Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για το διάγγελμα Μητσοτάκη: Τέρμα πια η υποκρισία, μέτρα τώρα για την υγεία

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με το διάγ­γελ­μα Μητσοτάκη:

«Η πάγια τακτι­κή της κυβέρ­νη­σης και του πρω­θυ­πουρ­γού, να ανα­γο­ρεύ­ει την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας απο­κλει­στι­κά και μόνο σε ζήτη­μα ατο­μι­κής ευθύ­νης, σήμε­ρα πήγε ένα βήμα παρα­πέ­ρα και εκφρά­στη­κε με τον εκβια­σμό “αυτο­προ­στα­σία ή καρα­ντί­να”. Όμως, η απα­ραί­τη­τη αυτο­προ­στα­σία και προ­σω­πι­κή υπευ­θυ­νό­τη­τα του καθέ­να και της καθε­μιάς δεν μπο­ρεί να συγκα­λύ­ψει την κυβερ­νη­τι­κή ανευ­θυ­νό­τη­τα και μία απα­ρά­δε­κτη πολι­τι­κή, που εκδη­λώ­νε­ται από την ίδια κατά­στα­ση στο δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας μέχρι τους χώρους δου­λειάς, όπου συγκε­ντρώ­νο­νται χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι, αλλά και τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς και τα σχο­λεία, όπου συνω­στί­ζο­νται συνάν­θρω­ποί μας.

Η σημε­ρι­νή εκρη­κτι­κή κατά­στα­ση έχει εξ ολο­κλή­ρου τη σφρα­γί­δα αυτής της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής, που έπαι­ξε στον τζό­γο των καπι­τα­λι­στι­κών κερ­δών τις θυσί­ες του λαού και το χρό­νο, που κερ­δή­θη­κε από αυτό τον λαό στην πρώ­τη φάση της πανδημίας.

Η αγω­νία που εκφρά­στη­κε σήμε­ρα στις κινη­το­ποι­ή­σεις των υγειο­νο­μι­κών, των μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών, άλλων εργα­ζο­μέ­νων δεν αφή­νει κανέ­να περι­θώ­ριο παρερ­μη­νεί­ας ή συνει­δη­τής δια­στρέ­βλω­σης για το ποιος έχει τη βασι­κή ευθύνη.

Η ατο­μι­κή ευθύ­νη εμπε­δώ­νε­ται και απο­κτά­ει πλέ­ον απο­κλει­στι­κή σημα­σία στη συλ­λο­γι­κή ευθύ­νη, για να δυνα­μώ­σει η διεκ­δί­κη­ση για άμε­σα, ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας του λαού, μέτρα τα οποία πρό­τει­νε το ΚΚΕ από την αρχή της παν­δη­μί­ας και η κυβέρ­νη­ση αρνεί­ται πει­σμα­τι­κά να τα πάρει στο όνο­μα του “υψη­λού δημο­σιο­νο­μι­κού κόστους”.

Η ανη­συ­χία και η ανα­σφά­λεια μεγά­λων τμη­μά­των του λαού μας να γίνουν οργα­νω­μέ­νος αγώ­νας με αιτήματα:

- Επί­τα­ξη όλων των δομών και υπη­ρε­σιών του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας και Πρό­νοιας, που να αφο­ρά όχι μόνο τις ΜΕΘ ιδιω­τι­κών νοσο­κο­μεί­ων, αλλά και τα δια­γνω­στι­κά τεστ.

- Μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού (για­τρών, νοση­λευ­τών κ.α.) στο δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας και άμε­ση ανά­πτυ­ξη κλι­νών ΜΕΘ.

- Επί­τα­ξη ιδιω­τι­κών ΜΜΜ και έντα­ξή τους σε ενιαίο σχέ­διο για να στα­μα­τή­σει ο επι­κίν­δυ­νος, καθη­με­ρι­νός συνω­στι­σμός στα ΜΜΜ. Κατε­πεί­γου­σες προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού στα Μέσα Μετα­φο­ράς για να αυξη­θούν τα δρομολόγια.

- Μέτρα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στους τόπους δου­λειάς, με όλα τα απα­ραί­τη­τα μέσα για την υγεία και την ασφά­λειά τους, με ευθύ­νη της εργοδοσίας.

- Απο­φα­σι­στι­κή μεί­ω­ση του αριθ­μού μαθη­τών ανά τάξη, έκτα­κτα κον­δύ­λια για μαζι­κούς διο­ρι­σμούς εκπαι­δευ­τι­κών και άλλων εργα­ζο­μέ­νων για την ανα­βάθ­μι­ση υπο­δο­μών, καθα­ριό­τη­τα, μέτρα υγιει­νής και ατο­μι­κά μέσα προ­στα­σί­ας σε όλες τις εκπαι­δευ­τι­κές βαθμίδες.

Είναι αλή­θεια ότι ο λαός πρέ­πει να μάθει να ζει με τον ιό, μέχρι να ανα­κα­λυ­φθεί ένα απο­τε­λε­σμα­τι­κό εμβό­λιο ή θερα­πεία. Μέχρι τότε, όμως, θα πρέ­πει να ξέρει ότι έχει να αντι­με­τω­πί­σει μόνο αυτόν τον ιό και όχι και τον “ιό” της κρα­τι­κής ανευ­θυ­νό­τη­τας και ανεπάρκειας!».

Κυριά­κος Μητσο­τά­κης: Προ­σπα­θεί να κρύ­ψει τις τερά­στιες κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες για την αύξη­ση των κρουσμάτων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο