Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για το εργατικό ατύχημα στην Cosco: «Η εργατική τάξη θρηνεί έναν ακόμη νεκρό στο βωμό του κέρδους»

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για το νέο εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα» στην COSCO, με έναν εργα­ζό­με­νo νεκρό:

«Η εργα­τι­κή τάξη θρη­νεί έναν ακό­μη νεκρό στο βωμό του κέρ­δους, ένα νέο άνθρω­πο που έχα­σε με φρι­κτό τρό­πο τη ζωή του, αυτή τη φορά στο κάτερ­γο της COSCO, στο λιμά­νι του Πειραιά.

Το τρα­γι­κό αυτό γεγο­νός έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει τη σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα για τους εργα­ζό­με­νους στο λιμά­νι, με τα τσα­κι­σμέ­να εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, την εντα­τι­κο­ποί­η­ση της δου­λειάς, την απου­σία ακό­μη και στοι­χειω­δών μέτρων ασφά­λειας και υγιει­νής, τα οποία δεν μπο­ρούν να κρυ­φτούν πίσω από τα μεγά­λα λόγια για τις επεν­δύ­σεις και τη μετα­τρο­πή του Πει­ραιά σε διε­θνή κόμ­βο εμπορευμάτων.

Τόσο η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση, όσο και οι προη­γού­με­νες, είναι υπό­λο­γες, για­τί από τη μια μεριά είχαν κάνει σημαία τους την επέν­δυ­ση της COSCO κι από την άλλη στή­ρι­ζαν τη μετα­τρο­πή του συγκε­κρι­μέ­νου χώρου σε εργα­σια­κό γκέ­το. Την ίδια στιγ­μή η έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης, αλλά και η διά­λυ­ση του Σώμα­τος Επι­θε­ώ­ρη­σης Εργα­σί­ας, δίνουν το σήμα στη μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία να ξεσα­λώ­νει σε βάρος των εργαζομένων.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τα πιο θερ­μά συλ­λυ­πη­τή­ριά του στην οικο­γέ­νεια του νεκρού εργάτη.

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο