Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για τις πατέντες εμβολίων

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, για το ζήτη­μα της πατέ­ντας των εμβο­λί­ων κατά του κορο­νοϊ­ού, ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Τα εμβό­λια και τα φάρ­μα­κα, που είναι επι­τεύγ­μα­τα της επι­στή­μης και της ανθρώ­πι­νης εργα­σί­ας, αντί να απο­τε­λούν αυτο­νό­η­το δικαί­ω­μα των λαών, μετα­τρέ­πο­νται σε χρυ­σο­φό­ρα εμπο­ρεύ­μα­τα στα χέρια των μεγά­λων εταιριών.

Γι’ αυτό το λόγο σήμε­ρα απαι­τεί­ται η πλή­ρης κατάρ­γη­ση της πατέ­ντας που είναι μια ακό­μη όψη του παρα­σι­τι­σμού της καπι­τα­λι­στι­κής ιδιο­κτη­σί­ας, απαι­τεί­ται κρα­τι­κή κοι­νω­νι­κο­ποι­η­μέ­νη βιο­μη­χα­νία φαρ­μά­κου, απαι­τεί­ται διε­θνής συνερ­γα­σία για την προ­α­γω­γή της έρευ­νας και της παρα­γω­γής εμβο­λί­ων και φαρμάκων.

Όλα τα αλλά απο­τε­λούν προ­τά­σεις πλή­ρως ενταγ­μέ­νες στους εμπο­ρι­κούς πολέ­μους κι αντα­γω­νι­σμούς για το μοί­ρα­σμα της αγο­ράς εμβο­λί­ων, που πλη­ρώ­νουν ήδη πολύ ακρι­βά οι λαοί. Πολύ περισ­σό­τε­ρο όταν αυτές οι προ­τά­σεις γίνο­νται από κυβερ­νή­σεις, όπως των ΗΠΑ, με τα περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα της παν­δη­μί­ας εξαι­τί­ας του πλή­ρους εμπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νου συστή­μα­τος Υγεί­ας, όπου το δικαί­ω­μα σε δημό­σια δωρε­άν Υγεία απο­τε­λεί δια­χρο­νι­κά άγνω­στη λέξη!».

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο