Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα! (Με αφορμή την επίσκεψη του Α. Τσίπρα στην Β. Μακεδονία)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Δεκά­δες εκπρό­σω­ποι ελλη­νι­κών επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, εται­ριών και φορέ­ων του επι­χει­ρείν συμ­με­τεί­χαν στην πρώ­τη ελλη­νι­κή απο­στο­λή κορυ­φαί­ου επι­πέ­δου στα Σκό­πια, λαμ­βά­νο­ντας μέρος στο επι­χει­ρη­μα­τι­κό Φόρουμ Ελλά­δας-Βόρειας Μακε­δο­νί­ας. Μάλι­στα, ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας ξεκι­νώ­ντας τον χαι­ρε­τι­σμό του στο Φόρουμ δήλω­σε εντυ­πω­σια­σμέ­νος από το επι­χει­ρη­μα­τι­κό ενδια­φέ­ρον που κατα­γρά­φε­ται, προ­σθέ­το­ντας ότι αυτό επι­βε­βαιώ­νει τη δίψα που υπήρ­χε στις δύο χώρες «να έρθου­με πιο κοντά, η μια να βοη­θή­σει την άλλη, να αξιο­ποι­ή­σει η μια τα αντα­γω­νι­στι­κά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της άλλης». Οι Έλλη­νες επι­χει­ρη­μα­τί­ες (πολ­λοί και από την Β. Ελλά­δα) είχαν την δυνα­τό­τη­τα, κατά τις επα­φές τους στο πλαί­σιο του Φόρουμ να δια­μορ­φώ­σουν μια πρώ­τη εικό­να για τις επεν­δυ­τι­κές ευκαι­ρί­ες που δια­νοί­γει η νέα επο­χή των σχέ­σε­ων μετα­ξύ των δύο χωρών. Και κοντά σ’όλα αυτά και η προ­ώ­θη­ση των γενι­κό­τε­ρων σχε­δια­σμών του ΝΑΤΟ στην ευρύ­τε­ρη περιοχή

Φυσι­κά δεν είδα­με και μεγά­λες αντι­δρά­σεις π.χ από φορείς που είχαν χαρα­κτη­ρί­σει ως ανε­πι­θύ­μη­τους» όσους ψήφι­σαν την «Συμ­φω­νία των Πρε­σπών». Ούτε ακού­σα­με να  χαρα­κτη­ρί­ζουν ως «μη πατριώ­τες» τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες που πήραν μέρος στην «ευκαι­ρία» για επεν­δύ­σεις εκεί.

Πάντως για εμάς καμία έκπλη­ξη. Δια­χρο­νι­κά επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι «το κεφά­λαιο δεν έχει πατρίδα»!

Με απλά λόγια δηλα­δή, το κεφά­λαιο δεν ενδια­φέ­ρε­ται για το όνο­μα, αλλά για …τη χάρη. Δηλα­δή για τις δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν (π.χ χαμη­λό «εργα­σια­κό κόστος»,φορολογικό κ.α) για αυξη­μέ­νη κερ­δο­φο­ρία. Αυτό φυσι­κά με τη σει­ρά «απαι­τού­σε» και «ασφά­λεια». Δηλα­δή έντα­ξη της χώρας αυτής στις «αγκα­λιές του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε», αν και εδώ άλλοι μεγά­λοι «παί­κτες» π.χ Ρωσία έχουν τις δια­φω­νί­ες τους. Από αυτή την άπο­ψη και τα γενι­κό­τε­ρα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης της χώρας μας (που επεν­δύ­ει εκεί και επι­διώ­κει την «γεω­στρα­τη­γι­κή της ανα­βάθ­μι­ση» ) αλλά και της αντί­στοι­χης της Β. Μακε­δο­νί­ας εκεί συγκλίνουν.

 Φυσι­κά απέ­να­ντι στο ότι «το κεφά­λαιο δεν έχει πατρί­δα», οι Μαρξ, Ενγκελς, αντέ­τασ­σαν το «προ­λε­τά­ριοι όλων των χωρών ενω­θεί­τε». Που πρα­κτι­κά σημαί­νει   κοι­νή πάλη των λαών των δύο χωρών, τα συμ­φέ­ρο­ντα των οποί­ων θυσιά­ζο­νται στο βωμό των επι­χει­ρη­μα­τι­κών αντα­γω­νι­σμών και κερ­δών και των επι­κίν­δυ­νων και των επι­κίν­δυ­νων σχε­δί­ων των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ – ΕΕ, μακριά από κάθε είδους εθνικισμούς!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο