Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Κίεβο παρέλαβε εξελιγμένα αντιαεροπορικά συστήματα από τις ΗΠΑ

Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι δήλω­σε σε συνέ­ντευ­ξη που μετα­δό­θη­κε σήμε­ρα ότι η Ουκρα­νία έλα­βε εξε­λιγ­μέ­να συστή­μα­τα αερά­μυ­νας από τις Ηνω­μέ­νες Πολιτείες.

Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, ο εκπρό­σω­πος του Πεντα­γώ­νου στρα­τη­γός Πατ Ράι­ντερ ανέ­φε­ρε ότι οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες σχε­δί­α­ζαν την παρά­δο­ση δύο συστη­μά­των αερά­μυ­νας NASAMS στην Ουκρα­νία εντός δύο μηνών.

Ήταν η πρώ­τη παρα­δο­χή ότι η Ουκρα­νία έλα­βε το σύστη­μα πυραύ­λων εδά­φους-αέρος NASAMS, το οποίο επι­ζη­τού­σε εδώ και και­ρό το Κίε­βο και του οποί­ου η απο­στο­λή εγκρί­θη­κε από την Ουά­σινγ­κτον στα τέλη του περα­σμέ­νου μήνα.

Τα αντια­ε­ρο­πο­ρι­κά συστή­μα­τα NASAMS μπο­ρούν να εκτο­ξεύ­σουν πυραύ­λους εδά­φους-αέρος μικρού και μεσαί­ου βελη­νε­κούς. Κατα­σκευά­ζο­νται από την αμε­ρι­κα­νι­κή Raytheon και τον νορ­βη­γι­κό όμι­λο Kongsberg.

«Χρεια­ζό­μα­στε οπωσ­δή­πο­τε τις ΗΠΑ να επι­δεί­ξουν ηγε­τι­κό ρόλο και να δώσουν στην Ουκρα­νία τα συστή­μα­τα αερά­μυ­νας. Θέλω να ευχα­ρι­στή­σω τον πρό­ε­δρο (Τζο) Μπάι­ντεν για μια θετι­κή από­φα­ση που έχει ήδη ληφθεί», είπε ο Ζελέν­σκι, σύμ­φω­να με απο­μα­γνη­το­φω­νη­μέ­νο κεί­με­νο της συνέ­ντευ­ξης μετα­φρα­σμέ­νο στα αγγλικά.

Ο Ζελέν­σκι ευχα­ρί­στη­σε επί­σης τις ΗΠΑ για την απο­στο­λή συστη­μά­των πολ­λα­πλών εκτο­ξευ­τών πυραύ­λων (HIMARS) και άλλα αντί­στοι­χα συστή­μα­τα εκτό­ξευ­σης πυραύ­λων που επι­τρέ­πουν στην Ουκρα­νία να επι­τί­θε­ται ενά­ντια στις ρωσι­κές δυνά­μεις κατοχής.

Σύμ­φω­να με τη Wall Street Journal μια ομά­δα 55 Αμε­ρι­κα­νών στρα­τιω­τι­κών εξα­σφα­λί­ζει — υπο­στη­ρί­ζει από το έδα­φος της Πολω­νί­ας την χρή­ση και την επι­σκευή των αμε­ρι­κα­νι­κών όπλων στο πεδίο των μαχών. Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα υπάρ­χουν 14 τέτοια κανά­λια αλλη­λε­πί­δρα­σης με τον ουκρα­νι­κό στρα­τό που υπο­στη­ρί­ζουν όλα τα είδη όπλων που πρό­σφε­ραν οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους στην Ουκρανία.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο