Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Ισραήλ ετοιμάζεται για την προαναγγελθείσα εισβολή στη Ράφα

Και ενώ οι φρι­κα­λε­ό­τη­τες του Ισρα­ήλ συνε­χί­ζο­νται, με τη στή­ρι­ξη ΗΠΑ και ΕΕ, το κρά­τος δολο­φό­νος ετοι­μά­ζε­ται για την επι­χεί­ρη­ση στη Ράφα, όπου θερί­ζει η πεί­να και οι αρρώ­στιες τους περισ­σό­τε­ρους από ένα εκα­τομ­μύ­ριο πρόσφυγες.

Ισραη­λι­νοί αξιω­μα­τού­χοι διε­μή­νυ­σαν πως εγκρί­θη­καν περαι­τέ­ρω επι­χει­ρή­σεις στη Λωρί­δα της Γάζας, όπου ο ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου υπο­σχέ­θηκε «κι άλλα οδυ­νη­ρά χτυ­πή­μα­τα» στη Χαμάς.

Ο επι­κε­φα­λής του ισραη­λι­νού γενι­κού επι­τε­λεί­ου Χερ­τσί Χαλε­βί «ενέ­κρι­νε περαι­τέ­ρω μέτρα», ανέ­φε­ρε ο εκπρό­σω­πος των ενό­πλων δυνά­με­ων αρχι­πλοί­αρ­χος Ντα­νιέλ Χαγκα­ρί χθες.

Κατά το ισραη­λι­νό κρα­τι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Kan, ανά­με­σα στα σχέ­δια που εγκρί­θη­καν είναι επι­χεί­ρη­ση στη Ράφα, πάνω στα κλει­στά σύνο­ρα με την Αίγυ­πτο, παρά τις πιέ­σεις που ασκού­νται από πολ­λές πρω­τεύ­ου­σες να μην προ­χω­ρή­σει ευρεί­ας κλί­μα­κας χερ­σαία επί­θε­ση στην πόλη όπου έχουν κατα­φύ­γει σχε­δόν 1,5 εκατ. Παλαι­στί­νιοι, στη μεγά­λη πλειο­νό­τη­τά τους εκτο­πι­σμέ­νοι από άλλες περιο­χές του μικρού θυλάκου.

Θα πρέ­πει να ανα­μέ­νο­νται δια­τα­γές για την εσπευ­σμέ­νη απο­μά­κρυν­ση των αμά­χων σύντο­μα, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

Παρά τις ανη­συ­χί­ες της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας, η ισραη­λι­νή ηγε­σία χαρα­κτη­ρί­ζει απα­ραί­τη­τη την επι­χεί­ρη­ση στη Ράφα, κατ’ αυτή το τελευ­ταίο οχυ­ρό της Χαμάς, για να κατα­στρα­φούν οι τελευ­ταί­ες μονά­δες του στρα­τιω­τι­κού βρα­χί­ο­νά της. Επι­χει­ρη­μα­το­λο­γεί πως σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση, θα υπάρ­ξει ανα­συ­γκρό­τη­σή του.

Νωρί­τε­ρα χθες, σε βίντεο ενό­ψει του εβραϊ­κού Πάσχα, ο πρω­θυ­πουρ­γός Νετα­νιά­χου είπε πως ο στρα­τός του θα κατα­φέ­ρει «σύντο­μα» και «άλλα οδυ­νη­ρά πλήγ­μα­τα» στη Χαμάς στη Λωρί­δα της Γάζας.

Είπε επί­σης πως η Χαμάς σκλή­ρυ­νε τη θέση της στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για την απε­λευ­θέ­ρω­ση ομή­ρων που κρα­τά στη Λωρί­δα της Γάζα.

Αντί να μετριά­σει «τις ριζο­σπα­στι­κές θέσεις της, η Χαμάς τώρα προ­σπα­θεί να πατή­σει στη διαί­ρε­σή μας, ενι­σχυ­μέ­νη από την πίε­ση που ασκεί­ται στην κυβέρ­νη­ση», είπε ο επι­κε­φα­λής της. Το παλαι­στι­νια­κό ισλα­μι­στι­κό κίνη­μα ως τώρα έχει απορ­ρί­ψει όλες τις προ­τά­σεις των μεσο­λα­βη­τών, πρόσθεσε.

Η Χαμάς αξιώ­νει ορι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός, απο­χώ­ρη­ση των ισραη­λι­νών στρα­τευ­μά­των από όλη τη Λωρί­δα της Γάζας, μεγά­λη αύξη­ση της βοή­θειας που δια­νέ­με­ται στον άμα­χο πλη­θυ­σμό, που απει­λεί­ται από λιμό, σε όλο τον θύλα­κο, επι­στρο­φή των εκτο­πι­σμέ­νων στα σπί­τια τους και «σοβα­ρή» συμ­φω­νία ανταλ­λα­γής ομή­ρων με παλαι­στί­νιους φυλακισμένους.

Ο εκπρό­σω­πος του ισραη­λι­νού στρα­τού αρχι­πλοί­αρ­χος Χαγκα­ρί, απευ­θυ­νό­με­νος στους ομή­ρους σε δεύ­τε­ρο ενι­κό, είπε χθες «θα συνε­χί­σου­με να πολε­μά­με ωσό­του γυρί­σε­τε σπί­τι». Πρό­σθε­σε πως οι συγ­γε­νείς των ανθρώ­πων που συνε­χί­ζουν να κρα­τού­νται στη Λωρί­δα της Γάζας για πάνω από έξι μήνες βιώ­νουν αφό­ρη­τη κατά­στα­ση και πρέ­πει να γίνει το παν για να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι οι αγα­πη­μέ­νοι τους.

Ως πριν από μερι­κές εβδο­μά­δες, ισραη­λι­νές πηγές λογά­ρια­ζαν πως απέ­με­ναν λίγοι λιγό­τε­ροι από εκα­τό όμη­ροι ζωντα­νοί από τους 129 ακό­μη στον θύλα­κο, όμως πλέ­ον εκφρά­ζο­νται φόβοι πως είναι νεκροί πολύ περισ­σό­τε­ροι από 34.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς, κάπου 34.100 άνθρω­ποι, στην πλειο­νό­τη­τά τους γυναί­κες και παι­διά, έχουν σκο­τω­θεί και άλλοι σχε­δόν 77.000 έχουν τραυ­μα­τι­στεί από το ξέσπα­σμα του πολέμου.

Χθες η προ­σο­χή ήταν στραμ­μέ­νη στη Δυτι­κή Όχθη, όπου αρκε­τοί Παλαι­στί­νιοι δολο­φο­νή­θη­καν από τον ισραη­λι­νό στρατό.

Χθες, στη Δυτι­κή Όχθη προ­κη­ρύ­χθη­κε απερ­γία σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για θανά­τους Παλαι­στι­νί­ων σε καταυ­λι­σμό προ­σφύ­γων στην Τούλ­κα­ρεμ και στη Λωρί­δα της Γάζας. Στην απερ­γία κάλε­σε μετα­ξύ άλλων και η Φάταχ, το κίνη­μα του προ­έ­δρου της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής Μαχ­μούντ Αμπάς.

Η κατά­στα­ση στη Δυτι­κή Όχθη έχει χει­ρο­τε­ρέ­ψει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο από την αρχή της χρονιάς.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής, από την 7η Οκτω­βρί­ου έχουν σκο­τω­θεί 463 Παλαι­στί­νιοι στη Δυτι­κή Όχθη, οι περισ­σό­τε­ροι σε επι­χει­ρή­σεις του ισραη­λι­νού στρα­τού ή εφό­δους εποί­κων. Από την άλλη, 19 Ισραη­λι­νοί έχουν σκο­τω­θεί σε επι­θέ­σεις στη Δυτι­κή Όχθη και στην Ιερουσαλήμ.

Στο λεγό­με­νο βόρειο μέτω­πο, χθες ξέσπα­σαν νέες ανταλ­λα­γές πυρών στα σύνο­ρα, με τον ισραη­λι­νό στρα­τό να ανα­κοι­νώ­νει πως επλή­γη δυο φορές το χωριό Ρος Χανι­κρά, στα ισραη­λι­νά παρά­λια στη Μεσό­γειο. Τα πυρά αντα­πο­δό­θη­καν και ισραη­λι­νά μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη βομ­βάρ­δι­σαν υπο­δο­μές «των τρο­μο­κρα­τών» στον νότιο Λίβα­νο, τόνισε.

Οι συγκρού­σεις ανά­με­σα στη Χεζ­μπο­λά και στις ισραη­λι­νές ένο­πλες δυνά­μεις είναι στην πρά­ξη καθη­με­ρι­νές από την επο­μέ­νη του ξεσπά­σμα­τος του πολέ­μου Ισραήλ/Χαμάς. Πρό­κει­ται για τη σοβα­ρό­τε­ρη έξαρ­ση της βίας μετά τον πόλε­μο Ισραήλ/Χεζμπολά το 2006, που εντεί­νει την ανη­συ­χία για εξά­πλω­ση της σύρ­ρα­ξης στην περιφέρεια.

Στον Λίβα­νο έχουν σκο­τω­θεί πάνω από 370 άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους 240 και πλέ­ον μαχη­τές της Χεζ­μπο­λά και άλλων οργα­νώ­σε­ων, καθώς και του­λά­χι­στον 68 άμα­χοι. Στο Ισρα­ήλ έχουν σκο­τω­θεί δεκα­ο­κτώ άνθρω­ποι ‑δέκα στρα­τιω­τι­κοί και οκτώ πολίτες‑, σύμ­φω­να με ισραη­λι­νές πηγές.

Η κυβέρ­νη­ση του Ισρα­ήλ έχει απο­μα­κρύ­νει εσπευ­σμέ­να κάπου 60.000 κατοί­κους της παρα­με­θό­ριας περιο­χής αφό­του άρχι­σαν οι συγκρού­σεις. Στον Λίβα­νο, έχουν ανα­γκα­στεί να φύγουν από τα σπί­τια τους κάπου 90.000 άνθρωποι.

 

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο