Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη

«Ο πρω­θυ­πουρ­γός επι­βε­βαί­ω­σε ότι ο “οδι­κός χάρ­της” της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ σε όλα τα κρί­σι­μα μέτω­πα χαράσ­σε­ται με κρι­τή­ριο τα συμ­φέ­ρο­ντα των λίγων σε βάρος των συμ­φε­ρό­ντων των πολ­λών» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του για τη συνέ­ντευ­ξη του Κυρ. Μητσο­τά­κη στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Alpha.

«Γι’ αυτό ανα­κοι­νώ­νει άνοιγ­μα δρα­στη­ριο­τή­των χωρίς ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας σε χώρους δου­λειάς, μέσα μετα­φο­ράς και χώρους εκπαί­δευ­σης. Οι επι­κίν­δυ­νες δηλώ­σεις ότι “βρι­σκό­μα­στε στο τέλος της περι­πέ­τειας” καταρ­ρέ­ουν μπρο­στά στα καθη­με­ρι­νά στοι­χεία της πανδημίας.

Γι’ αυτό ακό­μα και τώρα, με δεδο­μέ­νο ότι ο εμβο­λια­σμός από μόνος του δεν μπο­ρεί να είναι η τελειω­τι­κή απά­ντη­ση στην παν­δη­μία, αρνεί­ται την ουσια­στι­κή θωρά­κι­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας, την πρό­σβα­ση σε όλα τα δια­θέ­σι­μα και ασφα­λή εμβό­λια, η οποία σκο­ντά­φτει στις δεσμεύ­σεις της ΕΕ και στους αντα­γω­νι­σμούς των φαρ­μα­κευ­τι­κών ομίλων.

Γι’ αυτό η κυβέρ­νη­ση, ενώ έχει τερά­στιες ευθύ­νες για τα αδιέ­ξο­δα που αντι­με­τω­πί­ζουν αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι και μικρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, αρνεί­ται να πάρει μια σει­ρά μέτρα που θα μπο­ρού­σαν να δώσουν μια ουσια­στι­κή ανα­κού­φι­ση. Αρνεί­ται να καταρ­γή­σει το τέλος επι­τη­δεύ­μα­τος, να επα­να­φέ­ρει το αφο­ρο­λό­γη­το όριο, να προ­χω­ρή­σει σε γεν­ναία δια­γρα­φή των χρε­ών. Τα σημε­ρι­νά μέτρα που ανα­κοί­νω­σε ο κ. Μητσο­τά­κης κατά βάση ωφε­λούν τους μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες για τους οποί­ους παρέ­χε­ται νέα, μόνι­μη μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας, αλλά και του λεγό­με­νου “μη μισθο­λο­γι­κού κόστους”.

Γι’ αυτό από την μία η κυβέρ­νη­ση ανα­φέ­ρε­ται στην “δημιουρ­γία πολ­λών και καλών θέσε­ων εργα­σί­ας” αλλά από την άλλη απο­κρύ­πτει, μαζί με τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα, ότι το ταμείο ανά­καμ­ψης της ΕΕ είναι μία νέα αλυ­σί­δα για τους λαούς της Ευρώ­πης και τον ελλη­νι­κό λαό, που θα την πλη­ρώ­σει με σκλη­ρά, αντι­λαϊ­κά μέτρα όπως η επι­βο­λή της 10ωρης δου­λειάς» προ­σθέ­τει το σχόλιο.

«Τέλος», σημειώ­νει ακό­μα, «η ατζέ­ντα της οικο­νο­μι­κής συνερ­γα­σί­ας των αστι­κών τάξε­ων και των κυβερ­νή­σε­ων Ελλά­δας — Τουρ­κί­ας δεν έχουν καμία σχέ­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα των δύο λαών, οι οποί­οι θα πλη­ρώ­νουν το μάρ­μα­ρο των διευ­θε­τή­σε­ων που δρο­μο­λο­γού­νται στην κατεύ­θυν­ση της συνεκ­με­τάλ­λευ­σης σε Αιγαίο και Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, με την επο­πτεία της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ».

«Ο λαός χρειά­ζε­ται να δια­μορ­φώ­σει τον δικό του οδι­κό χάρ­τη για να μην πλη­ρώ­σει ξανά τα σπα­σμέ­να της νέας κρί­σης, διεκ­δι­κώ­ντας την ικα­νο­ποί­η­ση των δικών του σύγ­χρο­νων ανα­γκών ενά­ντια στην στρα­τη­γι­κή της κυβέρ­νη­σης, της ΕΕ και του μεγά­λου κεφα­λαί­ου» τονί­ζει κατα­λή­γο­ντας στο σχό­λιό του το ΚΚΕ.

***

Επικίνδυνος εφησυχασμός και αποθέωση της «ατομικής ευθύνης», αντί για μέτρα προστασίας

Tο παρα­πλα­νη­τι­κό και επι­κίν­δυ­νο επι­χεί­ρη­μα ότι με τα εμβό­λια και τα self tests «τελειώ­νει» η παν­δη­μία επα­νέ­λα­βε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης σε συνέ­ντευ­ξη του στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό «Αlpha». Προ­κει­μέ­νου να συγκα­λύ­ψει τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης που εδώ και ένα χρό­νο αντι­με­τω­πί­ζει ως περιτ­τό «κόστος» τα μέτρα προ­στα­σί­ας, και ενό­ψει της επα­νά­λη­ψης του περ­σι­νού εγκλή­μα­τος όπου ο του­ρι­σμός άνοι­ξε με τα πρω­τό­κολ­λα του κεφα­λαί­ου, θέλη­σε να καλ­λιερ­γή­σει έναν απα­ρά­δε­κτο εφησυχασμό.

Ανα­φε­ρό­με­νος στην από­φα­ση να απα­γο­ρευ­τούν οι υπερ­το­πι­κές μετα­κι­νή­σεις, μίλη­σε για ένα μέτρο που ήταν απα­ραί­τη­το «για να προ­στα­τεύ­σου­με περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρη επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­βά­ρυν­ση» και το αντι­στάθ­μι­σμα του θα είναι «η στα­δια­κή επι­στρο­φή στην κανονικότητα».

Μετα­το­πί­ζο­ντας σκό­πι­μα την συζή­τη­ση από το «τώρα», που η παν­δη­μία θερί­ζει και τα μέτρα προ­στα­σί­ας στους χώρους δου­λειάς, στα σχο­λεία, στα ΜΜΜ εξα­κο­λου­θούν να είναι πιο επί­και­ρα παρά ποτέ με δεδο­μέ­νο πως οι εμβο­λια­σμοί απο­δυ­κνύ­ο­νται μια μακρό­χρο­νη δια­δι­κα­σία, εμφα­νί­στη­κε «απο­λύ­τως» βέβαιος πως «είμα­στε στο τέλος της περι­πέ­τειας». Αιτιο­λό­γη­σε δε αυτή του την «αισιο­δο­ξία» με το επι­χεί­ρη­μα πως πέρ­σι δεν γνω­ρί­ζα­με πώς θα τελειώ­σει η περι­πέ­τεια, ενώ «τώρα ξέρου­με ότι τα εμβό­λια είναι η τελι­κή απά­ντη­ση στο πρό­βλη­μα του κορονοϊού».

Πλάι στους εμβο­λια­σμούς, πρό­σθε­σε και τα self tests που θα είναι το μονα­δι­κό μέτρο προ­στα­σί­ας για το άνοιγ­μα της εστί­α­σης στις 3 Μάη και του του­ρι­σμού στις 15 Μάη, για να υπο­στη­ρί­ξει πως αυτά τα δύο συνι­στούν «ατο­μι­κή πρά­ξη υπευθυνότητας».

Το ίδιο έωλες ήταν οι υπο­σχέ­σεις του για δυνα­μι­κή ανά­καμ­ψη μετά το τέλος της παν­δη­μίας και ακό­μη πιο κάλ­πι­κες αυτές για ανά­καμ­ψη από την οποία «θα ωφε­λη­θούν όλοι» «Αυτό το οποίο θα συμ­βεί θα μοιά­ζει με τέλος πολέ­μου. Τα τραύ­μα­τα στον παρα­γω­γι­κό ιστό δεν θα είναι τόσο βαθιά όσο εκτι­μού­με», είπε, την ώρα που όλοι οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί οργα­νι­σμοί και τα ίδια τα αστι­κά επι­τε­λεία προ­βλέ­πουν το ακρι­βώς αντίθετο.

Σε κάθε περί­πτω­ση, δια­βε­βαί­ω­σε το κεφά­λαιο πως «χτί­ζου­με μεθο­δι­κά την επό­με­νη ημέ­ρα μετά την παν­δη­μία», με μέτρα όπως το αντερ­γα­τι­κό έκτρω­μα της κυβέρ­νη­σης ή τη νέα μεί­ω­ση του φορο­λο­γι­κού συντε­λε­στή των επι­χει­ρή­σε­ων για­τί «έχου­με όπλο το Ταμείο Ανά­καμ­ψης». Την ίδια ώρα, απέρ­ρι­ψε κατη­γο­ρη­μα­τι­κά κάθε κου­βέ­ντα για δια­γρα­φή χρε­ών που θα έδι­νε μια κάποια ανά­σα σε αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και υπερ­χρε­ω­μέ­να νοικοκυριά.

Για τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά δήλω­σε πως «ο χει­ρι­σμός από πλευ­ράς του κ. Δεν­δία υπήρ­ξε άψο­γος» στο πρό­σφα­το ταξί­δι του στην Άγκυ­ρα, ωστό­σο, επι­βε­βαιώ­νο­ντας πως παρά την ρητο­ρι­κή τα παζά­ρια επι­σπεύ­δο­νται εμφά­νι­σε ως θέμα χρό­νου να συνα­ντη­θεί με τον Ερντο­γάν. «Θα γίνει συνά­ντη­ση με τον Τούρ­κο Πρό­ε­δρο. Δεν είμαι σε θέση να πω το πότε. Η συνά­ντη­ση θα γίνει για­τί πρέ­πει να μιλά­με. Δεν πιστεύω ότι η συνά­ντη­ση αυτή θα αργή­σει ιδιαί­τε­ρα», είπε.

Πηγή: 902.gr

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο