Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Κέντρο Κινηματογράφου επιχορηγεί την ταινία του Βούλγαρη «Τελευταίο σημείωμα» που παραχαράσσει την ιστορία

Ανα­κοι­νώ­θη­καν οι κινη­μα­το­γρα­φι­κές παρα­γω­γές που θα επι­χο­ρη­γη­θούν από το Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινη­μα­το­γρά­φου. Μετα­ξύ αυτών, και με το μεγα­λύ­τε­ρο ποσό επι­δό­τη­σης, η ται­νία των Παντε­λή Βούλ­γα­ρη – Ιωάν­νας Καρυ­στιά­νη «Το τελευ­ταίο σημεί­ω­μα, η οποία παρα­χα­ράσ­σει την ιστορία:

1. ΟΙ 200, ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΟΥΝ; (Νέος τίτλος: ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ)
Σενά­ριο: Ιωάν­να Καρυστιάνη
Σκη­νο­θε­σία: Παντε­λής Βούλγαρης
Παρα­γω­γή: Γιάν­νης Ιακω­βί­δης – Black Orange A.E.
Ποσό προ­έ­γκρι­σης χρη­μα­το­δό­τη­σης: 180.000 €

Μια ται­νία με θέμα τους 200 εκτε­λε­σμέ­νους της Και­σα­ρια­νής των οποί­ων απο­σιω­πά­ται η ιδε­ο­λο­γι­κή τους ταυ­τό­τη­τα, ως κομ­μου­νι­στών, και εμφα­νί­ζο­νται γενι­κώς και αορί­στως ως “Έλλη­νες”.

Το Ελλη­νι­κό Κέντρο Κινη­μα­το­γρά­φου επι­δο­τεί — ενι­σχύ­ει την ασέ­βεια προς την ιστο­ρία και τους εκτε­λε­σμέ­νους της Καισαριανής.

Το “Τελευ­ταίο Σημεί­ω­μα” του Ναπο­λέ­ο­ντα Σου­κα­τζί­δη αλλά και του Παντε­λή Βούλγαρη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο