Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς: Κατάργηση της υποχρεωτικότητας διετούς παραμονής στον τόπο διορισμού

Ερώ­τη­ση προς την υπουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των με θέμα την κατάρ­γη­ση της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας διε­τούς παρα­μο­νής των νεο­διό­ρι­στων εκπαι­δευ­τι­κών στον τόπο διο­ρι­σμού, κατέ­θε­σαν οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής, Λιά­να Κανέλ­λη, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, Μαρία Κομνη­νά­κα, Γιώρ­γος Λαμπρού­λης, Γιώρ­γος Μαρί­νος, Νίκος Παπα­να­στά­σης και Μανώ­λης Συντυ­χά­κης.

Στο κεί­με­νο της Ερώ­τη­σης ανα­φέ­ρο­νται τα εξής:

«Με το άρθρο 62 του Ν. 4589/2019 επί Κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ και το άρθρο 42 του Ν. 4722/2020 επί Κυβέρ­νη­σης ΝΔ, οι νεο­διό­ρι­στοι εκπαι­δευ­τι­κοί “υπο­χρε­ού­νται να παρα­μεί­νουν στην περιο­χή διο­ρι­σμού τους για χρο­νι­κό διά­στη­μα του­λά­χι­στον δύο σχο­λι­κών ετών και οποια­δή­πο­τε υπη­ρε­σια­κή μετα­βο­λή που επι­φέ­ρει μετα­βο­λή της τοπο­θέ­τη­σης αυτής, όπως από­σπα­ση ή μετά­θε­ση, βάσει γενι­κής ή ειδι­κής διά­τα­ξης κατά το ως άνω χρο­νι­κό διά­στη­μα, δεν επι­τρέ­πε­ται”.

Η παρα­πά­νω διά­τα­ξη έχει δημιουρ­γή­σει σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα σε χιλιά­δες εκπαι­δευ­τι­κούς, οι οποί­οι διο­ρί­στη­καν το καλο­καί­ρι του 2021 και η περιο­χή διο­ρι­σμού τους βρί­σκε­ται μακριά από τον μόνι­μο τόπο κατοι­κί­ας τους, από την περιο­χή ενδια­φέ­ρο­ντός τους. Τους στε­ρεί τη δυνα­τό­τη­τα να κάνουν αίτη­ση για από­σπα­ση ή μετά­θε­ση για δύο χρό­νια, σε μια περί­ο­δο που το κόστος δια­βί­ω­σης είναι τερά­στιο, η ακρί­βεια σε βασι­κά είδη συνε­χί­ζε­ται και αυξά­νε­ται και οι μετα­κι­νή­σεις έχουν γίνει δυσβά­στα­χτες για τους όλους τους εργα­ζό­με­νους, πόσο μάλ­λον για τους εκπαι­δευ­τι­κούς που μπο­ρεί να εργά­ζο­νται σε παρα­πά­νω από ένα σχο­λεία και μετα­κι­νού­νται συνε­χώς. Μάλι­στα, όλοι αυτοί οι εκπαι­δευ­τι­κοί, που περί­με­ναν και πάλε­ψαν για μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά για πάνω από 11 χρό­νια, σαν ανα­πλη­ρω­τές εκπαι­δευ­τι­κοί έχουν υπη­ρε­τή­σει πολ­λές φορές μακριά από τις οικο­γέ­νειές τους, έχουν γυρί­σει όλη την Ελλά­δα για να καλύ­ψουν τα χιλιά­δες κενά που υπήρ­χαν όλα αυτά τα χρό­νια, τώρα χτυ­πιού­νται για άλλη μία φορά αφού ανα­γκά­ζο­νται να παρα­μεί­νουν και για δεύ­τε­ρο χρό­νο στην περιο­χή διορισμού.

Επί­σης, είναι γνω­στό σε όλη την εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα ότι χιλιά­δες από αυτούς τους εκπαι­δευ­τι­κούς ανα­γκά­ζο­νται να δια­τη­ρούν και να συντη­ρούν δύο κατοι­κί­ες, λόγω οικο­γε­νεια­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων, γεγο­νός που στις μέρες που δια­νύ­ου­με απο­τε­λεί ασή­κω­το βάρος. Όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά λένε οι ίδιοι σε επι­στο­λή τους προς το Υπουρ­γείο, “το όνει­ρο μετα­τρά­πη­κε σε εφιάλ­της” και η συγκε­κρι­μέ­νη διά­τα­ξη τους εξου­θε­νώ­νει, όταν μάλι­στα κατά τη διάρ­κεια των διο­ρι­σμών δεν δόθη­καν ούτε καλύ­φθη­καν όλα τα οργα­νι­κά κενά.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουρ­γός τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρ­νη­ση ώστε:

- Να καταρ­γη­θεί η συγκε­κρι­μέ­νη διά­τα­ξη της υπο­χρε­ω­τι­κής διε­τούς παρα­μο­νής των νεο­διό­ρι­στων εκπαι­δευ­τι­κών και η μετα­τρο­πή της σε έναν χρόνο.

- Να δοθεί από τη φετι­νή σχο­λι­κή χρο­νιά η δυνα­τό­τη­τα στους νεο­διό­ρι­στους εκπαι­δευ­τι­κούς να κάνουν αίτη­ση για μετά­θε­ση ή από­σπα­ση, αφού τον Ιού­νιο θα έχουν υπη­ρε­τή­σει την οργα­νι­κή τους για ένα έτος».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο