Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Ισραήλ δεν έχει τεκμηριώσει ακόμα τους ισχυρισμούς του για την UNRWA

Τον περα­σμέ­νο Ιανουά­ριο το Ισρα­ήλ κατη­γό­ρη­σε την Υπη­ρε­σία του ΟΗΕ για τους Παλαι­στί­νιους πρό­σφυ­γες (UNRWA) πως 12 υπάλ­λη­λοί της είναι μέλη τρο­μο­κρα­τι­κών οργανώσεων.

Η καταγ­γε­λία προ­κά­λε­σε διε­θνή ανα­στά­τω­ση, με τον ΟΗΕ να ανα­κοι­νώ­νει πως θα ξεκι­νή­σει σχε­τι­κή έρευ­να. Ωστό­σο, αυτό δεν ήταν αρκε­τό για το Ισρα­ήλ, το οποίο επέ­μει­νε –χρη­σι­μο­ποιώ­ντας υψη­λούς τόνους– πως η UNRWA δεν μπο­ρεί να έχει οποια­δή­πο­τε θέση στη Λωρί­δα της Γάζας, ούτε τώρα ούτε στο μέλ­λον. Μάλι­στα, ζήτη­σε να δια­κο­πεί πλή­ρως η χρη­μα­το­δό­τη­ση στην υπη­ρε­σία, από όλες τις χώρες.

Το αίτη­μα του Ισρα­ήλ είχε απή­χη­ση, καθώς βασι­κοί χορη­γοί της υπη­ρε­σί­ας του ΟΗΕ απο­φά­σι­σαν να περιο­ρί­σουν ή να δια­κό­ψουν τις χορη­γί­ες προς την UNRWA: ένα γεγο­νός που έκο­ψε το «οξυ­γό­νο» στους άμα­χους Παλαι­στι­νί­ους στη Λωρί­δα της Γάζας, τη στιγ­μή που αγω­νί­ζο­νταν να επι­βιώ­σουν από τις ισραη­λι­νές επι­δρο­μές, την πεί­να και τις ασθένειες.

Ωστό­σο, τώρα έρχε­ται έρευ­να από ανε­ξάρ­τη­τη επι­τρο­πή αξιο­λό­γη­σης σχε­τι­κά με την ουδε­τε­ρό­τη­τα της UNRWA υπο­γραμ­μί­ζει πως το Ισρα­ήλ ακό­μα δεν έχει παρά­σχει στοι­χεία που να στη­ρί­ζουν τους ισχυ­ρι­σμούς του. Επι­κε­φα­λής της εν λόγω επι­τρο­πής είναι η πρώ­ην υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Γαλ­λί­ας, Κατρίν Κολονά.

Επί­σης, η εν λόγω έρευ­να τονί­ζει πως η Υπη­ρε­σία του ΟΗΕ προ­μή­θευε τακτι­κά στο Ισρα­ήλ, λίστες με τους υπαλ­λή­λους της για έλεγ­χο και ότι «η ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση δεν ενη­μέ­ρω­σε την UNRWA για τυχόν ανη­συ­χί­ες σχε­τι­κά με οποιο­δή­πο­τε προ­σω­πι­κό της UNRWA, βάσει αυτών των κατα­λό­γων προ­σω­πι­κού από το 2011».

Προ­φα­νώς, η έρευ­να μπο­ρεί να δια­φο­ρο­ποι­ή­σει πλέ­ον τη στά­ση ορι­σμέ­νων κρα­τών απέ­να­ντι στην UNRWA και να οδη­γή­σει ορι­σμέ­νους δωρη­τές να επα­νε­ξε­τά­σουν το πάγω­μα της χρηματοδότησης.

Ποια είναι η UNRWA

H UNRWA χρη­μα­το­δο­τεί­ται σχε­δόν καθο­λι­κά από τις προ­σφο­ρές των κρα­τών. Iδρύ­θη­κε στο τέλος του Δεκεμ­βρί­ου 1949 από την Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ μετά τον πρώ­το αρα­βοϊσ­ραη­λι­νό πόλε­μο που ξέσπα­σε αμέ­σως με την ίδρυ­ση του Ισρα­ήλ, τον Μάιο 1948.

Απο­στο­λή της ήταν η παρο­χή ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας και προ­στα­σί­ας στους Παλαι­στί­νιους πρό­σφυ­γες που είχαν κατα­γρα­φεί στην ζώνη επι­χει­ρή­σε­ων της υπη­ρε­σί­ας, «εν ανα­μο­νή μίας δίκαι­ης και βιώ­σι­μης λύσης για την κατά­στα­σή τους».

Εξαι­τί­ας της ίδρυ­σης του κρά­τους του Ισρα­ήλ, περισ­σό­τε­ροι από 700.000 Παλαι­στί­νιοι εκδιώ­χθη­καν από τη γη τους ή διέ­φυ­γαν από εκεί από τον Απρί­λιο έως τον Αύγου­στο του 1948, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του ΟΗΕ. Οι άνθρω­ποι αυτοί, και οι από­γο­νοί τους, έχουν το καθε­στώς του πρό­σφυ­γα και η UNRWA είναι ο εγγυ­η­τής αυτού του διε­θνούς καθε­στώ­τος, εργα­ζό­με­νη στα παλαι­στι­νια­κά εδά­φη, στον Λίβα­νο, τη Συρία και την Ιορ­δα­νία, όπου βρί­σκο­νται Παλαι­στί­νιοι πρόσφυγες.

Τα περί­που 5,9 εκα­τομ­μύ­ρια Παλαι­στι­νί­ων που είναι κατα­γε­γραμ­μέ­νοι στην UNRWA, μπο­ρούν να επω­φε­λού­νται υπη­ρε­σιών όπως η εκπαί­δευ­ση, οι υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας, οι κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, οι υπο­δο­μές καταυ­λι­σμών, η μικρο­τρα­πε­ζι­κή και η επεί­γου­σα βοή­θεια, ακό­μη και σε περιό­δους πολε­μι­κών συγκρού­σε­ων. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι περισ­σό­τε­ρα από 540.000 παι­διά φοι­τούν στα σχο­λεία της. Η υπη­ρε­σία δια­χει­ρί­ζε­ται περί­που 60 προ­σφυ­γι­κούς καταυ­λι­σμούς, εκ των οποί­ων οι 19 βρί­σκο­νται στη Δυτι­κή Όχθη.

Το 2022, οι πόροι της που προ­έρ­χο­νταν από τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό των Ηνω­μέ­νων Εθνών και από τις συμ­βο­λές άλλων υπη­ρε­σιών του ΟΗΕ ανέρ­χο­νταν σε 44,6 εκα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

Στη Λωρί­δα της Γάζας, έναν θύλα­κα έκτα­σης όση η Άνδρος με 2,4 εκατ. κατοί­κους, η ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση ήταν σοβα­ρή ακό­μη και πριν από τον πόλε­μο του Ισρα­ήλ ενά­ντια στη Χαμάς. Σύμ­φω­να με στοι­χεία του ΟΗΕ από τον Αύγου­στο, το 63% των κατοί­κων υπέ­φε­ρε από δια­τρο­φι­κή ανα­σφά­λεια και ήταν εξαρ­τη­μέ­νο από τη διε­θνή βοή­θεια, ενώ περισ­σό­τε­ρο του 80% ταυ πλη­θυ­σμού βρι­σκό­ταν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Στους οκτώ προ­σφυ­γι­κούς καταυ­λι­σμούς που υπάρ­χουν στη Γάζα, ζουν 1,7 εκατ. πρό­σφυ­γες. Από τις 30.000 εργα­ζό­με­νους της UNRWA, οι 13.000 δρα­στη­ριο­ποιού­νται στη Λωρί­δα της Γάζας, όπου υπάρ­χουν 300 εγκα­τα­στά­σεις της υπηρεσίας.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ

Το Ισρα­ήλ εδώ και δεκα­ε­τί­ες ‑και ακό­μη περισ­σό­τε­ρο μετά την έναρ­ξη του πολέ­μου ενά­ντια στη Χαμάς- ισχυ­ρί­ζε­ται ότι η UNRWA ευθύ­νε­ται για τη διαιώ­νι­ση της αρα­βοϊσ­ραη­λι­νής σύγκρου­σης, διό­τι υπο­στη­ρί­ζει ότι «συντη­ρεί την ιδέα ότι οι Παλαι­στί­νιοι πρό­σφυ­γες έχουν δικαί­ω­μα να επι­στρέ­ψουν στη γη τους».

Το 2018, οι ΗΠΑ, ο βασι­κός χρη­μα­το­δό­της της υπη­ρε­σί­ας, υπό την προ­ε­δρία του Ντό­ναλντ Τραμπ, διέ­κο­ψαν την ετή­σια οικο­νο­μι­κή βοή­θεια ύψους 300 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων προς την UNRWA, γεγο­νός που χαι­ρέ­τι­σε η κυβέρ­νη­ση Νετα­νιά­χου. Τον Μάιο 2019, επί­σης, ο σύμ­βου­λος του Ντό­ναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανα­το­λή ζήτη­σε τη διά­λυ­ση της υπη­ρε­σί­ας με το επι­χεί­ρη­μα ότι έχει απο­τύ­χει στην απο­στο­λή της. Η Ουά­σινγ­κτον επα­νέ­λα­βε τη χρη­μα­το­δό­τη­ση της υπη­ρε­σί­ας του ΟΗΕ το 2021 μετά την εκλο­γή του Τζο Μπάιντεν.

Οι Παλαι­στί­νιοι από την πλευ­ρά τους υπο­στη­ρί­ζουν ότι οι ΗΠΑ χορη­γούν ετή­σια στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια στο Ισρα­ήλ ύψους άνω των τριών δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, ενώ η UNRWA, απα­ντώ­ντας στους ισραη­λι­νούς ισχυ­ρι­σμούς τόνι­σε ότι δεν μπο­ρεί να ανα­λά­βει την ευθύ­νη για το αδιέ­ξο­δο της ειρη­νευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας ανά­με­σα σε Ισραη­λι­νούς και Παλαιστίνιους.

Πηγή: efsyn.gr

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο