Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για την απώλεια της Τ. Παπαστεφάνου: Η μουσική έχασε μια μεγάλη δημιουργό που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή

«Μια μεγά­λη απώ­λεια για τον χώρο της μου­σι­κής η ανα­χώ­ρη­ση της Τερ­ψι­χό­ρης Παπα­στε­φά­νου για το τελευ­ταίο ταξί­δι. Η μου­σι­κή έχα­σε μια μεγά­λη δημιουρ­γό που σφρά­γι­σε μια ολό­κλη­ρη επο­χή», ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για τον θάνα­το της Τερ­ψι­χό­ρης Παπαστεφάνου.

«Μπο­λια­σμέ­νη με τις ΕΑΜι­κές αγω­νι­στι­κές παρα­δό­σεις ρίχτη­κε “να πολε­μή­σει τα σκο­τά­δια με όπλο το όνει­ρο και την ελπί­δα” και στις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’50, την μετεμ­φυ­λια­κή περί­ο­δο που όλα τα ‘σκια­ζε η φοβέ­ρα, ίδρυ­σε την περί­φη­μη Χορω­δία Τρι­κά­λων, η οποία απο­τε­λεί κορυ­φαίο “σταθ­μό”, μέγι­στο σημείο ανα­φο­ράς την ιστο­ρία της χορω­δια­κής τέχνης στην Ελλά­δα, υπό­δειγ­μα όσον αφο­ρά στη λει­τουρ­γία, στο σκο­πό και το έργο μιας χορω­δί­ας, με ένα ρεπερ­τό­ριο που βασι­ζό­ταν κυρί­ως στο έργο συν­θε­τών, όπως ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. Επί­σης, άφη­σε και ένα σημα­ντι­κό μου­σι­κό έργο, συν­θέ­το­ντας μου­σι­κή που έντυ­σε στί­χους ποι­η­τών, όπως ο Γιάν­νης Ρίτσος (“Πόλε­μος και Ειρή­νη”), ο Νικη­φό­ρος Βρετ­τά­κος (“Πρε­λού­δια”), ο Γιώρ­γος Σεφέ­ρης (“ ‘Ασμα ασμά­των” — μετα­γρα­φή), ο Πάνος Πανα­γιω­τού­νης (“Ελεύ­θε­ροι πολιορ­κη­μέ­νοι”), η Έλλη Παπα­δη­μη­τρί­ου (“Αδού­λω­τη”). Ενώ,μεγάλη ήταν και η προ­σφο­ρά της στη διδα­σκα­λία της μου­σι­κής», τονί­ζει η ανακοίνωση.

«Θα μεί­νει πάντα ζωντα­νή στην θύμη­σή μας η ίδια και το έργο της. Το ΚΚΕ την απο­χαι­ρε­τά και εκφρά­ζει τα θερ­μά του συλ­λυ­πη­τή­ρια στους οικεί­ους της», κατα­λή­γει η ανα­κοί­νω­ση του κόμματος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο