Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για τα 75 χρόνια από τη ρίψη των ατομικών βομβών στην Ιαπωνία

Σε ετοι­μό­τη­τα και επα­γρύ­πνη­ση καλεί τους πολί­τες το ΚΚΕ, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 75 χρό­νων από τη ρίψη των ατο­μι­κών βομ­βών σε Χιρο­σί­μα και Ναγκασάκι.

«Εβδο­μή­ντα πέντε χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται από τότε που οι ΗΠΑ ‑την 6η Αυγού­στου του 1945 στη Χιρο­σί­μα και λίγες μέρες μετά, την 9η στο Ναγκα­σά­κι- πραγ­μα­το­ποί­η­σαν ένα από τα πιο βάρ­βα­ρα εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας, με τη ρίψη για πρώ­τη φορά της ατο­μι­κής βόμ­βας και με θύμα­τα εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πους και πολύ περισ­σό­τε­ρους τα επό­με­να χρό­νια, λόγω των συνε­πειών της ραδιε­νέρ­γειας», σημειώ­νε­ται στη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση και προστίθεται:

«Σαφής στό­χος του ιμπε­ρια­λι­στι­κού εγκλή­μα­τος των ΗΠΑ ήταν να εκφο­βί­σει τους λαούς, να στεί­λει “ μήνυ­μα” στην ΕΣΣΔ και στο ανερ­χό­με­νο κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα, καθώς ο Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος είχε ήδη ουσια­στι­κά τερ­μα­τι­στεί και η χρη­σι­μο­ποί­η­ση των πυρη­νι­κών όπλων δεν έπαι­ξε κανέ­να ρόλο στην έκβα­σή του.

Σήμε­ρα, 75 χρό­νια μετά, δεν ξεχνά­με ούτε αυτό ούτε τα άλλα εγκλή­μα­τα των ιμπε­ρια­λι­στών. Πολύ περισ­σό­τε­ρο που είναι εν πλή­ρει ισχύι το δόγ­μα του ΝΑΤΟ για το “ πρώ­το πυρη­νι­κό πλήγ­μα”, το οποίο επί­σης καταρ­γεί τις συμ­φω­νί­ες για τη μη διά­δο­ση των πυρη­νι­κών και “ εμπλου­τί­ζει” το πυρη­νι­κό του οπλο­στά­σιο. Σήμε­ρα, 75 χρό­νια μετά, στα στοι­χεία του Διε­θνούς Ινστι­τού­του Ερευ­νών της Στοκ­χόλ­μης για την Ειρή­νη, περι­λαμ­βά­νο­νται ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κά ευρή­μα­τα για το παγκό­σμιο πυρη­νι­κό οπλο­στά­σιο, καθώς οι εννέα πυρη­νι­κές δυνά­μεις δια­θέ­τουν συνο­λι­κά 13.400 πυρη­νι­κά όπλα (SIPRI Yearbook 2020), τα οποία εκσυγ­χρο­νί­ζουν και ανα­πτύσ­σουν ανε­ξέ­λεγ­κτα σε περιο­χές που απο­τε­λούν πεδία ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών. Μια τέτοια περιο­χή είναι αυτή της Αν. Μεσο­γεί­ου, της Μ. Ανα­το­λής, όπου τα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη αντα­γω­νί­ζο­νται για τη δια­νο­μή και τον έλεγ­χο των αγο­ρών, των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών, των ενερ­γεια­κών πόρων και δρό­μων μετα­φο­ράς τους».

Ακο­λου­θεί η κρι­τι­κή του ΚΚΕ προς τις ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις, οι οποί­ες, όπως υπο­στη­ρί­ζει, «συμ­με­τέ­χουν σε αυτούς τους εγκλη­μα­τι­κούς σχε­δια­σμούς, κρα­τώ­ντας “ ετοι­μο­πό­λε­μες” τις σχε­τι­κές υπο­δο­μές για απο­θή­κευ­ση πυρη­νι­κών όπλων στον Άρα­ξο. Ενώ, επι­πλέ­ον, με βάση και την κατά­πτυ­στη συμ­φω­νία για τις αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις, τις συμ­φω­νί­ες για την εκχώ­ρη­ση κρί­σι­μων υπο­δο­μών, λιμα­νιών, ναυ­πη­γεί­ων, δρό­μων, σιδη­ρο­δρό­μων, όλη η Ελλά­δα μετα­τρέ­πε­ται σε ένα απέ­ρα­ντο αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κό στρα­τό­πε­δο και ο λαός μπαί­νει στο στό­χα­στρο πιθα­νών αντιποίνων.

Οι ισχυ­ρι­σμοί της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και των υπό­λοι­πων αστι­κών κομ­μά­των, πως τάχα έτσι δια­σφα­λί­ζο­νται η ασφά­λεια, η ειρή­νη, τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, έχουν χρε­ο­κο­πή­σει ξανά και ξανά, είναι επι­κίν­δυ­νοι για το λαό, ιδιαί­τε­ρα μετά και τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στα ελληνοτουρκικά».

«Οι εξε­λί­ξεις», σύμ­φω­να με το ΚΚΕ, «απαι­τούν ετοι­μό­τη­τα και επα­γρύ­πνη­ση, συσπεί­ρω­ση δυνά­με­ων στο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό κίνη­μα και πάλη για:

- Απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και πολέμους.

- Καμιά αλλα­γή των συνό­ρων και των συν­θη­κών που τα καθορίζουν.

- Να κλεί­σει η βάση της Σού­δας και όλες οι ευρω­α­τλα­ντι­κές βάσεις και στρα­τη­γεία στην Ελλάδα.

- Να επι­στρέ­ψουν όλες οι στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές από τις επι­χει­ρή­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο εξωτερικό.

- Να καταρ­γη­θούν όλα τα πυρη­νι­κά όπλα. Να απα­γο­ρευ­τούν οι πυρη­νι­κές δοκιμές.

- Όχι στη μετα­φο­ρά πυρη­νι­κών στον Άρα­ξο και σε οποια­δή­πο­τε άλλη περιο­χή της Ελλάδας.

- Απο­δέ­σμευ­ση από ΝΑΤΟ — ΕΕ.

Τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά εγκλή­μα­τα απο­τε­λούν μια τρα­νή από­δει­ξη της βαρ­βα­ρό­τη­τας του καπι­τα­λι­σμού. Ο αγώ­νας για ειρή­νη, φιλία και αλλη­λεγ­γύη των λαών είναι ανα­πό­σπα­στα δεμέ­νος με την πάλη για την ανα­τρο­πή της εξου­σί­ας του κεφα­λαί­ου, για έναν άλλο δρό­μο ανά­πτυ­ξης της κοι­νω­νί­ας και της οικο­νο­μί­ας, με την εξου­σία στα χέρια των λαών», κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο