Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για την παραίτηση του Θ. Χειμάρα: Ακόμα μια πλευρά της σήψης του συστήματος το φαινόμενο επιχειρηματιών-βουλευτών

Σε σχό­λιό, για την παραί­τη­ση του βου­λευ­τή της ΝΔ Θ. Χει­μά­ρα, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνει:

«Ο λαός μας λέει ότι από τότε που βγή­κε η συγ­γνώ­μη, χάθη­κε το φιλό­τι­μο. Στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση δεν χάθη­κε μόνο το φιλό­τι­μο του ίδιου του βου­λευ­τή και του κόμ­μα­τος που ανή­κει, αλλά γίνε­ται προ­σπά­θεια να “χαθεί” και να μεί­νει στο απυ­ρό­βλη­το το επα­να­λαμ­βα­νό­με­νο φαι­νό­με­νο των επι­χει­ρη­μα­τιών — βου­λευ­τών και των δοσο­λη­ψιών ‑παρά­νο­μων και νόμι­μων- με το κρά­τος, που συνι­στούν μια ακό­μα πλευ­ρά της σήψης του αστι­κού πολι­τι­κού συστήματος».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο