Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για την οπαδική βία: Αν δεν χτυπήσεις το φαινόμενο στη ρίζα του, απλώς θα το αναπαράγεις

«Τα φαι­νό­με­να αυτά θα υπάρ­χουν όσο τον αθλη­τι­σμό τον λυμαί­νο­νται μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, μέσω του οποί­ου υπη­ρε­τούν οικο­νο­μι­κές και πολι­τι­κές επι­διώ­ξεις» τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­ση το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την οπα­δι­κή βία και τις δηλώ­σεις του κυβερ­νη­τι­κού εκπροσώπου.

Σε δηλώ­σεις του ο Γ. Οικο­νό­μου ανέ­φε­ρε ότι σε κυβερ­νη­τι­κή σύσκε­ψη απο­φα­σί­στη­κε «η αυστη­ρο­ποί­η­ση του θεσμι­κού πλαι­σί­ου σε ό,τι αφο­ρά τη λει­τουρ­γία των Λεσχών Φιλά­θλων και των παραρ­τη­μά­των τους, αλλά και του ρόλου και των πραγ­μα­τι­κών ευθυ­νών των ΠΑΕ στη λει­τουρ­γία αυτή. Ανα­γκαί­ες προ­σαρ­μο­γές του Ποι­νι­κού Κώδι­κα» και «εντα­τι­κο­ποί­η­ση των ελέγ­χων από πλευ­ράς της ΕΛ.ΑΣ.».

ΚΚΕ «Αν δεν χτυπήσεις το φαινόμενο στη ρίζα του, απλώς θα το αναπαράγεις»

Η ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ:

«Όπως δεν είδαν και δεν άκου­σαν τίπο­τα για το μεγα­λειώ­δες αντι­φα­σι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο, που έγι­νε προ­χτές στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, έτσι αγνο­ούν και τα μηνύ­μα­τα που έστει­λαν χιλιά­δες λαού και νεο­λαί­ας, εκα­το­ντά­δες φορείς με αφορ­μή το τρα­γι­κό συμ­βάν της δολο­φο­νί­ας του 19χρονου Άλκη.

Γι’ αυτό και παί­ζουν την ίδια κασέ­τα, ανα­κυ­κλώ­νο­ντας τα ίδια μέτρα και το μόνο που αλλά­ζει είναι η κυβέρ­νη­ση που τα εξαγ­γέλ­λει. Από “αυστη­ρο­ποί­η­ση” σε “αυστη­ρο­ποί­η­ση”, από “αλλα­γή” σε “αλλα­γή” του θεσμι­κού πλαι­σί­ου και ξανά και ξανά ο ρόλος των ΠΑΕ, βάζο­ντας τον λύκο να φυλά­ει τα πρόβατα.

- Λες και δεν ξέρουν ότι η επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στον αθλη­τι­σμό, για να μπο­ρέ­σει να πετύ­χει τους στό­χους της, χρειά­ζε­ται και τους “στρα­τούς” για να επι­βάλ­λουν τις επι­διώ­ξεις υπερ­προ­έ­δρων και μεγαλοπαραγόντων.

- Λες και δεν ξέρουν ότι οι οπα­δι­κοί αυτοί “στρα­τοί” απο­τε­λούν παρα­γω­γι­κό φυτώ­ριο για τις φασι­στι­κές και εγκλη­μα­τι­κές συμ­μο­ρί­ες, που δρουν ανε­νό­χλη­τες και σκορ­πούν τον τρό­μο και τον θάνα­το στα σχο­λεία και στις γειτονιές.

- Λες και δεν ξέρουν ότι κανέ­να από τα νομο­σχέ­δια που ήρθαν στη Βου­λή μέχρι σήμε­ρα, δεν ασχο­λή­θη­κε με την ανά­πτυ­ξη του αθλη­τι­σμού στο σχο­λείο, στη γει­το­νιά, το πώς θα ανα­πτυ­χθεί το κάθε άθλη­μα, πώς θα ενι­σχυ­θεί η συμ­με­το­χή της νεο­λαί­ας, αγνο­ώ­ντας τις προ­τά­σεις του ΚΚΕ, των μαζι­κών και επι­στη­μο­νι­κών φορέ­ων που απο­τε­λούν αντί­βα­ρο στη σημε­ρι­νή κατάσταση.

Τους το λέμε για άλλη μια φορά: Τα φαι­νό­με­να αυτά θα υπάρ­χουν όσο τον αθλη­τι­σμό τον λυμαί­νο­νται μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, μέσω του οποί­ου υπη­ρε­τούν οικο­νο­μι­κές και πολι­τι­κές επιδιώξεις.

Αν δεν χτυ­πή­σεις το φαι­νό­με­νο στη ρίζα του, απλώς θα το αναπαράγεις».

902.gr.

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο