Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για την γνωμοδότηση Ντογιάκου: Υλοποιεί και ενισχύει το «σκοτεινό» θεσμικό πλαίσιο

«Φύλ­λο συκής» του θεσμι­κού βούρ­κου που έχουν συν­δια­μορ­φώ­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις είναι ο ρόλος της δήθεν «ανε­ξάρ­τη­της» δικαιο­σύ­νης και των δήθεν «ανε­ξάρ­τη­των» αρχών τονί­ζε­ται σε σχό­λιο του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τη γνω­μο­δό­τη­ση Ντο­γιά­κου που υπο­στη­ρί­ζει ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει αρμο­διό­τη­τα να δια­χει­ρί­ζε­ται αιτή­μα­τα πολι­τών για ενη­μέ­ρω­ση σχε­τι­κά με παρα­κο­λού­θη­σή τους για λόγους εθνι­κής ασφάλειας. 

Ανα­λυ­τι­κά:

“Η γνω­μο­δό­τη­ση Ντο­γιά­κου, όχι μόνο υλο­ποιεί, αλλά και ενι­σχύ­ει περαι­τέ­ρω τον πρό­σφα­το αντι­δρα­στι­κό νόμο της ΝΔ και συνο­λι­κά το «σκο­τει­νό» θεσμι­κό πλαί­σιο των παρα­κο­λου­θή­σε­ων, κομ­μά­τι του οποί­ου είναι βέβαια και η ΑΔΑΕ. Άλλω­στε το ΚΚΕ έχει πολύ πικρή πεί­ρα για τον ρόλο της στη συγκά­λυ­ψη των υπο­θέ­σε­ων υπο­κλο­πών σε βάρος του.

Απο­κα­λύ­πτε­ται πανη­γυ­ρι­κά τόσο ο ρόλος της δήθεν «ανε­ξάρ­τη­της» δικαιο­σύ­νης, της οποί­ας η ηγε­σία ορί­ζε­ται από την εκά­στο­τε κυβέρ­νη­ση, όσο και των δήθεν «ανε­ξάρ­τη­των» αρχών, που απο­τε­λούν μέρος του προ­βλή­μα­τος, ως το «φύλ­λο συκής» του θεσμι­κού βούρ­κου που έχουν συν­δια­μορ­φώ­σει όλες οι κυβερνήσεις.”

Η γνωμοδότηση του Ι. Ντογιάκου

Η Αρχή Δια­σφά­λι­σης του Απορ­ρή­του των Επι­κοι­νω­νιών (ΑΔΑΕ) «δεν έχει αρμο­διό­τη­τα να δια­χει­ρί­ζε­ται αιτή­μα­τα πολι­τών που ζητούν να πλη­ρο­φο­ρη­θούν εάν υπήρ­ξε παρα­κο­λού­θη­ση των τηλε­φώ­νων τους για λόγους εθνι­κής ασφά­λειας, ούτε μπο­ρεί να απευ­θύ­νε­ται για αυτό το θέμα σε τηλε­φω­νι­κούς παρό­χους», ανα­φέ­ρει σε γνω­μο­δό­τη­σή του ο εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Ισί­δω­ρος Ντο­γιά­κος, σε μια εξέ­λι­ξη που βάζει επι­πλέ­ον εμπό­δια στην όποια διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης των υπο­κλο­πών — παρακολουθήσεων.

Η γνω­μο­δό­τη­ση του Ι. Ντο­γιά­κου έγι­νε μετά από αίτη­μα του ΟΤΕ, ύστε­ρα από την επί­σκε­ψη κλι­μα­κί­ου της ΑΔΑΕ για να δια­πι­στω­θεί η παρα­κο­λού­θη­ση πολιτών.

Ο εισαγ­γε­λέ­ας, στην 19σελιδη γνω­μο­δό­τη­σή του, υπο­στη­ρί­ζει ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει πλέ­ον αρμο­διό­τη­τα να δια­χει­ρί­ζε­ται αιτή­μα­τα πολι­τών για ενη­μέ­ρω­ση σχε­τι­κά με παρα­κο­λού­θη­σή τους για λόγους εθνι­κής ασφά­λειας, καθώς αυτή η αρμο­διό­τη­τα ανή­κει πλέ­ον σε τρι­με­λές όργα­νο που συγκρο­τεί­ται από δύο εισαγ­γε­λι­κούς λει­τουρ­γούς και τον πρό­ε­δρο της ΑΔΑΕ, απο­δει­κνύ­ο­ντας τα όρια των «ανε­ξάρ­τη­των» αρχών, καθώς και ότι το πολυ­πλό­κα­μο και σκο­τει­νό θεσμι­κό πλαί­σιο, που συν­δια­μόρ­φω­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις έως σήμε­ρα, δημιουρ­γεί πέπλο κάλυ­ψης και προ­στα­σί­ας των παρα­κο­λου­θή­σε­ων σε βάρος οποιου­δή­πο­τε, με …θολές αιτιο­λο­γί­ες όπως η «εθνι­κή ασφά­λεια», επι­σφρα­γί­ζο­ντας το δόγ­μα «ουδείς εξαιρείται».

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο