Το ΚΚΕ αποχαιρετά την “La Rossa” Μίλβα

Σε ανα­κοί­νω­σή του για το θάνα­το της Μίλ­βα, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει: «Απο­χαι­ρε­τού­με μια κορυ­φαία προ­σω­πι­κό­τη­τα του θεά­τρου και του τρα­γου­διού, τη διά­ση­μη Μίλ­βα (Μαρία Ίλβα Μπιολ­κά­τι) που για χρό­νια θριάμ­βευε στις διε­θνείς σκη­νές, ειδι­κά στην Ιτα­λία και τη Γερ­μα­νία, έχο­ντας παράλ­λη­λα εκδώ­σει δίσκους σε πολ­λές χώρες, καθώς και στην Ελλά­δα. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το ΚΚΕ απο­χαι­ρε­τά την “La Rossa” Μίλ­βα.