Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΙΝΑΛ που στήριξε και στηρίζει το δρόμο που τσάκισε τη ζωή μας τρίτη δύναμη;

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Κάθε τρεις και λίγο σε όλη την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, η Φώφη Γεν­νη­μα­τά (πρό­ε­δρος του ΚΙΝΑΛ, πρώ­ην ΠΑΣΟΚ)  κατη­γο­ρού­σε τον Αλ. Τσί­πρα που συγκυ­βέρ­νη­σε με τον ακρο­δε­ξιό Π. Καμ­μέ­νο για «απύθ­με­νο θρά­σος»… Και σε εμάς έρχε­ται στο νου κάπως παραλ­λαγ­μέ­νη η λαϊ­κή ρήση «Είπε ο γάι­δα­ρος το γάι­δα­ρο κεφάλα»…

Και ναι μεν ο Αλ. Τσί­πρα, μιλού­σε «αρι­στε­ρά» αλλά απο­δεί­χτη­κε επι­ΔΕ­ΞΙΟΣ στην εφαρ­μο­γή της πιο βάρ­βα­ρης πολι­τι­κής σε βάρος του λαού, όμως δεν έκα­νε τίπο­τα περισ­σό­τε­ρο από το να βαδί­σει στα χνά­ρια του κόμ­μα­τος της κ. Γεννηματά:

  • Το ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ), από κοι­νού με το ακρο­δε­ξιό ΛΑΟΣ, ψήφι­σε το 1ο Μνη­μό­νιο το Μάη του 2010.
  • Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΑΛ), από κοι­νού με το ακρο­δε­ξιό ΛΑΟΣ, ψήφι­σαν το 2ο Μνη­μό­νιο το Φλε­βά­ρη του 2012.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ), από κοι­νού με τους ΑΝΕΛ και το Ποτά­μι, ψήφι­σαν το 3ο Μνη­μό­νιο στις 13 Αυγού­στου 2015.

Η δε κ. Γεν­νη­μα­τά διατέλεσε:

  • Υφυ­πουρ­γός της κυβέρ­νη­σης Γ. Παπαν­δρέ­ου το 2009
  • Ανα­πλη­ρώ­τρια υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών στην κυβέρ­νη­ση Παπα­δή­μου (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ) το 2011 και λίγο αργό­τε­ρα εκπρό­σω­πος Τύπου του ΠΑΣΟΚ
  • Υπουρ­γός της κυβέρ­νη­σης Σαμα­ρά το 2013, στον πρώ­το ανα­σχη­μα­τι­σμό (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, το 2012)

Η κ. Γεν­νη­μα­τά και το κόμ­μα της, που ανή­κουν σε όσους στή­ρι­ξαν και  στη­ρί­ζουν το δρό­μο που μας έφε­ρε έως εδώ (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ ), με το ξελά­σπω­μα της πολι­τι­κής τους και της στά­σης τους από το ΣΥΡΙΖΑ, απο­θρα­συ­μέ­νη διεκ­δι­κεί ρόλο για την επό­με­νη ημέ­ρα για τις ανά­γκες του κεφαλαίου.

Όχι μόνο δεν αμφι­σβη­τεί τίπο­τα από όλα όσα η ίδια και το Κόμ­μα της συν­δια­μόρ­φω­σε (Τα 3 μνη­μό­νια, τους μηχα­νι­σμούς επο­πτεί­ας της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης, τη “θηλιά” δεσμεύ­σε­ων μέχρι το 2060, τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή στους δολο­φο­νι­κούς σχε­δια­σμούς ΝΑΤΟ — ΗΠΑ — ΕΕ, συνο­λι­κά τις απαι­τή­σεις των καπι­τα­λι­στών) δεν έπα­ψε ούτε στιγ­μή στην προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο να δια­φη­μί­ζει πόσο χρή­σι­μη θα είναι για κυβερ­νή­σεις που θα υπη­ρε­τούν τις ανά­γκες του κεφα­λαί­ου και αν χρεια­στεί θα δώσει, όπως έχει δηλώ­σει, ψήφο ανο­χής στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Απο­θρα­σύν­θη­κε το ΚΙΝΑΛ από το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών και με «απύθ­με­νο θρά­σος» διεκ­δι­κεί την ψήφο μας.

Θα ανα­δεί­ξου­με το ΚΙΝΑΛ που στή­ρι­ξε όλα τα μνη­μό­νια (με ακρο­δε­ξιούς) και θα στη­ρί­ξει κάθε αντι­λαϊ­κό μέτρο και στο μέλ­λον αν χρεια­στεί, τρί­το κόμ­μα στη Βου­λή; Ψήφι­σε και όπο­τε θα το χρεια­στεί θα ξανα­ψη­φί­σει σε βάρος των δικαιω­μά­των, των ανα­γκών μας, της ζωής μας.

Θα επι­λέ­ξου­με μία από τα ίδια ή θα προ­τά­ξου­με τις δικές μας ανά­γκες και θα στη­ρί­ξου­με το ΚΚΕ, το μόνο κόμ­μα που ατα­λά­ντευ­τα, με όση δύνα­μη είχε, σε όλους τους χώρους αντι­πά­λε­ψε τα μνη­μό­νια, υπε­ρα­σπί­στη­κε τα δικαιώ­μα­τά μας, έφε­ρε και φέρ­νει σε πρώ­το πλά­νο τις ανά­γκες μας.

Και επει­δή και η 8 Ιου­λί­ου θα είναι μια δύσκο­λη ημέ­ρα, χρεια­ζό­μα­στε δυνα­τό ΚΚΕ.

Τώρα ψηφί­ζου­με εμείς, και ρίχνου­με στην κάλ­πη ΚΚΕ. Τρί­τη δύνα­μη το ΚΚΕ, για να λάβουν το μήνυ­μα ότι δεν μπο­ρούν να μας εξαπατούν. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο