Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Ισραήλ συνεχίζει τις δολοφονικές επιχειρήσεις στη Ράφα μετά την αποδοχή της πρότασης κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς

Το Ισρα­ήλ συνε­χί­ζει τους βομ­βαρ­δι­σμούς και τις αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές τη Ράφα ακό­μη και μετά την απο­δο­χή της πρό­τα­σης κατά­παυ­σης του πυρός στη Γάζα από τη Χαμάς.

Το ειδη­σιο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο «Quds News Networκ» ανα­φέ­ρει ισραη­λι­νούς βομ­βαρ­δι­σμούς στη συνοι­κία Αλ Τζα­νί­να της Ράφα.

Ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός δήλω­σε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας πως το Πολε­μι­κό Συμ­βού­λιο άνα­ψε το πρά­σι­νο φως για συνέ­χι­ση της στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης στη Ράφα, προ­κει­μέ­νου να πιέ­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τη Χαμάς με στό­χο την απε­λευ­θέ­ρω­ση ομήρων.

Ο Νετα­νιά­χου λέει σχε­δόν σε καθη­με­ρι­νή βάση εδώ και μήνες ότι  θα εισβάλ­λει στη Ράφα με ή χωρίς κατά­παυ­ση του πυρός. Άρα αυτό που συμ­βαί­νει αυτές τις ώρες δεν είναι δια­φο­ρε­τι­κό από αυτό που έχου­με ακού­σει από αυτόν. Είναι ενδει­κτι­κό του πόσο (δεν) επι­θυ­μούν συμ­φω­νία και επι­στρο­φή των ομήρων.

Παράλ­λη­λα, σε ανα­κοί­νω­ση του γρα­φεί­ου του Νετα­νιά­χου, σημειώ­νε­ται πως αν και η πρό­τα­ση εκε­χει­ρί­ας που απο­δέ­χθη­κε η Χαμάς δεν ικα­νο­ποιεί τις απαι­τή­σεις του Ισρα­ήλ, θα στα­λεί αντι­προ­σω­πεία η οποία θα συνα­ντη­θεί με δια­πραγ­μα­τευ­τές και θα προ­σπα­θή­σει να επι­τύ­χει μια συμ­φω­νία. Και αυτό είναι το νέο στοι­χείο στη μέχρι τώρα στά­ση της κυβέρ­νη­σης Νετα­νιά­χου, υπό την πίε­ση των Ισραη­λι­νών που και σήμε­ρα έχουν βγει στο δρό­μο και απαι­τούν να συμ­φω­νή­σει σε κατά­παυ­ση του πυρός για να επι­στρέ­ψουν οι όμηροι.

Και υπάρ­χουν εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι σε όλο τον κόσμο που ουρ­λιά­ζουν και κλαί­νε και πιέ­ζουν και θέλουν να δουν ένα τέλος στη γενο­κτο­νία που συντε­λεί­ται στη Γάζα.

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την πρόταση εκεχειρίας

Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις που αφο­ρούν την απο­δο­χή πρό­τα­σης εκε­χει­ρί­ας από την Χαμάς, μπο­ρούν να κατα­γρα­φούν τα εξής:

Σχε­τι­κά με τους όρους της συμ­φω­νί­ας που απο­δέ­χθη­κε η Χαμάς γρά­φε­ται πως αφο­ρούν μόνι­μη εκε­χει­ρία, ανοι­κο­δό­μη­ση και ανταλ­λα­γή αιχ­μα­λώ­των, δηλα­δή Ισραη­λι­νών ομή­ρων και Παλαι­στι­νί­ων πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων. Όσον αφο­ρά τον τρό­πο και τον χρό­νο ανταλ­λα­γής οι πλη­ρο­φο­ρί­ες είναι συγκε­χυ­μέ­νες αλλά φαί­νε­ται η ανταλ­λα­γή αυτή να απλώ­νε­ται σε βάθος ορι­σμέ­νων εβδομάδων.

Εκπρό­σω­πος της Χαμάς δήλω­σε πως ο εκπρό­σω­πος των ΗΠΑ στις συνο­μι­λί­ες που έγι­ναν στο Κατάρ συμ­φώ­νη­σε με την πρό­τα­ση που έκα­νε δεκτή τελι­κά η Χαμάς.

Το γρα­φείο του πρω­θυ­πουρ­γού Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου ανα­φέ­ρει ότι η προ­τει­νό­με­νη συμ­φω­νία δεν ικα­νο­ποιού­σε τις βασι­κές απαι­τή­σεις του Ισρα­ήλ, αλλά θα στεί­λει αντι­προ­σω­πεία στο Κάι­ρο για διαπραγματεύσεις.

Ωστό­σο γίνο­νται αντι­κρουό­με­νες δηλώ­σεις από τα κόμ­μα­τα του κυβερ­νη­τι­κού συνα­σπι­σμού του Ισρα­ήλ. Τα ισραη­λι­νά μέσα επί­σης ανα­φέ­ρουν ότι υπάρ­χει ανη­συ­χία στο Ισρα­ήλ για το ενδε­χό­με­νο στή­ρι­ξης των ΗΠΑ σε συμ­φω­νία που δεν αντα­πο­κρί­νε­ται στους όρους που έχει θέσει το Ισρα­ήλ. Στο Ισρα­ήλ μετα­δί­δο­νται πλά­να από δια­μαρ­τυ­ρί­ες εκα­το­ντά­δων ανθρώ­πων ενα­ντί­ον της κυβέρνησης.

Ο Παλαι­στί­νιος πρό­ε­δρος Μαχ­μούντ Αμπάς κάλε­σε σήμε­ρα τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να πιέ­σει το Ισρα­ήλ να δεσμευ­θεί σε μια πρό­τα­ση για κατά­παυ­ση του πυρός στη Γάζα με τη μεσο­λά­βη­ση της Αιγύ­πτου και του Κατάρ μετά την απο­δο­χή της από τη Χαμάς, μετα­δί­δει το επί­ση­μο παλαι­στι­νια­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων WAFA.

Ο Λευ­κός Οίκος δήλω­σε πως εξε­τά­ζει την απά­ντη­ση της  Χαμάς σε μια πρό­τα­ση για κατά­παυ­ση του πυρός και απε­λευ­θέ­ρω­ση ομή­ρων. Ο εκπρό­σω­πος Τύπου Εθνι­κής Ασφά­λειας του Λευ­κού Οίκου Τζον Κίρ­μπι είπε στους δημο­σιο­γρά­φους ότι το Ισρα­ήλ πρέ­πει να έχει την ευκαι­ρία να αξιο­λο­γή­σει τη συμ­φω­νία κατά­παυ­σης του πυρός που συμ­φώ­νη­σε η Χαμάς, καθώς ο διευ­θυ­ντής της CIA συνε­χί­ζει τις συνο­μι­λί­ες με τους ηγέ­τες της περιοχής.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Αξιω­μα­τού­χος που ενη­με­ρώ­θη­κε για τις συνο­μι­λί­ες ανέ­φε­ρε, σύμ­φω­να με το Reuters, ότι το σχέ­διο συμ­φω­νί­ας που απο­δέ­χθη­κε η Χαμάς βασί­ζε­ται στην τελευ­ταία πρό­τα­ση που είχε κατα­θέ­σει το Ισρα­ήλ στις 27 Απρι­λί­ου χωρίς αλλα­γές στα βασι­κά της σημεία.

Ανα­λυ­τι­κά, η πρό­τα­ση περι­λαμ­βά­νει κατά­παυ­ση του πυρός, ανοι­κο­δό­μη­ση της Γάζας, επι­στρο­φή των εκτο­πι­σμέ­νων και συμ­φω­νία ανταλ­λα­γής ομή­ρων και κρα­του­μέ­νων, όπως δήλω­σε στο Reuters ο αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς, Ταχέρ Αλ Νονό.

Ο ανα­πλη­ρω­τής επι­κε­φα­λής της Χαμάς στη Γάζα ανέ­φε­ρε επί­σης ότι πρό­κει­ται για συμ­φω­νία σε τρία στά­δια, κάθε ένα από τα οποία θα είναι διάρ­κειας 42 ημερών.

Ο Κχα­λίλ Αλ Χαγιά δήλω­σε επί­σης ότι το δεύ­τε­ρο στά­διο της συμ­φω­νί­ας προ­βλέ­πει την πλή­ρη απο­χώ­ρη­ση του Ισρα­ήλ από τη Γάζα.

Ο πρό­ε­δρος της Αιγύ­πτου Αμπ­ντέλ Φατάχ αλ Σίσι κάλε­σε να κατα­βλη­θούν περισ­σό­τε­ρες προ­σπά­θειες για την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας, λέγο­ντας ότι παρα­κο­λου­θεί στε­νά τις θετι­κές εξε­λί­ξεις των τρε­χου­σών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για την επί­τευ­ξη «συνο­λι­κής εκεχειρίας».

 

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο