Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για τους εργαζόμενους της e‑food

Τη στή­ρι­ξη του στον αγώ­να των δια­νο­μέ­ων εκφρά­ζει το ΚΚΕ, το οποίο επα­να­κα­τα­θέ­τει στην Βου­λή την πρό­τα­ση νόμου για την δια­σφά­λι­ση των εργα­σια­κών και ασφα­λι­στι­κών τους δικαιωμάτων.

Συγκε­κρι­μέ­να, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανακοίνωση:

«Στη­ρί­ζου­με με όλες μας τις δυνά­μεις τον αγώ­να των χιλιά­δων δια­νο­μέ­ων, οι οποί­οι με τις σημε­ρι­νές τους μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις σε όλη τη χώρα, έδω­σαν μαχη­τι­κή απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση και την εργοδοσία.

Ο αγώ­νας και τα αιτή­μα­τά τους είναι δίκαια, γι’ αυτό και το ΚΚΕ επα­να­κα­τα­θέ­τει στη Βου­λή την Πρό­τα­ση Νόμου για τη δια­σφά­λι­ση των εργα­σια­κών κι ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των των δια­νο­μέ­ων φαγη­τού και ποτού, την οποία η κυβέρ­νη­ση είχε απορ­ρί­ψει, ψηφί­ζο­ντας το αντερ­γα­τι­κό νομο­σχέ­διο Χατζηδάκη.

Ο αγώ­νας των εργα­ζο­μέ­νων θα πετά­ξει στα σκου­πί­δια τον νόμο τερα­τούρ­γη­μα της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ και θα ξηλώ­σει όλο το αντερ­γα­τι­κό οπλο­στά­σιο, που από κοι­νού ψήφι­σαν οι κυβερ­νή­σεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, για να ματώ­νουν τους εργαζόμενους».

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο