­χει­ρους καταυλισμούς.

Χθες, μην αντέ­χο­ντας πλέ­ον, χιλιά­δες πήραν παρα­θα­λάσ­σιο δρό­μο προς βορ­ρά, έπει­τα από τη διά­δο­ση της ‑ψευ­δούς- φήμης ότι ο ισραη­λι­νός στρα­τός επι­τρέ­πει πλέ­ον σε εκτο­πι­σμέ­νους να γυρί­σουν σπί­τια τους.

«Δεν μπορείς ν’ ανασάνεις»

«Δεν μπο­ρώ να μεί­νω άλλο στον νότο, έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπο­ρείς ν’ ανα­σά­νεις εκεί κάτω. Είναι φρι­κτό», εξή­γη­σε η Μπα­σμά Σαλ­μάν, μια από αυτούς.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός έσπευ­σε να δια­ψεύ­σει τις φήμες. «Η βόρεια Λωρί­δα της Γάζας είναι εμπό­λε­μη ζώνη», είπε εκπρό­σω­πός του. Γαζαί­οι είπαν στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο πως άκου­σαν πυρά κατά τη διάρ­κεια της προ­σπά­θειάς τους να κινη­θούν προς βορρά.

Ο Νουρ, περί­που τριά­ντα ετών, προ­τί­μη­σε να γυρί­σει πίσω. «Πυρο­βο­λούν κόσμο, έκα­να μετα­βο­λή. Δεν θέλου­με να πεθάνουμε».

Τα σχολεία ανοίγουν ξανά

Η Χαμάς και το Ισρα­ήλ δεν συμ­φω­νούν στους όρους για την επί­τευ­ξη κατά­παυ­σης του πυρός. Μολα­ταύ­τα «δεν είναι νεκρή η διπλω­μα­τία», δια­βε­βαί­ω­σε χθες ο Τζον Κέρ­μπι, εκπρό­σω­πος του Συμ­βου­λί­ου Εθνι­κής Ασφα­λεί­ας του Λευ­κού Οίκου.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε ότι θα λει­τουρ­γή­σουν ξανά κανο­νι­κά από σήμε­ρα, στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας, τα σχο­λεία που έκλει­σαν για λόγους ασφα­λεί­ας το Σάβ­βα­το, εξαι­τί­ας της επα­πει­λού­με­νης επί­θε­σης του Ιράν.

Οι ένο­πλες δυνά­μεις του Ισρα­ήλ, παρα­μέ­νουν σε συνα­γερ­μό, ενώ έχει ξεκι­νή­σει η επι­χεί­ρη­ση απο­κα­τά­στα­σης των ζημιών που προ­κλή­θη­καν από τον ιρα­νι­κό βομ­βαρ­δι­σμό στρα­τιω­τι­κών εγκαταστάσεων.

Σύμ­φω­να με τον εκπρό­σω­πο του ισραη­λι­νού στρα­τού, μόνο μερι­κοί βαλ­λι­στι­κοί πύραυ­λοι μπή­καν στον ισραη­λι­νό ενα­έ­ριο χώρο και προ­κά­λε­σαν «ελα­φριές» ζημιές σε στρα­τιω­τι­κή βάση, που παρα­μέ­νει σε λει­τουρ­γία. Το Ιράν απε­να­ντί­ας δια­βε­βαί­ω­σε πως «έπλη­ξε όλους τους στό­χους» του προ­κα­λώ­ντας «σοβα­ρές ζημιές στη μεγα­λύ­τε­ρη αερο­πο­ρι­κή βάση της Νεγκέβ», στο νότιο Ισραήλ.

Σε τηλε­φω­νι­κή συνο­μι­λία που είχε ο Τζο Μπάι­ντεν με τον Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου, το βρά­δυ της επί­θε­σης, ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ φέρε­ται να είπε στον Ισραη­λι­νό πρω­θυ­πουρ­γό ότι το Ισρα­ήλ θα πρέ­πει να επι­δεί­ξει αυτο­συ­γκρά­τη­ση απέ­να­ντι στο Ιράν και ότι περαι­τέ­ρω αντί­ποι­να μπο­ρεί να μην είναι απα­ραί­τη­τα. Ο εκπρό­σω­πος Εθνι­κής Ασφά­λειας του Λευ­κού Οίκου Τζον Κίρ­μπι ανέ­φε­ρε στην εκπο­μπή «Meet the Press» του NBC ότι οι ΗΠΑ δεν επι­διώ­κουν έναν ευρύ­τε­ρο πόλε­μο στην περιο­χή, αφού βοή­θη­σαν το Ισρα­ήλ να αμυν­θεί απέ­να­ντι στην επί­θε­ση του Ιράν.

«Στο χείλος της αβύσσου»

Απευ­θυ­νό­με­νος στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας, ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες προει­δο­ποί­η­σε ότι «η Μέση Ανα­το­λή βρί­σκε­ται στο χεί­λος της αβύσ­σου», καθώς «οι λαοί της περιο­χής είναι αντι­μέ­τω­ποι με αλη­θι­νό κίν­δυ­νο από­λυ­του, κατα­στρο­φι­κού πολέ­μου», κατα­δι­κά­ζο­ντας ξανά την επί­θε­ση του Ιράν ενα­ντί­ον του Ισρα­ήλ, στην οποία είδε «σοβα­ρή κλι­μά­κω­ση» και ταυ­τό­χρο­να τον αερο­πο­ρι­κό βομ­βαρ­δι­σμό ενα­ντί­ον του ιρα­νι­κού προ­ξε­νεί­ου στη Δαμα­σκό την 1η Απρι­λί­ου, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας το «απα­ρα­βί­α­στο» των διπλω­μα­τι­κών εγκαταστάσεων.

Ο πρε­σβευ­τής του Ισρα­ήλ στα Ηνω­μέ­να Έθνη, ο οποί­ος υπέ­βα­λε το αίτη­μα για την κατε­πεί­γου­σα συνε­δρί­α­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας, αξί­ω­σε το κορυ­φαίο όργα­νο του ΟΗΕ να προ­χω­ρή­σει στην επι­βο­λή «όλων των πιθα­νών κυρώ­σε­ων» σε βάρος του Ιράν.

«Το Συμ­βού­λιο πρέ­πει να δρά­σει», είπε ο Γκι­λάντ Ερντάν, αξιώ­νο­ντας ιδί­ως να «προ­χω­ρή­σει στην επι­βο­λή όλων των πιθα­νών κυρώ­σε­ων σε βάρος του Ιράν προ­τού να είναι πολύ αργά».

Το Ιράν «δεν είχε άλλη επι­λο­γή παρά να ασκή­σει το δικαί­ω­μά του στη νόμι­μη άμυ­να», απά­ντη­σε ο πρε­σβευ­τής της Ισλα­μι­κής Δημο­κρα­τί­ας στον ΟΗΕ Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί.

«Το Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας παρέ­λει­ψε το καθή­κον του να δια­τη­ρή­σει τη διε­θνή ειρή­νη και ασφά­λεια» όταν δεν κατα­δί­κα­σε τον βομ­βαρ­δι­σμό της 1ης Απρί­λη ενα­ντί­ον του ιρα­νι­κού προ­ξε­νεί­ου στη Δαμα­σκό και «σε αυτές τις συν­θή­κες, η Ισλα­μι­κή Δημο­κρα­τία του Ιράν δεν είχε άλλη επι­λο­γή παρά να ασκή­σει το δικαί­ω­μά της στη νόμι­μη άμυ­να», τόνι­σε ο Ιρα­νός διπλω­μά­της, δια­βε­βαιώ­νο­ντας πως η Τεχε­ρά­νη δεν επι­διώ­κει κλι­μά­κω­ση, αλλά θα αντι­δρά­σει δυνα­μι­κά σε «οποια­δή­πο­τε απει­λή ή επίθεση».

Ο βομ­βαρ­δι­σμός της 1ης Απρι­λί­ου στο ιρα­νι­κό προ­ξε­νείο στην πρω­τεύ­ου­σα της Συρί­ας είχε απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν του­λά­χι­στον 16 άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους επτά μέλη των Φρου­ρών της Επα­νά­στα­σης. Το Ιράν κατη­γό­ρη­σε για το πλήγ­μα το Ισρα­ήλ, που ούτε επι­βε­βαιώ­νει ούτε διαψεύδει.

Το Ισρα­ήλ είναι ορκι­σμέ­νος εχθρός από την ισλα­μι­κή επα­νά­στα­ση του 1979 της Ισλα­μι­κής Δημο­κρα­τί­ας, που δεν κρύ­βει πως θέλει την εξά­λει­ψη του εβραϊ­κού κρά­τους. Ως τώρα ωστό­σο η Τεχε­ρά­νη δεν είχε επι­τε­θεί ποτέ απευ­θεί­ας στο Ισρα­ήλ και οι δυο χώρες ανα­με­τρώ­νταν μέσω τρί­των, ενδιά­με­σων, όπως για παρά­δειγ­μα η λιβα­νι­κή Χεζμπολά.

Ανα­λυ­τές χαρα­κτη­ρί­ζουν ανα­πό­φευ­κτη την αντα­πό­δο­ση του Ισραήλ.

«Το μεγά­λο ερώ­τη­μα δεν είναι μόνο το εάν θα δρά­σει το Ισρα­ήλ, αλλά και το τι θα επι­λέ­ξει να κάνει», είπε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος, δια­βε­βαιώ­νο­ντας πως οι ΗΠΑ δεν θα συμ­με­τά­σχουν σε «οποια­δή­πο­τε» τέτοια επιχείρηση.

Το Ιράν μοιά­ζει να έχει σκο­πό να απο­φύ­γει περαι­τέ­ρω κλι­μά­κω­ση, κατά την άπο­ψη του Νικ Χέρας, ανα­λυ­τή του αμε­ρι­κα­νι­κού New Lines Institute for Strategy and Policy. Η επί­θε­ση ήταν σχε­δια­σμέ­νη «για να τη δει όλος ο κόσμος, αλλά όχι για να οδη­γή­σει στο ξέσπα­σμα πολέ­μου στην περι­φέ­ρεια», έκρινε.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο