Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για την οπαδική βία: «Λερναία Ύδρα» είναι η επιχειρηματική δράση στον Αθλητισμό που γεννά τις εγκληματικές συμμορίες

Όσο τον Αθλη­τι­σμό λυμαί­νο­νται μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, αξιο­ποιώ­ντας τον για οικο­νο­μι­κές και πολι­τι­κές επι­διώ­ξεις, το πρό­βλη­μα θα ανα­πα­ρά­γε­ται και θα οξύ­νε­ται, αλλά­ζο­ντας ίσως μόνο τον τρό­πο εκδή­λω­σής του, τονί­ζει το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σε σχό­λιο για τις ανα­κοι­νώ­σεις της κυβέρ­νη­σης για την οπα­δι­κή βία.

Ανα­φέ­ρει:

«Η “Λερ­ναία Ύδρα”, στην οποία ανα­φέρ­θη­καν οι υπουρ­γοί, δεν είναι μόνο ο χου­λι­γκα­νι­σμός, είναι κυρί­ως η επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στον χώρο του Αθλη­τι­σμού που γεν­νά τις εγκλη­μα­τι­κές συμ­μο­ρί­ες με οπα­δι­κό μαν­δύα, απο­τε­λώ­ντας και εκτρο­φείο της φασι­στι­κής και άλλων μορ­φών εγκλη­μα­τι­κής βίας. Αυτή τη “Λερ­ναία Ύδρα” όχι μόνο δεν την ακου­μπούν οι κυβερ­νή­σεις, αλλά τη στη­ρί­ζουν κιό­λας, γι’ αυτό και παρά τις κατά και­ρούς αλλα­γές στο θεσμι­κό πλαί­σιο φυτρώ­νουν συνε­χώς “νέα κεφάλια”.

Το ίδιο συμ­βαί­νει για μία ακό­μα φορά: Από τη μία δοκι­μα­σμέ­νες συντα­γές “αυστη­ρο­ποί­η­σης ποι­νών”, που δεν έλυ­σαν το πρό­βλη­μα στο παρελ­θόν και που σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις ανοί­γουν και επι­κίν­δυ­να μονο­πά­τια. Από την άλλη ανά­θε­ση ρόλου θεμα­το­φύ­λα­κα στις αθλη­τι­κές εται­ρεί­ες, δηλα­δή “στον λύκο για να φυλά­ει τα πρόβατα”.

Και την ίδια στιγ­μή στο περι­θώ­ριο η ανά­πτυ­ξη του Αθλη­τι­σμού στο σχο­λείο, στη γει­το­νιά, η συμ­με­το­χή της νεο­λαί­ας σ’ αυτόν, αγνο­ώ­ντας τις προ­τά­σεις του ΚΚΕ, των μαζι­κών και επι­στη­μο­νι­κών φορέ­ων που απο­τε­λούν αντί­βα­ρο στη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση.

Όσο τον Αθλη­τι­σμό λυμαί­νο­νται μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, αξιο­ποιώ­ντας τον για οικο­νο­μι­κές και πολι­τι­κές επι­διώ­ξεις, το πρό­βλη­μα θα ανα­πα­ρά­γε­ται και θα οξύ­νε­ται, αλλά­ζο­ντας ίσως μόνο τον τρό­πο εκδή­λω­σής του».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο