Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για το διάγγελμα Πούτιν: Να απεμπλακεί τώρα η Ελλάδα από τους επικίνδυνους ευρωνατοϊκούς σχεδιασμούς!

Κλι­μα­κώ­νε­ται η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση. Εδώ και τώρα να απε­μπλα­κεί η Ελλά­δα από τους επι­κίν­δυ­νους ευρω­να­τοϊ­κούς σχε­δια­σμούς! Αυτό τονί­ζε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για το διάγ­γελ­μα Πούτιν.

Ανα­λυ­τι­κά:

«Η επι­κίν­δυ­νη κλι­μά­κω­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, που διε­ξά­γε­ται στην Ουκρα­νία ανά­με­σα στις δυνά­μεις του ευρω­τλα­ντι­σμού και την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία βαί­νει προς νέα ολέ­θρια κλι­μά­κω­ση. Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι η συγκέ­ντρω­ση στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και πολε­μι­κού υλι­κού κι απ’ τις δύο πλευ­ρές δεν οδη­γεί στον τερ­μα­τι­σμό του πολέ­μου, αντί­θε­τα τρο­φο­δο­τεί τον φαύ­λο κύκλο της συνέ­χι­σης κι ενί­σχυ­σης της σύγκρουσης.

ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ προ­χώ­ρη­σαν τους τελευ­ταί­ους μήνες σε μια άνευ προη­γου­μέ­νου πολι­τι­κό-στρα­τιω­τι­κή και οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη της αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης Ζελέν­σκι, με στό­χο την ανα­τρο­πή του συσχε­τι­σμού δύνα­μης στα πεδία των μαχών, που πλέ­ον εκτεί­νο­νται σε μήκος 1.300 χιλιο­μέ­τρων. Σύγ­χρο­να πολε­μι­κά συστή­μα­τα, στρα­τιω­τι­κοί σύμ­βου­λοι, μισθο­φό­ροι και τα απο­θέ­μα­τα των πολε­μι­κών απο­θη­κών των χωρών του ΝΑΤΟ δόθη­καν απλό­χε­ρα για τη συνέ­χι­ση και κλι­μά­κω­ση του πολέ­μου, που δεν διε­ξά­γε­ται για την “ελευ­θε­ρία” και το δικαί­ω­μα “αυτο­διά­θε­σης” του λαού της Ουκρα­νί­ας στην επι­λο­γή συμ­μά­χων, όπως δια­λα­λούν, αλλά για τα συμ­φέ­ρο­ντα των δυτι­κών μονοπωλίων.

Απ’ την άλλη μεριά, η ρωσι­κή ηγε­σία, που προ­χώ­ρη­σε στην απα­ρά­δε­κτη και κατα­δι­κα­στέα στρα­τιω­τι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, βλέ­πο­ντας ν’ απο­μα­κρύ­νο­νται οι στό­χοι της, παίρ­νει πρό­σθε­τα μέτρα. Με το διάγ­γελ­μα Πού­τιν, στις 21/9, προ­βλέ­πε­ται η έναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας προ­σάρ­τη­σης στη Ρωσία του 20% των εδα­φών της Ουκρα­νί­ας, κάτι που θα διε­ξα­χθεί τόσο με πολι­τι­κά μέσα, όπως τα δημο­ψη­φί­σμα­τα, που έχουν ορι­σθεί σε αυτές τις περιο­χές, όσο και με στρα­τιω­τι­κά, όπως είναι η νομι­μο­ποί­η­ση παρα­στρα­τιω­τι­κών “εθε­λο­ντι­κών” τμη­μά­των, η “μερι­κή επι­στρά­τευ­ση” των 300 χιλιά­δων εφέ­δρων, καθώς και η απει­λή χρή­σης πυρη­νι­κών όπλων. Η ρωσι­κή ηγε­σία, προ­κει­μέ­νου να κρύ­ψει τις στο­χεύ­σεις των δικών της μονο­πω­λί­ων, για άλλη μια φορά επι­κα­λεί­ται την λεγό­με­νη “απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­ση” της Ουκρα­νί­ας, την “αυτο­διά­θε­ση” των ρωσό­φω­νων πλη­θυ­σμών και σε αυτά προ­σθέ­τει τον κίν­δυ­νο διά­λυ­σης της Ρωσί­ας, σε περί­πτω­ση στρα­τιω­τι­κής ήττας.

Ο ελλη­νι­κός λαός, όπως και όλοι οι λαοί, χρειά­ζε­ται να απορ­ρί­ψουν τα ψεύ­τι­κα προ­σχή­μα­τα, που αξιο­ποιούν και οι δύο πλευ­ρές και να βάλουν στο στό­χα­στρο τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, που αφο­ρούν το μοί­ρα­σμα του ορυ­κτού πλού­του, της Ενέρ­γειας, εδα­φών και εργα­τι­κού δυνα­μι­κού, αγω­γών και δικτύ­ων μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των, γεω­πο­λι­τι­κών στη­ριγ­μά­των, μερι­δί­ων των αγο­ρών. Για αυτά συγκρού­ο­νται οι αστι­κές τάξεις και οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες τους.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και τα άλλα κόμ­μα­τα του ευρω­α­τλα­ντι­σμού στη χώρα μας, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, έχουν βαριές ευθύ­νες για την εμπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­μο: Για την αξιο­ποί­η­ση των στρα­τιω­τι­κών βάσε­ων και υπο­δο­μών της χώρας για τις ανά­γκες του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου και των άλλων σχε­δια­σμών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Για τη διεύ­ρυν­ση της ΝΑΤΟϊ­κής συμ­μα­χί­ας με νέες χώρες, την οποία από κοι­νού ψήφι­σαν την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα, για την απο­στο­λή οπλι­κών συστη­μά­των, πυρο­μα­χι­κών κοκ.

Η εμπλο­κή αυτή ρίχνει “βαριά σκιά” στο μέλ­λον του λαού μας, που μετα­τρέ­πε­ται σε στό­χο των ρωσι­κών αντι­ποί­νων, εμπλέ­κε­ται έτσι στην “κρε­α­το­μη­χα­νή” ενός άδι­κου πολέ­μου, που διε­ξά­γε­ται για ξένα συμφέροντα.

Απαι­τού­με τώρα:

- Να στα­μα­τή­σει αμέ­σως η συμ­με­το­χή και η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία.

- Να κλεί­σουν τώρα όλες οι στρα­τιω­τι­κές βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στη χώρα μας, που αξιο­ποιού­νται ως ορμη­τή­ρια πολέ­μου. Τα ελλη­νι­κά εδά­φη, υπο­δο­μές και μέσα να στα­μα­τή­σουν να είναι στρα­τιω­τι­κά — πολε­μι­κά προγεφυρώματα.

- Κανέ­να ελλη­νι­κό στρα­τιω­τι­κό σώμα να μη στα­λεί στην Ουκρα­νία, σε χώρες που συνο­ρεύ­ουν με αυτήν ή σε άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές. Κανέ­νας στρα­τευ­μέ­νος, αξιω­μα­τι­κός ή υπα­ξιω­μα­τι­κός εκτός συνό­ρων. Να στα­μα­τή­σει η απο­στο­λή πολε­μι­κών εφο­δί­ων και μέσων από την Ελλάδα.

- Να αρθούν οι κυρώ­σεις της Ελλά­δας προς τη Ρωσία, στο πλαί­σιο των κατευ­θύν­σε­ων της ΕΕ, που έχουν και μεγά­λες οικο­νο­μι­κές επι­πτώ­σεις στον ελλη­νι­κό λαό.

- Δυνα­μώ­νου­με την πάλη για την απο­δέ­σμευ­ση της χώρας από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με το λαό νοι­κο­κύ­ρη στον τόπο μας.»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο