Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ αποχαιρετά την “La Rossa” Μίλβα

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το θάνα­το της Μίλ­βα, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Απο­χαι­ρε­τού­με μια κορυ­φαία προ­σω­πι­κό­τη­τα του θεά­τρου και του τρα­γου­διού, τη διά­ση­μη Μίλ­βα (Μαρία Ίλβα Μπιολ­κά­τι) που για χρό­νια θριάμ­βευε στις διε­θνείς σκη­νές, ειδι­κά στην Ιτα­λία και τη Γερ­μα­νία, έχο­ντας παράλ­λη­λα εκδώ­σει δίσκους σε πολ­λές χώρες, καθώς και στην Ελλά­δα. Συνερ­γά­στη­κε με κορυ­φαί­ους δημιουρ­γούς, όπως ο Ένιο Μορι­κό­νε, ο Άστορ Πια­τσό­λα, ο Τζιόρ­τζιο Στρέ­λερ, ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης και ο Θάνος Μικρού­τσι­κος από τη χώρα μας, όντας εκλε­κτι­κή στις επι­λο­γές των έργων που ερμή­νευε, συνή­θως έξω από τους εμπο­ρι­κούς κανόνες.

Το όνο­μά της συν­δέ­ε­ται άρρη­κτα με τη σκη­νι­κή κυριαρ­χία, την ποι­κι­λία, τη φλό­γα και τη φινέ­τσα στο τρα­γού­δι της. Υπήρ­ξε πολυ­ε­δρι­κή καλ­λι­τέ­χνι­δα με ικα­νό­τη­τα να περ­νά από το ελα­φρό τρα­γού­δι στη λυρι­κή όπε­ρα και από το ελα­φρό θέα­τρο, στο πιο απαι­τη­τι­κό. Θρυ­λι­κές ήταν οι ερμη­νεί­ες της σε έργα του Μπρεχτ. Για την καλ­λι­τε­χνι­κή προ­σφο­ρά της, σε πολ­λές χώρες της έχουν απο­νε­μη­θεί τιμη­τι­κοί τίτλοι.

Ήταν γνω­στή και ως “La Rossa” (Η κόκ­κι­νη) όχι μόνο για το χρώ­μα των μαλ­λιών της, αλλά και για τις πολι­τι­κές της πεποι­θή­σεις και επι­δό­σεις στο πολι­τι­κό τραγούδι.

Παλιό­τε­ρα υπήρ­ξε μέλος του Ιτα­λι­κού Kομ­μου­νι­στι­κού Kόμματος».

Πέθα­νε η Ιτα­λί­δα τρα­γου­δί­στρια Μίλβα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο