Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για τη συνέντευξη Τσίπρα: Η «προοδευτική» κυβέρνηση, πέρα από το ΚΙΝΑΛ, χωράει και φθαρμένα υλικά της ΝΔ;

Η “προ­ο­δευ­τι­κή” κυβέρ­νη­ση, πέρα από το ΚΙΝΑΛ, χωρά­ει και φθαρ­μέ­να υλι­κά της ΝΔ, πολύ περισ­σό­τε­ρο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρά­δο­ση στη συγκυ­βέρ­νη­ση με τέτοιες δυνά­μεις;» είναι το ερώ­τη­μα που θέτει το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σχο­λιά­ζο­ντας τη συνέ­ντευ­ξη του Αλέ­ξη Τσί­πρα στον «ΣΚΑΪ» και την ανα­φο­ρά του πως υπάρ­χει ένα κομ­μά­τι της ΝΔ που δεν ασπά­ζε­ται αυτές τις αντι­λή­ψεις του Κ. Μητσο­τά­κη.

Το σχό­λιο του Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ:

«Φυσι­κά και δεν περι­μέ­να­με τη συνέ­ντευ­ξη του κυρί­ου Τσί­πρα στον “ΣΚΑΪ” για να μάθου­με ότι η “προ­ο­δευ­τι­κή” κυβέρ­νη­ση που επαγ­γέλ­λε­ται δεν έχει καμία σχέ­ση με την πραγ­μα­τι­κή πρό­ο­δο. Η Ιστο­ρία έχει κατα­γρά­ψει “τα έργα και τις ημέ­ρες” της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, όπως και της αντι­πο­λί­τευ­σης ΣΥΡΙΖΑ, με τις προ­τά­σεις για υπουρ­γούς κοι­νής απο­δο­χής με τη ΝΔ, αλλά και με την ψήφι­ση περί­που των μισών νομο­σχε­δί­ων της σημε­ρι­νής κυβέρνησης.

Σήμε­ρα έκα­νε ένα βήμα παρα­πά­νω, ισχυ­ρι­ζό­με­νος ουσια­στι­κά ότι η σημε­ρι­νή αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης “δεν εκφρά­ζει όλη τη ΝΔ”, στο­χεύ­ο­ντας προ­φα­νώς σε συγκε­κρι­μέ­να στε­λέ­χη εντός της ΝΔ. Μήπως να θεω­ρή­σου­με ότι αυτή η “προ­ο­δευ­τι­κή” κυβέρ­νη­ση, πέρα από το ΚΙΝΑΛ, χωρά­ει και φθαρ­μέ­να υλι­κά της ΝΔ, πολύ περισ­σό­τε­ρο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παρά­δο­ση στη συγκυ­βέρ­νη­ση με τέτοιες δυνάμεις;

Επι­πλέ­ον, έφτα­σε στο σημείο να “βγά­λει λάδι” ακό­μη και τη στά­ση των επι­χει­ρη­μα­τιών στο ζήτη­μα του κατώ­τα­του μισθού και των συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων. Λες και δεν είναι αυτοί που, επί μια δεκα­ε­τία, αρνού­νται την υπο­γρα­φή συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων, που εφαρ­μό­ζουν κι υπα­γο­ρεύ­ουν όλα τα αντερ­γα­τι­κά μέτρα και που επέ­βα­λαν, μαζί με την ΕΕ και τις κυβερ­νή­σεις ΝΔ — ΠΑΣΟΚ — ΣΥΡΙΖΑ, τον σημε­ρι­νό άθλιο μηχα­νι­σμό δια­μόρ­φω­σης του κατώ­τα­του μισθού, ως επι­λο­γή της εκά­στο­τε κυβέρνησης.

Όσο για τις ανα­φο­ρές στο ΚΚΕ, που δήθεν “πνί­γει τις δια­φω­νί­ες στο εσω­τε­ρι­κό του”, ανα­ρω­τιό­μα­στε τι άλλο θα σκε­φτούν στο ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιο­λο­γή­σουν τις αλλα­γές-απο­μι­μή­σεις, που προ­ω­θούν στο δρό­μο της παρα­πέ­ρα ενί­σχυ­σης του “αρχη­γι­κού κόμ­μα­τος”, ακο­λου­θώ­ντας τα πρό­τυ­πα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ο “δημο­κρα­τι­κός” πλου­ρα­λι­σμός της αστι­κής οπορ­του­νι­στι­κής ανα­νέ­ω­σης στο από­γειό του!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο