Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ αποχαιρετά την συνθέτη και στιχουργό Βάσω Αλλαγιάννη

Το ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά με θλί­ψη την συν­θέ­τη και στι­χουρ­γό Βάσω Αλλα­γιάν­νη, η οποία με το προ­σω­πι­κό και ανα­γνω­ρί­σι­μο ύφος της, έχο­ντας βαθιές ρίζες στην ουσία της παρά­δο­σης της λαϊ­κής δημιουρ­γί­ας, με βαθιά ευαι­σθη­σία και δωρι­κό λυρι­σμό, άφη­σε το δικό της ξεχω­ρι­στό ίχνος στην ελλη­νι­κή μου­σι­κή και δισκογραφία.

Τα τρα­γού­δια που υπέ­γρα­ψε, ως συν­θέ­της και ως στι­χουρ­γός, τρα­γου­δή­θη­καν πολύ και θα εξα­κο­λου­θούν να συντρο­φεύ­ουν παρέ­ες, γλέ­ντια, μονα­ξιές και μερά­κια που ανα­ζη­τούν φωνή.

Μαθαί­νο­ντας μου­σι­κή δίπλα στον Μάνο Λοΐ­ζο και τον Νότη Μαυ­ρου­δή και με δική τους ενθάρ­ρυν­ση, η Βάσω Αλλα­γιάν­νη άρχι­σε να χαρά­ζει τη δική της πορεία και η πρώ­τη της δισκο­γρα­φι­κή δου­λειά το «Χαρά­τσι» το 1982 σε στί­χους Μανώ­λη Ρασού­λη με ερμη­νευ­τή τον Νίκο Παπά­ζο­γλου γνώ­ρι­σε τερά­στια επιτυχία.

Αχώ­ρι­στοι συνερ­γά­τες έκτο­τε θα συνυ­πο­γρά­ψουν τα «Σύνερ­γα» το 1990 και το «Στο Λυκα­βητ­τό» το 1991, με το τρα­γού­δι «Αχ Ελλά­δα σ΄ αγα­πώ», σε στί­χους Μανώ­λη Ρασού­λη, να αγγί­ζει την ψυχή κάθε Έλλη­να όπου Γης.

Συνερ­γά­στη­κε δισκο­γρα­φι­κά με τον Μανώ­λη Λιδά­κη, την Βού­λα Σαβ­βί­δη, την Πίτσα Παπα­δο­πού­λου, τον Σταύ­ρο Λογα­ρί­δη, την Χαρού­λα Αλε­ξί­ου, τον Δημή­τρη Μπά­ση και άλλους, ενώ επι­θυ­μία της, που δεν εκπλη­ρώ­θη­κε, ήταν να ερμη­νεύ­σει τρα­γού­δια της ο Δημή­τρης Μητρο­πά­νος, «αυτός ο υπέ­ρο­χος ερμη­νευ­τής, με τον υπε­ρή­φα­νο καη­μό» όπως είχε πει η ίδια.

Ο κύκλος τρα­γου­διών Svarno απο­τέ­λε­σε την απο­τί­μη­σή της, αλλά και τη μου­σι­κά εκφρα­σμέ­νη εκ βαθέ­ων εξο­μο­λό­γη­σή της.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο