Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού: Αντί η κυβέρνηση να πάρει όλα τα μέτρα που απαιτούνται, εξαγγέλλει την επιτάχυνση της «πράσινης μετάβασης»

Σε σχό­λιό του για τις εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού σχε­τι­κά με τα δάση και τις πυρ­κα­γιές, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνει:

«Αντί η κυβέρ­νη­ση, έστω και τώρα, να πάρει όλα εκεί­να τα μέτρα που απαι­τού­νται — και για την απου­σία των οποί­ων το ΚΚΕ προει­δο­ποιού­σε επί­μο­να όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα — ώστε να μην ζήσου­με άλλες τέτοιες κατα­στρο­φές, κάνει ό,τι έκα­νε και μετά από αντί­στοι­χες κατα­στρο­φές στο παρελ­θόν: Εξαγ­γέλ­λει την επι­τά­χυν­ση της “πρά­σι­νης μετά­βα­σης” και της “πιο επι­θε­τι­κής δια­χεί­ρι­σης των δασών”, δηλα­δή της περαι­τέ­ρω εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σής τους.

Πρό­κει­ται για την ίδια συντα­γή που μας έχει φέρει ως εδώ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο