Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ αποχαιρέτισε τον Κ. Καζάκο και στη Βουλή — «Διάλεξε πολύ νωρίς τη σωστή πλευρά της ιστορίας»

Τον Κώστα Καζά­κο που έφυ­γε σήμε­ρα από την ζωή, απο­χαι­ρέ­τι­σε από την Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, ο Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρο­σώ­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφίλης.

Ανα­φέρ­θη­κε στην μακρά πορεία και προ­σφο­ρά του Κ. Καζά­κου τόσο στο θέα­τρο, όσο και στους αγώνες.

Σημεί­ω­σε ότι ο σπου­δαί­ος ηθο­ποιός εκλέ­χθη­κε δύο φορές βου­λευ­τής Επι­κρα­τεί­ας με το ΚΚΕ.

Και τον απο­χαι­ρέ­τι­σε με τον στί­χο «οι μέρες που λαχτά­ρι­σες, θα ‘ρθουν, θα φρο­ντί­σου­με εμείς γι’ αυτό».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο