Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για το παραλήρημα Ερντογάν: ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ τροφοδοτούν την επιθετική ρητορική της Τουρκίας

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις Ερντο­γάν στον ΟΗΕ, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Το παρα­λή­ρη­μα Ερντο­γάν στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ, όπου προ­έ­βα­λε όλο το φάσμα των διεκ­δι­κή­σε­ων της τουρ­κι­κής άρχου­σας τάξης σε βάρος Ελλά­δας και Κύπρου, δεν μπο­ρεί να ερμη­νευ­τεί ούτε σαν προ­ε­κλο­γι­κή τακτι­κή, ούτε ως προ­ϊ­όν δήθεν απο­μό­νω­σης της Τουρκίας.

Είναι ακρι­βώς οι στρα­τη­γι­κές σχέ­σεις του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ με την Τουρ­κία — σε μια περί­ο­δο όξυν­σης του αντα­γω­νι­σμού με τη Ρωσία και προ­σπά­θειας από­σπα­σης της Τουρ­κί­ας από τη ρωσι­κή επιρ­ροή — που τρο­φο­δο­τούν την επι­θε­τι­κή ρητο­ρι­κή και τις αντί­στοι­χες ενέρ­γειες της τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας.»

Νέα επί­θε­ση Ερντο­γάν στην Ελλά­δα από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο