Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΚΚΕ διεκδικεί άμεσα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης των Ρομά

Ο εν ψυχρώ πυρο­βο­λι­σμός του 16χρονου Ρομά Φρα­γκού­λη Κώστα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη έχει προ­κα­λέ­σει οργή και αγα­νά­κτη­ση, όχι μόνο στην κοι­νό­τη­τα των Ρομά αλλά και σε κάθε εργα­τι­κή — λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, σε κάθε θύμα της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας, στον καθέ­να και την καθε­μιά που θέλει να λέγε­ται άνθρωπος.

Οργή και αγα­νά­κτη­ση για­τί την ώρα που ο λαός στε­νά­ζει κάτω από το βάρος της ακρί­βειας και της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας, ένα 16χρονο παι­δί πυρο­βο­λεί­ται από τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις για­τί έφυ­γε χωρίς να πλη­ρώ­σει το ποσό των 20 ευρώ στο βενζινάδικο!!

Από την πρώ­τη στιγ­μή οι δυνά­μεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ βρέ­θη­καν δίπλα στην οικο­γέ­νεια του 16χρονου Ρομά και στις οργα­νώ­σεις των Ρομά. Με την άμε­ση κινη­το­ποί­η­ση στο υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, αλλά και μέσα από την προ­σπά­θεια να δοθεί απά­ντη­ση από το ίδιο το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, στις κινη­το­ποι­ή­σεις που έγι­ναν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στο υπουρ­γείο Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης και στο Ιππο­κρά­τειο Νοσο­κο­μείο. Δώσα­με και δίνου­με τη μάχη για να μην περά­σουν η συγκά­λυ­ψη και η ανο­χή στην εν ψυχρώ δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στον 16χρονο Ρομά, συνο­λι­κά απέ­να­ντι στην κρα­τι­κή βία και κατα­στο­λή. Για­τί δεν πρό­κει­ται να δεχτού­με να γίνουν συνή­θεια, εικό­νες της καθη­με­ρι­νό­τη­τας η αστυ­νο­μι­κή βία και η αυθαι­ρε­σία. Να κιν­δυ­νεύ­ει να πυρο­βο­λη­θεί μια μάνα που δεν θα πλη­ρώ­σει τα βρε­φι­κά γάλα­τα που φυλάσ­σο­νται με αντι­κλε­πτι­κά από τα σού­περ μάρ­κετ, ή για­τί πήρε 2 πακέ­τα μακα­ρό­νια χωρίς να πλη­ρώ­σει για να ταΐ­σει τα παι­διά της.

Το περι­στα­τι­κό αυτό με τον πυρο­βο­λι­σμό του 16χρονου δεν ήταν ούτε τυχαίο ούτε και είναι μεμο­νω­μέ­νο. Είναι το απο­τέ­λε­σμα της έντα­σης της κρα­τι­κής βίας και κατα­στο­λής και έρχε­ται να προ­στε­θεί στη δολο­φο­νία του 18χρονου Ρομά στο Πέρα­μα, στην προ­σπά­θεια μέσα στη νύχτα να βγά­λουν την χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χο από το σπί­τι της στην Αθή­να, στο χτύ­πη­μα των δυνά­με­ων κατα­στο­λής απέ­να­ντι σε απερ­γούς και δια­δη­λω­τές, στις συλ­λή­ψεις αγω­νι­στών και δια­δη­λω­τών, εκλεγ­μέ­νων συν­δι­κα­λι­στών για­τί παλεύ­ουν για το δίκιο της τάξης τους. Για αυτό και όσοι μιλούν, όπως ο Σπίρ­τζης του ΣΥΡΙΖΑ, για ανεκ­παί­δευ­τους σερί­φη­δες, έναν στό­χο έχουν. Να κρύ­ψουν το υπό­βα­θρο, τα πραγ­μα­τι­κά αίτια που οπλί­ζουν το χέρι των δυνά­με­ων κατα­στο­λής. Το γεγο­νός δηλα­δή ότι στην Ελλά­δα της φτώ­χειας, της εξα­θλί­ω­σης, της ενερ­γεια­κής κρί­σης και της ακρί­βειας, η αστι­κή τάξη, με τις κυβερ­νή­σεις της και τα κόμ­μα­τά της, παίρ­νει τα μέτρα της για να αντι­με­τω­πί­σει τον εχθρό λαό. Αυτό είναι το έδα­φος πάνω στο οποίο φου­ντώ­νουν τα περι­στα­τι­κά βίας και αυθαιρεσίας.

Αυτές τις μέρες έχουν πιά­σει στα­σί­δι στα κανά­λια και έχουν πάρει φωτιά τα πλη­κτρο­λό­για των κάθε λογής απο­λο­γη­τών της κυβέρ­νη­σης και της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας. Οι χυδαιό­τη­τες όπως ότι «δεν θέλου­με τους αστυ­νο­μι­κούς να πίνουν καφέ» και τα ψέμα­τα ότι το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα δεν κινη­το­ποι­ή­θη­κε όταν το 2017 εντε­λώς άδι­κα ο μικρός Μάριος έχα­νε τη ζωή του στο προ­αύ­λιο του σχο­λεί­ου από αδέ­σπο­τη σφαί­ρα, μόνο οργή και αγα­νά­κτη­ση προ­κα­λούν. Και βέβαια μόνο τυχαί­ες δεν είναι αυτές οι χυδαιό­τη­τες. Από τη μια έχουν στό­χο να καλ­λιερ­γή­σουν τον κοι­νω­νι­κό αυτο­μα­τι­σμό και τον ρατσι­σμό και από την άλλη να συνη­θί­σει ο κόσμος στα περι­στα­τι­κά κρα­τι­κής βίας, ακό­μα και πυρο­βο­λι­σμών, για όποιον θεω­ρεί­ται επι­κίν­δυ­νος για την εξου­σία τους.

Τα διά­φο­ρα τρολ της κυβέρ­νη­σης και οι κάθε λογής φασί­στες του δια­δι­κτύ­ου σπέρ­νουν το ρατσι­στι­κό δηλη­τή­ριο, για να τη βγά­λει καθα­ρή αυτό το σύστη­μα που γεν­νά τη φτώ­χεια, την εξα­θλί­ω­ση και που στο έδα­φός του φου­ντώ­νουν τα φαι­νό­με­να της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας, με την ανο­χή ή ακό­μα και τη στή­ρι­ξη του αστι­κού κρά­τους. Αυτό υπη­ρε­τεί η προ­σπά­θεια να απο­δώ­σουν την εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα σε φυλε­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά των Ρομά.

Η πολι­τι­κή της γκε­το­ποί­η­σης, της πλή­ρους ανυ­παρ­ξί­ας ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δί­ου για την κοι­νω­νι­κή έντα­ξη των Ρομά και τη διά­χυ­σή τους στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία, οι συν­θή­κες ζωής στην κυριο­λε­ξία μέσα σε χωμα­τε­ρές, σε λάσπες όπως στον οικι­σμό της Αγί­ας Σοφί­ας στα Δια­βα­τά, οι απα­ρά­δε­κτες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης πολ­λές φορές χωρίς πρό­σβα­ση σε πόσι­μο νερό, ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, στέ­γη, απο­τε­λούν το έδα­φος για τη δρά­ση εγκλη­μα­τι­κών κυκλω­μά­των. Εγκλη­μα­τι­κών κυκλω­μά­των σε γνώ­ση του αστι­κού κρά­τους, στα οποία εμπλέ­κο­νται επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα με λεία εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ. Αυτά τα κυκλώ­μα­τα είναι που αξιο­ποιούν και εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται κόσμο που ζει στο περι­θώ­ριο, σε γκέ­το, και για αυτό βρί­σκουν χώρο μέσα σε οικι­σμούς που επι­κρα­τούν απάν­θρω­πες συν­θή­κες διαβίωσης.

Το ΚΚΕ διεκ­δι­κεί με ευθύ­νη του κρά­τους να ξεκι­νή­σει άμε­σα ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο πρό­γραμ­μα κοι­νω­νι­κής έντα­ξης των Ρομά, που θα εξα­σφα­λί­ζει τις βασι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την απο­φα­σι­στι­κή έντα­ξή τους στην εργα­σία, την εξα­σφά­λι­ση στέ­γης και όρων ζωής που θα αντα­πο­κρί­νο­νται στις δυνα­τό­τη­τες της επο­χής, την ισό­τι­μη συμ­με­το­χή στην εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία. Τα διά­φο­ρα απο­σπα­σμα­τι­κά μέτρα και προ­γράμ­μα­τα που γίνο­νται με τη συμ­με­το­χή των διά­φο­ρων ΜΚΟ απο­δεί­χτη­κε ότι δεν μπο­ρούν να αντι­με­τω­πί­σουν το πρόβλημα.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα δώσουν όλες τους τις δυνά­μεις για να μην περά­σει η συγκά­λυ­ψη και η ανο­χή, για να μην περά­σει η κρα­τι­κή κατα­στο­λή και βία.

Του Γρη­γό­ρη ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ*
* Μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Κεντρι­κής Μακεδονίας
Ριζο­σπά­στης του Σαββατοκύριακου

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο