Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι του δημοσιογράφου Γ. Πρετεντέρη

Αυτο­σχέ­διο εμπρη­στι­κό μηχα­νι­σμό που απο­τε­λεί­το από γκα­ζά­κια τοπο­θέ­τη­σαν άγνω­στοι στις 04:10 σήμε­ρα εξω­τε­ρι­κά της πολυ­κα­τοι­κί­ας που μένει ο δημο­σιο­γρά­φος Γιάν­νης Πρε­τε­ντέ­ρης, στο Νέο Ψυχικό.

Οι δρά­στες τοπο­θέ­τη­σαν τον μηχα­νι­σμό στην είσο­δο της γκα­ρα­ζό­πορ­τας και από την ανά­φλε­ξη, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, προ­κλή­θη­κε μαύ­ρι­σμα στην πόρ­τα, καθώς και μικρές υλι­κές ζημιές σε δύο ΙΧ που ήταν σταθ­μευ­μέ­να απέξω.

Προ­α­νά­κρι­ση διε­νερ­γεί­ται από την Κρα­τι­κή Ασφά­λεια, ενώ οι δρά­στες αναζητούνται.

Σε σχό­λιο για την επί­θε­ση με γκα­ζά­κια στο σπί­τι του Γιάν­νη Πρε­τε­ντέ­ρη, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την επί­θε­ση με γκα­ζά­κια στο σπί­τι του δημο­σιο­γρά­φου Γιάν­νη Πρε­τε­ντέ­ρη. Τέτοιες ενέρ­γειες είναι «βού­τυ­ρο στο ψωμί» όσων επι­διώ­κουν την έντα­ση του αυταρ­χι­σμού και της αστυνομοκρατίας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο