Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στην Ενέργεια: «Επιδοτήσεις χωρίς αντίκρισμα για το λαό, καταλήγουν στους επιχειρηματικούς ομίλους»

Ουσια­στι­κή ανα­κού­φι­ση του λαού, είναι η αξιο­ποί­η­ση όλων των εγχώ­ριων πηγών ενέρ­γειας, κόντρα στις δεσμεύ­σεις της ΕΕ τονί­ζε­ται σε σχό­λιο του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την ακρί­βεια στην ενέργεια.

Ανα­λυ­τι­κά:

«Όσο ενι­σχύ­ο­νται οι παρά­γο­ντες ανα­πα­ρα­γω­γής της ενερ­γεια­κής ακρί­βειας και φτώ­χειας, δηλα­δή η στρα­τη­γι­κή της “πρά­σι­νης μετά­βα­σης” και η ενέρ­γεια – εμπό­ρευ­μα, οι όποιες επι­δο­τή­σεις θα είναι χωρίς αντί­κρι­σμα για τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά και θα κατα­λή­γουν τελι­κά στις τσέ­πες των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Αυτό που απαι­τεί­ται άμε­σα για την ουσια­στι­κή ανα­κού­φι­ση του λαού, είναι η αξιο­ποί­η­ση όλων των εγχώ­ριων πηγών ενέρ­γειας, κόντρα στις δεσμεύ­σεις της ΕΕ, κατάρ­γη­ση του Χρη­μα­τι­στη­ρί­ου Ενέρ­γειας, του Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης και του ΦΠΑ σε καύ­σι­μα και ενέρ­γεια. Οτι­δή­πο­τε άλλο, που προ­τεί­νουν κυβέρ­νη­ση και αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, είναι ανα­κύ­κλω­ση του προβλήματος.»

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο