Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ για το τραγικό ναυάγιο με μετανάστες στα ανοιχτά της Λέρου

«‘Αλλο ένα τρα­γι­κό ναυά­γιο, αυτή τη φορά στη Λέρο με — μέχρι στιγ­μής — απο­λο­γι­σμό δύο νεκρούς (ένα παι­δί και μία γυναί­κα), 41 δια­σω­θέ­ντες και άγνω­στο αριθ­μό αγνο­ού­με­νων, που επι­βε­βαιώ­νει δυστυ­χώς τον χαρα­κτη­ρι­σμό της Μεσο­γεί­ου ως “υγρού νεκρο­τα­φεί­ου” ξερι­ζω­μέ­νων κι απελ­πι­σμέ­νων ανθρώ­πων» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του.

«Την ίδια ώρα και στο πλαί­σιο του προ­ε­κλο­γι­κού σόου, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δια­γκω­νί­ζο­νται για το ποιος έλεγ­ξε καλύ­τε­ρα τις ροές, ποιος έφτια­ξε τον καλύ­τε­ρο “ορα­τό” ή “αόρα­το” φρά­χτη στον Έβρο, ποιος έστη­σε τα πιο “ανθρώ­πι­να” hot spot στη Μόρια ή στις υπερ­δο­μές — φυλα­κές, ποιος ήταν πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κός στην εφαρ­μο­γή της απα­ρά­δε­κτης Κοι­νής Δήλω­σης ΕΕ-Τουρ­κί­ας και της λίστας των «ασφα­λών χωρών» κατα­γω­γής και διέ­λευ­σης. Όμως, είναι αυτή ακρι­βώς η πολι­τι­κή της ΕΕ και των κυβερ­νή­σε­ων, η πολι­τι­κή της κατα­στο­λής και του εγκλω­βι­σμού στις πρώ­τες χώρες υπο­δο­χής, των απε­λά­σε­ων και των επα­να­προ­ω­θή­σε­ων, των παζα­ριών με την Τουρ­κία που οδη­γεί τους ξερι­ζω­μέ­νους στα νύχια των κυκλω­μά­των δια­κι­νη­τών και στην ανα­ζή­τη­ση ολο­έ­να και πιο επι­κίν­δυ­νων δια­δρο­μών, με απο­τέ­λε­σμα τα ναυά­για και τους εκα­το­ντά­δες νεκρούς και αγνο­ού­με­νους. Οι ευθύ­νες όλων των μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σε­ων είναι εγκλη­μα­τι­κές» υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΚΕ και κατα­λή­γει στην ανα­κοί­νω­σή του:

«Απαι­τού­με την άμε­ση περί­θαλ­ψη και προ­στα­σία των δια­σω­θέ­ντων και την απρό­σκο­πτη πρό­σβα­σή τους στη δια­δι­κα­σία ασύ­λου. Διεκ­δι­κού­με να καταρ­γη­θεί το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο του εγκλω­βι­σμού και των απε­λά­σε­ων και η Κοι­νή Δήλω­ση ΕΕ-Τουρ­κί­ας. Να δημιουρ­γη­θούν Επι­τρο­πές Ασύ­λου στην Τουρ­κία με ευθύ­νη της ΕΕ και του ΟΗΕ, προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λί­ζε­ται η από­δο­ση ασύ­λου στους ξερι­ζω­μέ­νους και η γρή­γο­ρη μετά­βα­σή τους στις χώρες του πραγ­μα­τι­κού προ­ο­ρι­σμού τους. Καλού­με τον ελλη­νι­κό λαό να δυνα­μώ­σει την πάλη του ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και την εμπλο­κή της Ελλά­δας σε αυτούς, που απο­τε­λεί τη βασι­κή αιτία για τα καρα­βά­νια των ξεριζωμένων».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο