Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για την κακοποίηση παιδιού με αυτισμό σε ιδιωτικό κέντρο ειδικής αγωγής

«Ενή­λι­κες και παι­διά που δεν μπο­ρούν να φρο­ντί­σουν τον εαυ­τό τους δεν μπο­ρεί να αφή­νο­νται έρμαια στα χέρια ιδιω­τών. Το κρά­τος να ανα­λά­βει την ευθύ­νη» τονί­σει το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την κακο­ποί­η­ση παι­διού με αυτι­σμό σε ιδιω­τι­κό κέντρο ειδι­κής αγω­γής. Το ΚΚΕ απαι­τεί να υπάρ­ξει παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία του φυσι­κού αυτουρ­γού αλλά και όσων ήξε­ραν και για σχε­δόν δύο χρό­νια συγκά­λυ­πταν το γεγο­νός και σημειώ­νει ότι η περι­κο­πή της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης και η πολι­τι­κή ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της πρό­νοιας που ακο­λού­θη­σαν όλες οι μέχρι τώρα κυβερ­νή­σεις και απο­τε­λούν παρά­γο­ντες που οδη­γούν στην πολ­λα­πλή κακο­ποί­η­ση των παι­διών με αναπηρία.

Ανα­λυ­τι­κά:

«Το απε­χθές βίντεο που είδε το φως της δημο­σιό­τη­τας και αφο­ρά στην κακο­ποί­η­ση παι­διού με αυτι­σμό σε ιδιω­τι­κό κέντρο ειδι­κής αγω­γής δεν είναι “κεραυ­νός εν αιθρία”. Η ανε­ξέ­λεγ­κτη δρά­ση των ιδιω­τών και οι ανύ­παρ­κτοι έλεγ­χοι από τη μεριά του κρά­τους είναι απο­τέ­λε­σμα της περι­κο­πής της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης και της πολι­τι­κής ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της πρό­νοιας, ειδι­κής αγω­γής και απο­κα­τά­στα­σης που ακο­λού­θη­σαν όλες οι μέχρι τώρα κυβερ­νή­σεις και απο­τε­λούν παρά­γο­ντες που οδη­γούν στην πολ­λα­πλή κακο­ποί­η­ση των παι­διών με ανα­πη­ρία, των χρο­νί­ως πασχόντων.

Το ΚΚΕ απαι­τεί να υπάρ­ξει παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία του φυσι­κού αυτουρ­γού αλλά και όσων ήξε­ραν και για σχε­δόν δύο χρό­νια συγκά­λυ­πταν το γεγο­νός. Καλού­με το λαό να παλέ­ψει για απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας, για απο­κλει­στι­κά δημό­σιες και δωρε­άν υπη­ρε­σί­ες πρό­νοιας, ειδι­κής αγω­γής και απο­κα­τά­στα­σης, για ουσια­στι­κή προ­στα­σία των παι­διών με ανα­πη­ρία. Ενή­λι­κες και παι­διά που δεν μπο­ρούν να φρο­ντί­σουν τον εαυ­τό τους δεν μπο­ρεί να αφή­νο­νται έρμαια στα χέρια ιδιω­τών. Το κρά­τος να ανα­λά­βει την ευθύνη.»

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο