Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ αποχαιρετά την Πόπη Κάππου

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τον θάνα­το της Πόπης Kάπ­που σημειώνει:

«Το ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά την Πόπη Κάπ­που, σύζυ­γο του Κώστα Κάπ­που, ο οποί­ος υπήρ­ξε μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής και κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ.

Η Πόπη Κάπ­που γεν­νή­θη­κε το 1935 στον Άγιο Κήρυ­κο Ικα­ρί­ας από προ­ο­δευ­τι­κή οικο­γέ­νεια, γνω­ρί­στη­κε με τον Κώστα Κάπ­πο στα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του 1960, όταν εκεί­νος ήταν φοι­τη­τής της Βιο­μη­χα­νι­κής Σχο­λής Πει­ραιά και πέρα­σε μαζί του όλα τα δύσκο­λα χρό­νια της δικτα­το­ρί­ας, πρω­το­στα­τώ­ντας στις κινη­το­ποι­ή­σεις για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των πολι­τι­κών κρατουμένων.

Η Πόπη Κάπ­που, μέλος του ΚΚΕ για πολ­λά χρό­νια, υπήρ­ξε δυνα­μι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα, αλύ­γι­στη στις δυσκο­λί­ες που η ίδια και η οικο­γέ­νειά της αντι­με­τώ­πι­σαν λόγω της ιδε­ο­λο­γί­ας τους.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα συλ­λυ­πη­τή­ριά του στα παι­διά της Θανά­ση και Φωτει­νή και σε όλους τους οικεί­ους της».

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο