Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για την επίθεση σε βάρος τρανς ατόμων

Το ΚΚΕ «κατα­δι­κά­ζει τη χθε­σι­νή απάν­θρω­πη και απο­τρό­παια επί­θε­ση σε βάρος δύο νεα­ρών τρανς ατό­μων, από πολυ­πλη­θή ομά­δα τρα­μπού­κων στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Τέτοιες εικό­νες πρέ­πει να γεμί­ζουν κάθε άνθρω­πο με οργή, αλλά και με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα για να αντι­με­τω­πι­στούν τέτοια φαι­νό­με­να, να μην ξανα­συμ­βούν στο μέλλον».

«Ο λαός και η νεο­λαία έχουν απο­δεί­ξει στην πρά­ξη ότι μπο­ρούν να χτί­σουν ασπί­δα προ­στα­σί­ας για κάθε άνθρω­πο που βιώ­νει τέτοιες απο­κρου­στι­κές ρατσι­στι­κές επι­θέ­σεις και δια­κρί­σεις με κρι­τή­ριο τον σεξουα­λι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό, τη σεξουα­λι­κό­τη­τα. Το απέ­δει­ξαν και χθες όσοι έσπευ­σαν να βοη­θή­σουν τα θύμα­τα της επίθεσης.

Απο­δει­κνύ­ε­ται, επί­σης, ότι η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ούτε θέλει ούτε μπο­ρεί να αντι­με­τω­πί­σει τον ρατσι­σμό και την ομο­φο­βία, κάθε είδους δια­κρί­σεις που βρί­σκο­νται στο DNA του συστή­μα­τος που υπη­ρε­τεί και τρο­φο­δο­τού­νται με πολ­λούς τρό­πους από την πολι­τι­κή της.

Οι ένο­χοι της χθε­σι­νής επί­θε­σης πρέ­πει να τιμω­ρη­θούν παρα­δειγ­μα­τι­κά» υπο­γραμ­μί­ζει σχό­λιο του κόμματος.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο