Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για τη σύλληψη του κ. Μπελέρη, υποψηφίου δημάρχου Χειμάρρας

Το ΚΚΕ σε σχό­λιό του υπο­γραμ­μί­ζει ότι «θεω­ρεί απα­ρά­δε­κτη τη σύλ­λη­ψη του κ. Μπε­λέ­ρη, υπο­ψη­φί­ου δημάρ­χου Χει­μάρ­ρας και καλεί την αλβα­νι­κή κυβέρ­νη­ση και τις αρμό­διες αρχές να προ­χω­ρή­σουν άμε­σα στην απε­λευ­θέ­ρω­σή του και να στα­μα­τή­σουν κάθε ενέρ­γεια που εμπο­δί­ζει τη δρα­στη­ριό­τη­τα της ελλη­νι­κής μειο­νό­τη­τας στις δημο­τι­κές εκλογές».

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο