Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ αποχαιρετά με θλίψη τον αγαπημένο μας σύντροφο Κωστή Μαλκότση

ο ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά με θλί­ψη τον αγα­πη­μέ­νο σύντρο­φό μας, τον πολυ­τά­λα­ντο Κωστή Μαλ­κό­τση, που έφυ­γε χτες από τη ζωή, σημειώ­νο­ντας μέσω ανα­κοί­νω­σης που εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του Κόμματος:

Κωστής Μαλκότσης«Ο Κωστής Μαλ­κό­τσης ήταν πρω­το­πό­ρος αγω­νι­στής και απαι­τη­τι­κός από τον εαυ­τό του καλ­λι­τέ­χνης, που επι­δί­ω­κε με τη δρά­ση, την τέχνη και τη ζωή του να εμπνεύ­σει τα προ­ο­δευ­τι­κά ιδα­νι­κά της κοι­νω­νι­κής απελευθέρωσης.

Υπήρ­ξε μια πολύ­πλευ­ρη προ­σω­πι­κό­τη­τα που εκτός από την τέχνη της υπο­κρι­τι­κής στον κινη­μα­το­γρά­φο, το θέα­τρο, την τηλε­ό­ρα­ση υπη­ρε­τού­σε και αυτή της στιχουργίας.

Έπαι­ξε σε δεκά­δες ται­νί­ες μικρού και μεγά­λου μήκους με πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κές «Τα χρό­νια της θύελ­λας», «Η ώρα της οργής», «Το κόκ­κι­νο τρέ­νο», «Πόθοι στον κατα­ρα­μέ­νο βάλ­το», «ο Άνθρω­πος με το γαρύ­φαλ­λο» καθώς και σε αρκε­τές παρα­στά­σεις. Τελευ­ταία του δου­λειά ήταν η συμ­με­το­χή στο ρόλο του μπαρ­μπα-Στέ­λιου στη μικρού μήκους ται­νία «Δε θα υποκύψουμε».

Τον θυμό­μα­στε να συμ­βάλ­λει με όλες τις δυνά­μεις του, υπο­κρι­τι­κές, σκη­νο­θε­τι­κές και συγ­γρα­φι­κές σε πολι­τι­στι­κές παρα­γω­γές και εκδη­λώ­σεις του κόμ­μα­τος και της ΚΝΕ, όπως αυτές για τα 90χρονα της Οκτω­βρια­νής επα­νά­στα­σης και του ΚΚΕ.

Ήταν μέλος του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών από το 1975 αγω­νι­ζό­με­νος με αυτα­πάρ­νη­ση για τα δικαιώ­μα­τα των ηθο­ποιών από διά­φο­ρες θέσεις στο ΔΣ του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών, όπως και από αυτή του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νειά του και τους οικεί­ους του».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο