Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για τις Γαλλικές εκλογές: Λαϊκή δυσαρέσκεια για Μακρόν, δεν είναι διέξοδος οι εφεδρείες του κεφαλαίου Μελανσόν-Λεπέν

«Πραγ­μα­τι­κή φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δος, στη Γαλ­λία, στην Ελλά­δα και σε κάθε χώρα είναι να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και στον ‑κάθε φορά- κυβερ­νη­τι­κό δια­χει­ρι­στή της» τονί­ζει σε σχό­λιο για το απο­τέ­λε­σμα των γαλ­λι­κών εκλο­γών το Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ανα­φέ­ρει:

«Το απο­τέ­λε­σμα των γαλ­λι­κών εκλο­γών ‑με ιδιαί­τε­ρο χαρα­κτη­ρι­στι­κό τη μεγά­λη απο­χή- ανα­δει­κνύ­ει όχι μόνο την εντει­νό­με­νη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση Μακρόν, αλλά και ότι διέ­ξο­δο για το γαλ­λι­κό λαό δεν μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν οι εφε­δρεί­ες του κεφα­λαί­ου, είτε μέσω της απο­κρου­στι­κής ακρο­δε­ξιάς της Λεπέν είτε μέσω της ανα­πα­λαί­ω­σης της αμαρ­τω­λής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας τύπου Μελανσόν.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται ξανά και ξανά ότι η λογι­κή του ‘μικρό­τε­ρου κακού”, που απο­τέ­λε­σε τη “σημαία” δια­δο­χι­κών αντι­λαϊ­κών κυβερ­νή­σε­ων στη Γαλ­λία, όχι μόνο δεν έφρα­ξε το δρό­μο στην ακρο­δε­ξιά, αλλά αντί­θε­τα την ενί­σχυ­σε περαιτέρω.

Πραγ­μα­τι­κή φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δος, στη Γαλ­λία, στην Ελλά­δα και σε κάθε χώρα είναι να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και στον ‑κάθε φορά- κυβερ­νη­τι­κό δια­χει­ρι­στή της. Μόνο έτσι μπο­ρούν να ηττη­θούν οι αντι­δρα­στι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις, να μπουν εμπό­δια στις αντι­λαϊ­κές επι­λο­γές, να αλλά­ξουν πραγ­μα­τι­κά οι πολι­τι­κοί συσχε­τι­σμοί και ‑με ένα ισχυ­ρό κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα- να μπει ένα τέλος σε αυτή την αδιέ­ξο­δη πορεία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο