Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για επιστράτευση αυτοαπασχολούμενων γιατρών

«Την ώρα που δεκά­δες ασθε­νείς μένουν εκτός ΜΕΘ, επει­δή τα δημό­σια νοσο­κο­μεία έχουν καταρ­ρεύ­σει και που δεκά­δες για­τροί περι­μέ­νουν στην ουρά για να προ­σλη­φθούν στο δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας, η κυβέρ­νη­ση εμφα­νί­ζει ως “λύση” την επι­στρά­τευ­ση 200 αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων για­τρών» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του.

«Εξα­πα­τά τους ασθε­νείς και τους υγειο­νο­μι­κούς ότι έτσι θα αντι­με­τω­πι­στούν οι χιλιά­δες ελλεί­ψεις σε για­τρούς και νοση­λευ­τές στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, οι λίστες ανα­μο­νής των ασθε­νών που χρειά­ζο­νται νοση­λεία σε ΜΕΘ για να κερ­δί­σουν τη ζωή τους, οι μετα­κι­νή­σεις ασθε­νών και υγειο­νο­μι­κών από νοσο­κο­μείο σε νοσο­κο­μείο και από πόλη σε πόλη, οι ‑επί ένα χρό­νο- απο­κλει­σμέ­νοι ασθε­νείς από χει­ρουρ­γεία, θερα­πεί­ες και δια­γνω­στι­κές εξετάσεις.

Την ίδια στιγ­μή που οι δημό­σιες μονά­δες υγεί­ας αδυ­να­τούν να αντε­πε­ξέλ­θουν στις τερά­στιες ανά­γκες των ασθε­νών, η κυβέρ­νη­ση παρέ­χει ασυ­λία στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους της υγεί­ας, ώστε να συνε­χί­σουν να κερ­δο­σκο­πούν εν μέσω παν­δη­μί­ας και από πάνω τούς επι­δο­τεί για όσους ασθε­νείς θελή­σουν να νοση­λεύ­σουν» προ­σθέ­τει η ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ κατα­λή­γο­ντας υπο­γραμ­μί­ζει ότι «αυτό που είναι ανα­γκαίο και ρεα­λι­στι­κό είναι:

-Η άμε­ση επί­τα­ξη ‑χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση- όλων των νοσο­κο­μεί­ων και δια­γνω­στι­κών κέντρων του ιδιω­τι­κού τομέα, για να προ­στε­θούν έτοι­μες και κρί­σι­μες υπο­δο­μές και έμπει­ρο προ­σω­πι­κό για την περί­θαλ­ψη Covid και No Covid ασθενών.

-Η άμε­ση, και χωρίς άλλες προ­ϋ­πο­θέ­σεις, πρό­σλη­ψη όλων των ειδι­κευ­μέ­νων για­τρών και των για­τρών για έναρ­ξη ειδικότητας.

-Η έντα­ξη όλων των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων σε κρα­τι­κό σχέ­διο για την ενί­σχυ­ση της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας όλων των ασθενών».

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο